Spotlighting Pan-African Poetry

Biography

Ndlovukazi

Enlarge poem

Ndlovukazi enesmilo mfazi onothando Ngikudoba kwizimpande zothando, isbhakabhaka sidwebe inhliziyo ngamafu amagama othando lweqiniso, Ulwandle kuphenduke imfingamakhwela, Lumemeze imizwa kubhonge uthando, Ilanga lipholile, kuka khiza libalelele izulu liwisa imvula phezu kwezintaba ilanga libalele, Ngincikisa amehlo ami phezu kwezintamba zingisithela wena, Izimfamona ziphelela amadevini njengephunga ngikukhunga, Ngemizwa uthando inhliziyo evumbethe uthando, Umzimba wami nguphendula izazi hlezi awazi, imizwa yami ifutha icilongo lodwendwe luyamemeza kuvusa unembeza, lubhonga esgcawini kunanele imhlosha imvelo ifunga ayikaze ibone imizwa embili ibambisene okweshlabathi namanzi ihlalisene ngothula, Thula kuheleza umoya wezinhlo wena ungofasiwe ngasemazulwini ungolotshiwe. Ndlovukazi enesmilo mfazi onothando ilanga liveza imsebe ngobuso obumamathekile, Ngikthumela ngezimpande zothando kulensimi engayitshala ngemizwa kuyona, wena ulwisana nelanga nibanga ukushisa kushunqa uthuli kuxhopheke labo ndaba zabantu, Basivumele ngekhanda sikhanda, Umlando oyolotshwa emabhukwini othando, Isizukulwane sofunda ngalo, Isizukulwane sosebenzisa imigqa nemisho engakushela ngayo, Kuwena ngaziveza ngumfokazane nje sengaphenduka inkosana, inkosana esakhulayo nkosazane, wena ungithisha wesmilo sofundwa ngawe ngiyafunga, uthando lwethu lobhonga kudilike izintaba uthando Luyababa abalinambitha sakusaba babuso mubhi laba sobafikisa kumlando ngemcabango, ngiyafunga mina nawe sofa kodwa soze salahlana ndlovukazi enesmilo mfazi onothando Imizwa ivala uthando lweqiniso lunjenake, Wena kumina ufana nensim’ evundile eqhumisa imizwa kudlondlobale uthando,wena ufuze imbiza awuzalwanga ngambiza, Ukuzalwa kwakho kwalotshwa emagatsheni emvelo kwazotha kwasani, Imvelo yadiliza izinyembezi amaqabunga, Umoya uheleza uthi ayifunde kuzibamba, Ikhala ithi bancane abesfazane abanjengawe, Kwamhlaba sekwaphilwa nezimamba ezishaya amakhanda wena ukhanda, Imizwa yothando lweqiniso kumina amahloni ngawe asafana nomlando kanandi kudala ashabalala asha ebala, Kophela sofana umlilo wamaphepha, Siphepha kubo labo ndaba zabantu, Akusoze kwaphela futhi asisoze safana, Inhliziyo yami inamabutho ilethwa kuwena ngezithelo hlaba udle yonke yakhelwe wena, Wena ufana nenhlamvu yelanga ekekho ngakuboni ongekhethiwe nasemazulwini, Ungolotshiwe. Ndlovukazi enesmilo mfazi enothando.

Translations

This love poem depicts a fiery love between a man and a woman. The man sings praise to a woman he considers to be his Zulu “queen”. The man is enamored by how different she is from other women and compares her to the vast beauty found in nature.

Sanele Sithole

Featured Poem:

Mandela

Enlarge poem

lempundulu idudule inkunzi emnyama, kwabhonga inkunzi emnyama, emadlelweni aluhlaza izwa ulaka lemamba ekade yalamba ukhamba lundiza izinambuzane, Achitheka amasi kwigula, Ukugula kumuhaqile kugadlile Ukufa kwalala qhawe kwaduma ihlombe Losizi kumhlaba wonke, Impepho yesizwe izonuka kwizinkalo Zonke, La ukhona ukwamanye amathonga esizwe umvelinqangi uvikelwe ingelosi yokukhanya, Umhlaba udukelwe ukukhanya, Sizikhotha amanxeba ezinhliziyo Sakunyanya, Amanxeba angapholi inkasa ilumile isizwe sivunule ngezinhliziyo ezimnyama, ikhaya lahlekelwe ikhanda ngiyafunga. Izinyembezi zehla kuzo zonke izinhlanga, Ilanga ufajazi, Siziduduza ngemsebenzi yakho osishiyele yona, lentwala ayinakweqa igozi esigqemeke yona ikebekebe, Ngiyafunga soncela kulwazi owasishiyala lona, lesi sbhakabhaka sohlanganisa amafu kudume ulando wakho futhi, iphunga lakho sisalizwa Emqondweni lophuza ukudlula, Noma ngaschithanga iskhathi nomndeni wakho, kodwa waschitha Iskhathi nomndeni wase mzansi wawakha, lenkembe ihlikize kwazwela Sowela, ngolwazi imfundiso osishiyele yona sisizwe siyafunga. La usuhlephuka empilweni izingcezu zakho zosala zibahlabe abaselele sewulele kobandayo Ngqolamsila vela membhensela madiba, indlondlo ilahlekelwe uphaphe ekhanda solibhatha lelitshali losizi noma kunzima siyafunga wibekile induku ebandla lala ngokuthula Qhawe lama Qhawe,

Translations

In this poem the poet remembers South Africa’s icon Nelson Mandela.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (27)
 • Pride (13)
 • Optimism (6)
 • Anger (7)
 • Delight (4)
 • Inspiration (11)
 • Reflection (10)
 • Captivation (3)
 • Peace (19)
 • Amusement (5)
 • Sorrow (9)
 • Vigour (3)
 • Hope (11)
 • Sadness (14)
 • Fear (6)
 • Jubilation (5)

Comments

 1. Uyancomeka umsebenzi wakho mfowethu, muhle kakhulu. Mina uyangikhuthaza njengoba nami ngiyimbongi esafufusa. Qhubeke njalo ngokuhle.

  Msizi Msani

Your email address will not be published.

Biography

Sanele Sithole is a passionate poet from Kwa-Zulu Natal (KZN), South Africa. Although he’s been writing since the age of 15 his very first performance was in 2011 in Pietermarizburg in KZN. Since then he has performed on many stages across his province. He looks forward to sharing his work with international audiences outside of his province.

Sanele Sithole

Biography

Sanele Sithole is a passionate poet from Kwa-Zulu Natal (KZN), South Africa. Although he’s been writing since the age of 15 his very first performance was in 2011 in Pietermarizburg in KZN. Since then he has performed on many stages across his province. He looks forward to sharing his work with international audiences outside of his province.

Ndlovukazi

Enlarge poem

Ndlovukazi enesmilo mfazi onothando Ngikudoba kwizimpande zothando, isbhakabhaka sidwebe inhliziyo ngamafu amagama othando lweqiniso, Ulwandle kuphenduke imfingamakhwela, Lumemeze imizwa kubhonge uthando, Ilanga lipholile, kuka khiza libalelele izulu liwisa imvula phezu kwezintaba ilanga libalele, Ngincikisa amehlo ami phezu kwezintamba zingisithela wena, Izimfamona ziphelela amadevini njengephunga ngikukhunga, Ngemizwa uthando inhliziyo evumbethe uthando, Umzimba wami nguphendula izazi hlezi awazi, imizwa yami ifutha icilongo lodwendwe luyamemeza kuvusa unembeza, lubhonga esgcawini kunanele imhlosha imvelo ifunga ayikaze ibone imizwa embili ibambisene okweshlabathi namanzi ihlalisene ngothula, Thula kuheleza umoya wezinhlo wena ungofasiwe ngasemazulwini ungolotshiwe. Ndlovukazi enesmilo mfazi onothando ilanga liveza imsebe ngobuso obumamathekile, Ngikthumela ngezimpande zothando kulensimi engayitshala ngemizwa kuyona, wena ulwisana nelanga nibanga ukushisa kushunqa uthuli kuxhopheke labo ndaba zabantu, Basivumele ngekhanda sikhanda, Umlando oyolotshwa emabhukwini othando, Isizukulwane sofunda ngalo, Isizukulwane sosebenzisa imigqa nemisho engakushela ngayo, Kuwena ngaziveza ngumfokazane nje sengaphenduka inkosana, inkosana esakhulayo nkosazane, wena ungithisha wesmilo sofundwa ngawe ngiyafunga, uthando lwethu lobhonga kudilike izintaba uthando Luyababa abalinambitha sakusaba babuso mubhi laba sobafikisa kumlando ngemcabango, ngiyafunga mina nawe sofa kodwa soze salahlana ndlovukazi enesmilo mfazi onothando Imizwa ivala uthando lweqiniso lunjenake, Wena kumina ufana nensim’ evundile eqhumisa imizwa kudlondlobale uthando,wena ufuze imbiza awuzalwanga ngambiza, Ukuzalwa kwakho kwalotshwa emagatsheni emvelo kwazotha kwasani, Imvelo yadiliza izinyembezi amaqabunga, Umoya uheleza uthi ayifunde kuzibamba, Ikhala ithi bancane abesfazane abanjengawe, Kwamhlaba sekwaphilwa nezimamba ezishaya amakhanda wena ukhanda, Imizwa yothando lweqiniso kumina amahloni ngawe asafana nomlando kanandi kudala ashabalala asha ebala, Kophela sofana umlilo wamaphepha, Siphepha kubo labo ndaba zabantu, Akusoze kwaphela futhi asisoze safana, Inhliziyo yami inamabutho ilethwa kuwena ngezithelo hlaba udle yonke yakhelwe wena, Wena ufana nenhlamvu yelanga ekekho ngakuboni ongekhethiwe nasemazulwini, Ungolotshiwe. Ndlovukazi enesmilo mfazi enothando.

Translations

This love poem depicts a fiery love between a man and a woman. The man sings praise to a woman he considers to be his Zulu “queen”. The man is enamored by how different she is from other women and compares her to the vast beauty found in nature.

Featured Poem:

Mandela

Enlarge poem

lempundulu idudule inkunzi emnyama, kwabhonga inkunzi emnyama, emadlelweni aluhlaza izwa ulaka lemamba ekade yalamba ukhamba lundiza izinambuzane, Achitheka amasi kwigula, Ukugula kumuhaqile kugadlile Ukufa kwalala qhawe kwaduma ihlombe Losizi kumhlaba wonke, Impepho yesizwe izonuka kwizinkalo Zonke, La ukhona ukwamanye amathonga esizwe umvelinqangi uvikelwe ingelosi yokukhanya, Umhlaba udukelwe ukukhanya, Sizikhotha amanxeba ezinhliziyo Sakunyanya, Amanxeba angapholi inkasa ilumile isizwe sivunule ngezinhliziyo ezimnyama, ikhaya lahlekelwe ikhanda ngiyafunga. Izinyembezi zehla kuzo zonke izinhlanga, Ilanga ufajazi, Siziduduza ngemsebenzi yakho osishiyele yona, lentwala ayinakweqa igozi esigqemeke yona ikebekebe, Ngiyafunga soncela kulwazi owasishiyala lona, lesi sbhakabhaka sohlanganisa amafu kudume ulando wakho futhi, iphunga lakho sisalizwa Emqondweni lophuza ukudlula, Noma ngaschithanga iskhathi nomndeni wakho, kodwa waschitha Iskhathi nomndeni wase mzansi wawakha, lenkembe ihlikize kwazwela Sowela, ngolwazi imfundiso osishiyele yona sisizwe siyafunga. La usuhlephuka empilweni izingcezu zakho zosala zibahlabe abaselele sewulele kobandayo Ngqolamsila vela membhensela madiba, indlondlo ilahlekelwe uphaphe ekhanda solibhatha lelitshali losizi noma kunzima siyafunga wibekile induku ebandla lala ngokuthula Qhawe lama Qhawe,

Translations

In this poem the poet remembers South Africa’s icon Nelson Mandela.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (27)
 • Pride (13)
 • Optimism (6)
 • Anger (7)
 • Delight (4)
 • Inspiration (11)
 • Reflection (10)
 • Captivation (3)
 • Peace (19)
 • Amusement (5)
 • Sorrow (9)
 • Vigour (3)
 • Hope (11)
 • Sadness (14)
 • Fear (6)
 • Jubilation (5)

Ndlovukazi

Enlarge poem

Ndlovukazi enesmilo mfazi onothando Ngikudoba kwizimpande zothando, isbhakabhaka sidwebe inhliziyo ngamafu amagama othando lweqiniso, Ulwandle kuphenduke imfingamakhwela, Lumemeze imizwa kubhonge uthando, Ilanga lipholile, kuka khiza libalelele izulu liwisa imvula phezu kwezintaba ilanga libalele, Ngincikisa amehlo ami phezu kwezintamba zingisithela wena, Izimfamona ziphelela amadevini njengephunga ngikukhunga, Ngemizwa uthando inhliziyo evumbethe uthando, Umzimba wami nguphendula izazi hlezi awazi, imizwa yami ifutha icilongo lodwendwe luyamemeza kuvusa unembeza, lubhonga esgcawini kunanele imhlosha imvelo ifunga ayikaze ibone imizwa embili ibambisene okweshlabathi namanzi ihlalisene ngothula, Thula kuheleza umoya wezinhlo wena ungofasiwe ngasemazulwini ungolotshiwe. Ndlovukazi enesmilo mfazi onothando ilanga liveza imsebe ngobuso obumamathekile, Ngikthumela ngezimpande zothando kulensimi engayitshala ngemizwa kuyona, wena ulwisana nelanga nibanga ukushisa kushunqa uthuli kuxhopheke labo ndaba zabantu, Basivumele ngekhanda sikhanda, Umlando oyolotshwa emabhukwini othando, Isizukulwane sofunda ngalo, Isizukulwane sosebenzisa imigqa nemisho engakushela ngayo, Kuwena ngaziveza ngumfokazane nje sengaphenduka inkosana, inkosana esakhulayo nkosazane, wena ungithisha wesmilo sofundwa ngawe ngiyafunga, uthando lwethu lobhonga kudilike izintaba uthando Luyababa abalinambitha sakusaba babuso mubhi laba sobafikisa kumlando ngemcabango, ngiyafunga mina nawe sofa kodwa soze salahlana ndlovukazi enesmilo mfazi onothando Imizwa ivala uthando lweqiniso lunjenake, Wena kumina ufana nensim’ evundile eqhumisa imizwa kudlondlobale uthando,wena ufuze imbiza awuzalwanga ngambiza, Ukuzalwa kwakho kwalotshwa emagatsheni emvelo kwazotha kwasani, Imvelo yadiliza izinyembezi amaqabunga, Umoya uheleza uthi ayifunde kuzibamba, Ikhala ithi bancane abesfazane abanjengawe, Kwamhlaba sekwaphilwa nezimamba ezishaya amakhanda wena ukhanda, Imizwa yothando lweqiniso kumina amahloni ngawe asafana nomlando kanandi kudala ashabalala asha ebala, Kophela sofana umlilo wamaphepha, Siphepha kubo labo ndaba zabantu, Akusoze kwaphela futhi asisoze safana, Inhliziyo yami inamabutho ilethwa kuwena ngezithelo hlaba udle yonke yakhelwe wena, Wena ufana nenhlamvu yelanga ekekho ngakuboni ongekhethiwe nasemazulwini, Ungolotshiwe. Ndlovukazi enesmilo mfazi enothando.

Translations

This love poem depicts a fiery love between a man and a woman. The man sings praise to a woman he considers to be his Zulu “queen”. The man is enamored by how different she is from other women and compares her to the vast beauty found in nature.

Comments

 1. Uyancomeka umsebenzi wakho mfowethu, muhle kakhulu. Mina uyangikhuthaza njengoba nami ngiyimbongi esafufusa. Qhubeke njalo ngokuhle.

  Msizi Msani

Your email address will not be published.