Spotlighting Pan-African Poetry

Biography

Umntu Wakwantu

Enlarge poem

Umntu, umntu,umntu!…Ndingumntu wakwantu ndizalwa ngabantu bakwantu ngobuntu babantu bakwantu!
Ngomoya wembeko nentlonipho ndithi molweni sanibonani,dumelani,abusheni,thobela, dimatsheroni,nda!!!
Ndithi ngomoya wothando nomanyano, mna ndingumxhosa, ndingumzulu,ndingumsuthu, ndingumtswane, ndingumpedi ndingumndebele, ndingumvenda,ndingumswati ndingumtshangane, ewe ndisenguye uRasta!
Ndithi ndisisizukulwane sokhoko bethu abo baphuma pha kumlhaba wakwantu embindini we Africa, ewe pha entliziyweni ye Abyssinia.
Ewe nditsho ona amaqaba embola awayedume ngento zokulunga nokufunda imbeko nentlonipho, nempucuko.
Ewe ndikho ndikho nje ngoba nabo bakho bakho nje!
Ndingumntu wakwantu ndizalwa ngabantu bakwantu ngobuntu babantu bakwantu!
Ewe ndithi ndinje ngoqongqothwane igqikra lendlela elidume ngento zokulunga, ewe ndinguzimele geqe, ithole leduna lomthonyama.
Inkunzi abayihlaba ingekahlabi.
Umakade enetha engenabhatyi.
Ewe ndingumafunga engajiki.
Ndiyilandluvu eyandlovelwa ngabakwandlovu isiya emgungu ndlovu yaze yabuya yayindlovu endlovayo phakathi kwezinye iindlovu.Nditsho leya kade beyifuna bengayi fumani.
Ngoba iindlela endizihambayo zinameva, amagada ahlabayo, amahla ndenyuka. Ndiwela imilambo neengxangxasi, ndidlule nakwimiqolomba ehleli izihange. Ndihlala ndiphumelela ngamaxesha onke ngoba ndihamba nabantu bakwantu.
Ewe nditsho bona oozikhali abazeka intombi yasesithathwini kona ukuze nam ndiphile apha ebantwini.
Ewe kwangexesha lamandulo neyam inkaba yaqhalwa apha ebhayi emambozana.Njengabanye ababhali, iimnvumi, iincaphephe neencula buchopho ezihleli kweli lasemzantsi.
Ewe kaloku ndiyilankosi ethandiweyo ngamakhosikazi ngoba nam ndiwathandile ona! Ewe ndingumlomo kabawo kulomboko.
Ngobucule ndiqula ngentonga zomlomo.
Ndifunda lutho kumasiko abazali bethu kona ukuze ndivuselele iinfundiso zokhoko bethu, kubechosi kubehele.
Ngalamazwi akwantu ndithi camagu!
Ndingumntu wakwantu ndizalwa ngabantu bakwantu ngobuntu babantu bakwantu!….umntu, umntu,umntu!!!

Translations

This is an autobiographical poem. Sipho is very revealing in this poem, he gives us a glimpse into who he is and the life he has lead so far. He spares no detail, he feels free to share his life experiences, because as he puts it, ” we are all beings trying to navigate through this life”.

Sipho Mbulelo Ntlangu

Featured Poem:

Umfanekiso Ngqondweni

Enlarge poem

Xa ndisenjenje ndizama ukwakhela umfanekiso nqondweni!
Khona ukuze lento uyive apha kuwe entliziyweni!
Ngoba hleze ndikuxolise emphefumlweni!
Xa ndikubalisela ngaminazana ithile,
Apho kwazalwa abantwana bokhanyo.
Ngoba bona beziziqhamo zothando.
Ihlabathi kade libamithile.
Izulu libafihlile, khona ukuze mhla bedibene bayazi kudala belindiwe.
Ndithi nangona bona bakhule bengazange babonane, bengazange bacingane, bengazange baphuphane.
Kodwa kwathi ngaminazana ithile, uthando lwakhe suka lasemathandweni nothando lwakhe!
Ndithi yavela yema lendodana yaseBhayi emambozana, xa iyibona lenkosazana yasemakhaya.
Ithe chu ncembe ukunyathela, imana iziculela, iziqhwabele, isombelela kuloo ndibano yabantwana bokhanyo!
Banna balesedi abare Kehase wa Bakehase!
Ndithi mhla bedibana yabangathi kudala bazana, kudala babonana suka baqala ukuncumelana,ukuncokolisana, ukuhlekisana, ukuthandana nokhathalelana!
Emini bebesiba ngathi ngumtya nethunga, ebusuku babengumnwe nomsesane, xa behleli bobabini bemane besithi “masenze abantwana”!
Ndithi uthando lwabo lalingu ndaba mlonyeni ngongathi ngosaziwayo, abantu bebanqwenelela impumelelo ngomanyano lwabo.
Ngoba uthando lwabo lalungafani nelabo Romeo and Juliet, the beauty and the beast or the sad love stories of the Titanic!
Senditsho into yabo was so Real kucaca ukuthi bakhulele elokishini!
Yiyo lonto mna ndilunqula ndilucamagusha uthando xa ndisenjenje.
Ndithi thando ndini uvela phi na wena?
Thando ndini usingisele phi na?
Zithethile iimbongi konke okuhle ngawe kwavakala!
Nababhali babhalile ngawe bekubeka amabala de wamabalabala wayinto apha ethandwa ngumntu wonke!
Thando ndini uvela phi na wena?
Thando ndini usingisele phi na!
uMbulelo uyabulela

Translation

This poem is about the rare occurrence of love at first encounter. A city boy falls in love with a rural girl, and although from very different worlds their love flourishes. The poem is a celebration of the beauty of falling in love and how easily someone can go from being a stranger to a loved one.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (4)
 • Pride (3)
 • Optimism (0)
 • Anger (0)
 • Delight (1)
 • Inspiration (2)
 • Reflection (0)
 • Captivation (2)
 • Peace (1)
 • Amusement (1)
 • Sorrow (0)
 • Vigour (0)
 • Hope (6)
 • Sadness (1)
 • Fear (4)
 • Jubilation (0)

Comments

Your email address will not be published.

Biography

Sipho Mbulelo Ntlangu is one of the upcoming multi-talented artists in Port Elizabeth, South Africa. Sipho was born and bred in Port Elizabeth, in the dusty streets of Kwazakhele eNobatana and from a very young age he has been involved in many art forms and activities.

INGCING’ENTLE is Sipho’s first album, the album has powerful lyrical content which addresses social ills. He fuses poetry with Afropop, Afrojazz and Reggae.

Sipho Mbulelo Ntlangu

Biography

Sipho Mbulelo Ntlangu is one of the upcoming multi-talented artists in Port Elizabeth, South Africa. Sipho was born and bred in Port Elizabeth, in the dusty streets of Kwazakhele eNobatana and from a very young age he has been involved in many art forms and activities.

INGCING’ENTLE is Sipho’s first album, the album has powerful lyrical content which addresses social ills. He fuses poetry with Afropop, Afrojazz and Reggae.

Umntu Wakwantu

Enlarge poem

Umntu, umntu,umntu!…Ndingumntu wakwantu ndizalwa ngabantu bakwantu ngobuntu babantu bakwantu!
Ngomoya wembeko nentlonipho ndithi molweni sanibonani,dumelani,abusheni,thobela, dimatsheroni,nda!!!
Ndithi ngomoya wothando nomanyano, mna ndingumxhosa, ndingumzulu,ndingumsuthu, ndingumtswane, ndingumpedi ndingumndebele, ndingumvenda,ndingumswati ndingumtshangane, ewe ndisenguye uRasta!
Ndithi ndisisizukulwane sokhoko bethu abo baphuma pha kumlhaba wakwantu embindini we Africa, ewe pha entliziyweni ye Abyssinia.
Ewe nditsho ona amaqaba embola awayedume ngento zokulunga nokufunda imbeko nentlonipho, nempucuko.
Ewe ndikho ndikho nje ngoba nabo bakho bakho nje!
Ndingumntu wakwantu ndizalwa ngabantu bakwantu ngobuntu babantu bakwantu!
Ewe ndithi ndinje ngoqongqothwane igqikra lendlela elidume ngento zokulunga, ewe ndinguzimele geqe, ithole leduna lomthonyama.
Inkunzi abayihlaba ingekahlabi.
Umakade enetha engenabhatyi.
Ewe ndingumafunga engajiki.
Ndiyilandluvu eyandlovelwa ngabakwandlovu isiya emgungu ndlovu yaze yabuya yayindlovu endlovayo phakathi kwezinye iindlovu.Nditsho leya kade beyifuna bengayi fumani.
Ngoba iindlela endizihambayo zinameva, amagada ahlabayo, amahla ndenyuka. Ndiwela imilambo neengxangxasi, ndidlule nakwimiqolomba ehleli izihange. Ndihlala ndiphumelela ngamaxesha onke ngoba ndihamba nabantu bakwantu.
Ewe nditsho bona oozikhali abazeka intombi yasesithathwini kona ukuze nam ndiphile apha ebantwini.
Ewe kwangexesha lamandulo neyam inkaba yaqhalwa apha ebhayi emambozana.Njengabanye ababhali, iimnvumi, iincaphephe neencula buchopho ezihleli kweli lasemzantsi.
Ewe kaloku ndiyilankosi ethandiweyo ngamakhosikazi ngoba nam ndiwathandile ona! Ewe ndingumlomo kabawo kulomboko.
Ngobucule ndiqula ngentonga zomlomo.
Ndifunda lutho kumasiko abazali bethu kona ukuze ndivuselele iinfundiso zokhoko bethu, kubechosi kubehele.
Ngalamazwi akwantu ndithi camagu!
Ndingumntu wakwantu ndizalwa ngabantu bakwantu ngobuntu babantu bakwantu!….umntu, umntu,umntu!!!

Translations

This is an autobiographical poem. Sipho is very revealing in this poem, he gives us a glimpse into who he is and the life he has lead so far. He spares no detail, he feels free to share his life experiences, because as he puts it, ” we are all beings trying to navigate through this life”.

Featured Poem:

Umfanekiso Ngqondweni

Enlarge poem

Xa ndisenjenje ndizama ukwakhela umfanekiso nqondweni!
Khona ukuze lento uyive apha kuwe entliziyweni!
Ngoba hleze ndikuxolise emphefumlweni!
Xa ndikubalisela ngaminazana ithile,
Apho kwazalwa abantwana bokhanyo.
Ngoba bona beziziqhamo zothando.
Ihlabathi kade libamithile.
Izulu libafihlile, khona ukuze mhla bedibene bayazi kudala belindiwe.
Ndithi nangona bona bakhule bengazange babonane, bengazange bacingane, bengazange baphuphane.
Kodwa kwathi ngaminazana ithile, uthando lwakhe suka lasemathandweni nothando lwakhe!
Ndithi yavela yema lendodana yaseBhayi emambozana, xa iyibona lenkosazana yasemakhaya.
Ithe chu ncembe ukunyathela, imana iziculela, iziqhwabele, isombelela kuloo ndibano yabantwana bokhanyo!
Banna balesedi abare Kehase wa Bakehase!
Ndithi mhla bedibana yabangathi kudala bazana, kudala babonana suka baqala ukuncumelana,ukuncokolisana, ukuhlekisana, ukuthandana nokhathalelana!
Emini bebesiba ngathi ngumtya nethunga, ebusuku babengumnwe nomsesane, xa behleli bobabini bemane besithi “masenze abantwana”!
Ndithi uthando lwabo lalingu ndaba mlonyeni ngongathi ngosaziwayo, abantu bebanqwenelela impumelelo ngomanyano lwabo.
Ngoba uthando lwabo lalungafani nelabo Romeo and Juliet, the beauty and the beast or the sad love stories of the Titanic!
Senditsho into yabo was so Real kucaca ukuthi bakhulele elokishini!
Yiyo lonto mna ndilunqula ndilucamagusha uthando xa ndisenjenje.
Ndithi thando ndini uvela phi na wena?
Thando ndini usingisele phi na?
Zithethile iimbongi konke okuhle ngawe kwavakala!
Nababhali babhalile ngawe bekubeka amabala de wamabalabala wayinto apha ethandwa ngumntu wonke!
Thando ndini uvela phi na wena?
Thando ndini usingisele phi na!
uMbulelo uyabulela

Translation

This poem is about the rare occurrence of love at first encounter. A city boy falls in love with a rural girl, and although from very different worlds their love flourishes. The poem is a celebration of the beauty of falling in love and how easily someone can go from being a stranger to a loved one.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (4)
 • Pride (3)
 • Optimism (0)
 • Anger (0)
 • Delight (1)
 • Inspiration (2)
 • Reflection (0)
 • Captivation (2)
 • Peace (1)
 • Amusement (1)
 • Sorrow (0)
 • Vigour (0)
 • Hope (6)
 • Sadness (1)
 • Fear (4)
 • Jubilation (0)

Umntu Wakwantu

Enlarge poem

Umntu, umntu,umntu!…Ndingumntu wakwantu ndizalwa ngabantu bakwantu ngobuntu babantu bakwantu!
Ngomoya wembeko nentlonipho ndithi molweni sanibonani,dumelani,abusheni,thobela, dimatsheroni,nda!!!
Ndithi ngomoya wothando nomanyano, mna ndingumxhosa, ndingumzulu,ndingumsuthu, ndingumtswane, ndingumpedi ndingumndebele, ndingumvenda,ndingumswati ndingumtshangane, ewe ndisenguye uRasta!
Ndithi ndisisizukulwane sokhoko bethu abo baphuma pha kumlhaba wakwantu embindini we Africa, ewe pha entliziyweni ye Abyssinia.
Ewe nditsho ona amaqaba embola awayedume ngento zokulunga nokufunda imbeko nentlonipho, nempucuko.
Ewe ndikho ndikho nje ngoba nabo bakho bakho nje!
Ndingumntu wakwantu ndizalwa ngabantu bakwantu ngobuntu babantu bakwantu!
Ewe ndithi ndinje ngoqongqothwane igqikra lendlela elidume ngento zokulunga, ewe ndinguzimele geqe, ithole leduna lomthonyama.
Inkunzi abayihlaba ingekahlabi.
Umakade enetha engenabhatyi.
Ewe ndingumafunga engajiki.
Ndiyilandluvu eyandlovelwa ngabakwandlovu isiya emgungu ndlovu yaze yabuya yayindlovu endlovayo phakathi kwezinye iindlovu.Nditsho leya kade beyifuna bengayi fumani.
Ngoba iindlela endizihambayo zinameva, amagada ahlabayo, amahla ndenyuka. Ndiwela imilambo neengxangxasi, ndidlule nakwimiqolomba ehleli izihange. Ndihlala ndiphumelela ngamaxesha onke ngoba ndihamba nabantu bakwantu.
Ewe nditsho bona oozikhali abazeka intombi yasesithathwini kona ukuze nam ndiphile apha ebantwini.
Ewe kwangexesha lamandulo neyam inkaba yaqhalwa apha ebhayi emambozana.Njengabanye ababhali, iimnvumi, iincaphephe neencula buchopho ezihleli kweli lasemzantsi.
Ewe kaloku ndiyilankosi ethandiweyo ngamakhosikazi ngoba nam ndiwathandile ona! Ewe ndingumlomo kabawo kulomboko.
Ngobucule ndiqula ngentonga zomlomo.
Ndifunda lutho kumasiko abazali bethu kona ukuze ndivuselele iinfundiso zokhoko bethu, kubechosi kubehele.
Ngalamazwi akwantu ndithi camagu!
Ndingumntu wakwantu ndizalwa ngabantu bakwantu ngobuntu babantu bakwantu!….umntu, umntu,umntu!!!

Translations

This is an autobiographical poem. Sipho is very revealing in this poem, he gives us a glimpse into who he is and the life he has lead so far. He spares no detail, he feels free to share his life experiences, because as he puts it, ” we are all beings trying to navigate through this life”.

Comments

Your email address will not be published.