Spotlighting Pan-African Poetry

Biography

Buya’mbo

Enlarge poem

zi ontsundu gawula ubheka
Mzi ontsundu siyalahleka
Xhabasha mz’ ontsundu sibuyel’ embo
Xhabashani midaka akowethu sibuyel’ emandulo
Betha sigoduke sibuyel’ embo sikhumbul’amasiko
Sityelele umhlaba ontsundu,sikhwelel’ owebala
Sibuyela kwantsonganyawana,kwantu embo kwa xhosa ngokuhlala

Sendingumnxeb’ oqinis inyanda inyenya kulo mzi kaphalo ndubhuqwa li xhala
Salahla isintu waphel umzi ontsundu qamata ka mvelingqange thethelela sigwetyiwe lityala
Sekwaa nqumam’ isintu kwanquman’ abantu kwa qulungan ububi kuba silikhonzil ibala
Salahla isintu,salandel izizwe,salahl ubuntu baphel ubuzwe mz’ ontsundu buyel ekhaya

De naziziqoqodisa ngobukhoboka, nazizimomondiya ngobugqobhoka ni phikisana nomthonyama
Koko zazini makwedini ze ndingaboni iibhengethe zijijisana nos’krotyana

Makhe sibuyel embo sitshotshe sisil’intsundwana ngezika tshiwo
Sikhalile isikhukukazi ekoyini.emazantsi kobuhlanti kusile maxhosa kunga tshiwo
Mehl’ am abomvu krwe ziingwenya andilelanga behlayo sisi chotho
IingoKHOKHO bendityhilela kule ntloko ima gqagqa amnyama achasene ne mvotho

Ndingumntan omthonyama ukuchaza ndikuva mvanje ngabebala abanonwele oluyephuzel okomsonto
Izwi lembongi litsolile siziba sini esa ginya udondolo saze saqwenga iinkosi namafanankosi ephethe loo mikhonto

Ndisatsho ukuba ibala elimhlophe luphawu lwenkululeko gxebe symbol for peace mazixolelwe ezam izono
Ndingumntan’omthonyama itholelomgquba luku QAMATA olwam ukholo
Ungandiqalekis’ undicekis’ndibene zothe okomzondo
Ndakufathula kulo umagada ahlabayo kwiintsunguzi ndisinge embo de ndiwufumane loomkhondo
Ukuba ndingumntana omthonyama itholelomgquba luku QAMATA olwam ukholo
Ndiyazi godusa ndikumhlaba kaNGUNI sizwe apha esakhohliswa yintombi yaphesha kweGXARHA igama nguNONGQAWUSE

Zindilamlele izinyanya masihlabele mgama, sishwame intsonyama ze kudede ubumnyama kuvele ukukhanya phakathi kwabatshana ibili tholelomgquba umntan omthonyama ndiyawu vala lomkhusana

Translation

Buya mbo is a Xhosa phrase meaning back to our native home. In this poem the poet is calling people back to their customs, traditions and cultural activities. The poet feels that as black South Africans we are too entrenched in the western or European way of living and have forsaken the ways of our forefathers and ancestors. The poem concludes with the poet expressing his pride in who he is and his roots.

Siyanda Solilo

Featured Poem:

Ingoma

Enlarge poem

Khanivume khanivume!!
Yiyo yiyo ingoma
Khanixhentse khanixhentse!!
Yiyo yiyo ingoma
Khanisine khanisine !!

Kanti lento iyingoma yinto yantoni naa?
Kanti lento iyingoma yinto kwinto zantoni naa?

Ingoma sisandi esikhatshwa ngamazwi aqanjwe ngumbhali
Sithe chu! Singxamile kwiindlebe zibanziwe silindwe ngazo zibukhali
Zilulamele ubuncwane obuthe baqulungana kumava obhala kwii ngcali
Nam ndinikeni usiba lwam nindambese ngoncwadi ndiphale hashi lam ziqinil’na isali

Ngoma eyathwasisa amagqirha ombela etyityimbis iimvubu
Yenz’umhlola mhl’ isakha ubuhlobo phakathi kohadi,ukatara kunye nogubu

Mhla isitsho ngesandi ithuthuzel amaxhob’kwaphol inxeba kwasala iziva
Amaxhosa aphila ngengoma ndicel’indleba zolani bantu anditheth’u mkhiva

Bendiba lent’ingoma inamapholi, kub’ wofika bethe xhinxisholo ngengoma zeziyolo koo gqalane
Suka yatsho ngesandi esimyoli,iimvumi zemveli zigutyul ubumdaka beqonga nges’chotho samagama embokweni xa kany’umboko eqal’ ukuzala amakhalane
Imvumi yingoma izihlwele ne qonga oogxa bane

Ndiyivile isithi khawuleza nango amapolisa esiza umam’ uMAKEBA eyivum kuma xhob’engcinezelo
Suka yathi thu Usontonga eyiqamba suka yangumhobe elizweni liphela

Ingoma lichiza, akulala ngandletyananye iyachila
Akubeka inqawa iyabika
Woyiva isitsho kwiipotsoyi,neziyolo.imisitho,izifihlo oonomathotholo njalo njalo
isandi semveli yingoma iimbongi ziyiphila ngalo ndalo

iinkosi namafanankosi ahlab’umkhosi azomeleze ngegwatyu
ingoma likhaka emfazweni
ididiyelwa ekhaya kwa xhosa ze bayivuma nase zizweni

ingoma ingena kumagumb eentliziyo inganqonqozanga
ze umbhali asibhukuxe ngesidlo sendlebe ingasibongozanga
kuhlwa kuse isitsho maxawambi itsho kabuhlungu
atsho umbhali avume intliziyo ithi xhungu
zibol’iingcinga kuthi thu imidlungu
itsho usana lulale yoyi kum kuthi qwenge lomizunzu.

Translation

This poem is titled Ingoma “The Song”. And it is a celebration of song and its vital role in everything that we do. The poet passionately praises all songs as engines of communication.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (4)
 • Pride (1)
 • Optimism (1)
 • Anger (6)
 • Delight (4)
 • Inspiration (17)
 • Reflection (6)
 • Captivation (4)
 • Peace (7)
 • Amusement (6)
 • Sorrow (3)
 • Vigour (1)
 • Hope (6)
 • Sadness (5)
 • Fear (6)
 • Jubilation (0)

Comments

Your email address will not be published.

Biography

Siyanda Solilo who is affectionately known as IThole lomgquba by his fans and dear supporters hails from the talent-rich Motherwell Township in the Eastern cape.

Ithole Lomgquba has been active around the Neslon Mandela Bay steadily building street credibility and networking with the like-minded artists. He has performed at sessions like the Elements Of Hip Hop, Grassroots arts Festival 2012, What’s Up sessions, Bring it to the cypher to mention a few.

Siyanda Solilo

Biography

Siyanda Solilo who is affectionately known as IThole lomgquba by his fans and dear supporters hails from the talent-rich Motherwell Township in the Eastern cape.

Ithole Lomgquba has been active around the Neslon Mandela Bay steadily building street credibility and networking with the like-minded artists. He has performed at sessions like the Elements Of Hip Hop, Grassroots arts Festival 2012, What’s Up sessions, Bring it to the cypher to mention a few.

Buya’mbo

Enlarge poem

zi ontsundu gawula ubheka
Mzi ontsundu siyalahleka
Xhabasha mz’ ontsundu sibuyel’ embo
Xhabashani midaka akowethu sibuyel’ emandulo
Betha sigoduke sibuyel’ embo sikhumbul’amasiko
Sityelele umhlaba ontsundu,sikhwelel’ owebala
Sibuyela kwantsonganyawana,kwantu embo kwa xhosa ngokuhlala

Sendingumnxeb’ oqinis inyanda inyenya kulo mzi kaphalo ndubhuqwa li xhala
Salahla isintu waphel umzi ontsundu qamata ka mvelingqange thethelela sigwetyiwe lityala
Sekwaa nqumam’ isintu kwanquman’ abantu kwa qulungan ububi kuba silikhonzil ibala
Salahla isintu,salandel izizwe,salahl ubuntu baphel ubuzwe mz’ ontsundu buyel ekhaya

De naziziqoqodisa ngobukhoboka, nazizimomondiya ngobugqobhoka ni phikisana nomthonyama
Koko zazini makwedini ze ndingaboni iibhengethe zijijisana nos’krotyana

Makhe sibuyel embo sitshotshe sisil’intsundwana ngezika tshiwo
Sikhalile isikhukukazi ekoyini.emazantsi kobuhlanti kusile maxhosa kunga tshiwo
Mehl’ am abomvu krwe ziingwenya andilelanga behlayo sisi chotho
IingoKHOKHO bendityhilela kule ntloko ima gqagqa amnyama achasene ne mvotho

Ndingumntan omthonyama ukuchaza ndikuva mvanje ngabebala abanonwele oluyephuzel okomsonto
Izwi lembongi litsolile siziba sini esa ginya udondolo saze saqwenga iinkosi namafanankosi ephethe loo mikhonto

Ndisatsho ukuba ibala elimhlophe luphawu lwenkululeko gxebe symbol for peace mazixolelwe ezam izono
Ndingumntan’omthonyama itholelomgquba luku QAMATA olwam ukholo
Ungandiqalekis’ undicekis’ndibene zothe okomzondo
Ndakufathula kulo umagada ahlabayo kwiintsunguzi ndisinge embo de ndiwufumane loomkhondo
Ukuba ndingumntana omthonyama itholelomgquba luku QAMATA olwam ukholo
Ndiyazi godusa ndikumhlaba kaNGUNI sizwe apha esakhohliswa yintombi yaphesha kweGXARHA igama nguNONGQAWUSE

Zindilamlele izinyanya masihlabele mgama, sishwame intsonyama ze kudede ubumnyama kuvele ukukhanya phakathi kwabatshana ibili tholelomgquba umntan omthonyama ndiyawu vala lomkhusana

Translation

Buya mbo is a Xhosa phrase meaning back to our native home. In this poem the poet is calling people back to their customs, traditions and cultural activities. The poet feels that as black South Africans we are too entrenched in the western or European way of living and have forsaken the ways of our forefathers and ancestors. The poem concludes with the poet expressing his pride in who he is and his roots.

Featured Poem:

Ingoma

Enlarge poem

Khanivume khanivume!!
Yiyo yiyo ingoma
Khanixhentse khanixhentse!!
Yiyo yiyo ingoma
Khanisine khanisine !!

Kanti lento iyingoma yinto yantoni naa?
Kanti lento iyingoma yinto kwinto zantoni naa?

Ingoma sisandi esikhatshwa ngamazwi aqanjwe ngumbhali
Sithe chu! Singxamile kwiindlebe zibanziwe silindwe ngazo zibukhali
Zilulamele ubuncwane obuthe baqulungana kumava obhala kwii ngcali
Nam ndinikeni usiba lwam nindambese ngoncwadi ndiphale hashi lam ziqinil’na isali

Ngoma eyathwasisa amagqirha ombela etyityimbis iimvubu
Yenz’umhlola mhl’ isakha ubuhlobo phakathi kohadi,ukatara kunye nogubu

Mhla isitsho ngesandi ithuthuzel amaxhob’kwaphol inxeba kwasala iziva
Amaxhosa aphila ngengoma ndicel’indleba zolani bantu anditheth’u mkhiva

Bendiba lent’ingoma inamapholi, kub’ wofika bethe xhinxisholo ngengoma zeziyolo koo gqalane
Suka yatsho ngesandi esimyoli,iimvumi zemveli zigutyul ubumdaka beqonga nges’chotho samagama embokweni xa kany’umboko eqal’ ukuzala amakhalane
Imvumi yingoma izihlwele ne qonga oogxa bane

Ndiyivile isithi khawuleza nango amapolisa esiza umam’ uMAKEBA eyivum kuma xhob’engcinezelo
Suka yathi thu Usontonga eyiqamba suka yangumhobe elizweni liphela

Ingoma lichiza, akulala ngandletyananye iyachila
Akubeka inqawa iyabika
Woyiva isitsho kwiipotsoyi,neziyolo.imisitho,izifihlo oonomathotholo njalo njalo
isandi semveli yingoma iimbongi ziyiphila ngalo ndalo

iinkosi namafanankosi ahlab’umkhosi azomeleze ngegwatyu
ingoma likhaka emfazweni
ididiyelwa ekhaya kwa xhosa ze bayivuma nase zizweni

ingoma ingena kumagumb eentliziyo inganqonqozanga
ze umbhali asibhukuxe ngesidlo sendlebe ingasibongozanga
kuhlwa kuse isitsho maxawambi itsho kabuhlungu
atsho umbhali avume intliziyo ithi xhungu
zibol’iingcinga kuthi thu imidlungu
itsho usana lulale yoyi kum kuthi qwenge lomizunzu.

Translation

This poem is titled Ingoma “The Song”. And it is a celebration of song and its vital role in everything that we do. The poet passionately praises all songs as engines of communication.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (4)
 • Pride (1)
 • Optimism (1)
 • Anger (6)
 • Delight (4)
 • Inspiration (17)
 • Reflection (6)
 • Captivation (4)
 • Peace (7)
 • Amusement (6)
 • Sorrow (3)
 • Vigour (1)
 • Hope (6)
 • Sadness (5)
 • Fear (6)
 • Jubilation (0)

Buya’mbo

Enlarge poem

zi ontsundu gawula ubheka
Mzi ontsundu siyalahleka
Xhabasha mz’ ontsundu sibuyel’ embo
Xhabashani midaka akowethu sibuyel’ emandulo
Betha sigoduke sibuyel’ embo sikhumbul’amasiko
Sityelele umhlaba ontsundu,sikhwelel’ owebala
Sibuyela kwantsonganyawana,kwantu embo kwa xhosa ngokuhlala

Sendingumnxeb’ oqinis inyanda inyenya kulo mzi kaphalo ndubhuqwa li xhala
Salahla isintu waphel umzi ontsundu qamata ka mvelingqange thethelela sigwetyiwe lityala
Sekwaa nqumam’ isintu kwanquman’ abantu kwa qulungan ububi kuba silikhonzil ibala
Salahla isintu,salandel izizwe,salahl ubuntu baphel ubuzwe mz’ ontsundu buyel ekhaya

De naziziqoqodisa ngobukhoboka, nazizimomondiya ngobugqobhoka ni phikisana nomthonyama
Koko zazini makwedini ze ndingaboni iibhengethe zijijisana nos’krotyana

Makhe sibuyel embo sitshotshe sisil’intsundwana ngezika tshiwo
Sikhalile isikhukukazi ekoyini.emazantsi kobuhlanti kusile maxhosa kunga tshiwo
Mehl’ am abomvu krwe ziingwenya andilelanga behlayo sisi chotho
IingoKHOKHO bendityhilela kule ntloko ima gqagqa amnyama achasene ne mvotho

Ndingumntan omthonyama ukuchaza ndikuva mvanje ngabebala abanonwele oluyephuzel okomsonto
Izwi lembongi litsolile siziba sini esa ginya udondolo saze saqwenga iinkosi namafanankosi ephethe loo mikhonto

Ndisatsho ukuba ibala elimhlophe luphawu lwenkululeko gxebe symbol for peace mazixolelwe ezam izono
Ndingumntan’omthonyama itholelomgquba luku QAMATA olwam ukholo
Ungandiqalekis’ undicekis’ndibene zothe okomzondo
Ndakufathula kulo umagada ahlabayo kwiintsunguzi ndisinge embo de ndiwufumane loomkhondo
Ukuba ndingumntana omthonyama itholelomgquba luku QAMATA olwam ukholo
Ndiyazi godusa ndikumhlaba kaNGUNI sizwe apha esakhohliswa yintombi yaphesha kweGXARHA igama nguNONGQAWUSE

Zindilamlele izinyanya masihlabele mgama, sishwame intsonyama ze kudede ubumnyama kuvele ukukhanya phakathi kwabatshana ibili tholelomgquba umntan omthonyama ndiyawu vala lomkhusana

Translation

Buya mbo is a Xhosa phrase meaning back to our native home. In this poem the poet is calling people back to their customs, traditions and cultural activities. The poet feels that as black South Africans we are too entrenched in the western or European way of living and have forsaken the ways of our forefathers and ancestors. The poem concludes with the poet expressing his pride in who he is and his roots.

Comments

Your email address will not be published.