Spotlighting Pan-African Poetry

Biography

Ubukhosi

Enlarge poem

Ubukhosi lulawulo
Inkosi yintloko yalo
Lunemida olo lawulo
Ukunqanda ungquzulwano

Ndicela izinyanya
Zindiphe unyanya
Ukuze ndingaphosisi
Xa ndidalanc’ubukhosi

Andizi kulanda mnombo
Ndizakubhec’imvelaphi
Njengegqirh’eliyindoda
Ngoku ndizakuvumisa

Inkosi yinkokheli
Ethi ngokuhlakanipha
Ibe nabalandeli
Abangamaphakathi

Inkosi ligorha
Elifunga lingajiki
Xa limelinyaniso
Yindoda enomqolo

Inkosi likroti
Elizifunz’edabini
Xa kunyembelekile
Sithembele isizwe

Inkosi yingqondi
Enobuciko namavo
‘Ze ikhusel’amalungelo
Esizwe sakokswayo

Phaya endulo
Bekujongwa nokuba lunye
Kwezi mpawu zingakanana
Xa kusonyulw’inkokheli

Yakuphumelela loo nkokheli
Ngokugqwesa ibe yinjinga
Ibekwa ibe yinkunzi
Yokuzal’eziny’iinkokheli

Boqala kuloo nkokheli ke
Obesizwe sayo ubukhosi
Zonke iinkulu zaloo mnombo
Zoba zinkosi zeso sizwe

Inkulu yendlu enkulu
Neyasekunene inkulu
Zizo ke oomanqanqa
Zibanjelwa ngamaqadi

Ixhiba linobalo ubunganga
Obukukulaml’abahlekazi
Xa bexabana ngexhoba
Imbambano ngolawulo

Ukuze kulunge ngokwenene
Ukunene makuthi tyishi
Kuxel’uRharhabe mhla mnene
Owashiy’ixhanti kuGcaleka

Inkos’iyaphelelwa bubukhosi
Zakunyamalal’iimpawu zamhla mnene
Kubhaqwe nemikhwa engakhiyo
Buza kooNobetha bakuxelele

Kula maxesh’okuthongulula
Nokuphangalala kweengqondo
Nokupecululwa kwezinto
Ayifunw’inkokel’efoko-foko

Inkosi nganye mayigawul’ibeka
Iwahoy’amankazan’aloo mnombo
Iwahloniph’amaphakath’esizwe
Ibaxabis’abantu besoo sizwe

This poem is entitled Ubukhosi which is a Xhosa word for Kingdoms. In this poem Sandile looks at the things that make a kingdom work, but first lists characters of a king that make him a success at leading people. He also makes mention of mistakes kings should avoid especially in the age of “enlightenement”. The poem is a blueprint for African traditional kings.

Sandile Washington Mhlontlo

Featured Poem:

Nyana Wam Nyana Wam

Enlarge poem

Nyana wam, nyana wam
Bazela iindlebe amazwi wam
Wena unguye umhlaziyi wam
Wanga ungaliqaqambisa igama lam

Waqal’ematakaneni nasematholeni
Usany’izapholo emadlelweni
Ufunda umsebenzi wobudoda
Namhlanje ngenene uyindoda

Indoda ngumkhuseli wosapho
Silindelwe kuyo nesondlo sosapho
Ngumlondolozi wezinto zekhaya
Imanye nezindlu zeloo khaya

Xa ungena ebudodeni
Yiva ke ndikulumkise
Yiva ke ndikuxhobise
Inyathi ibuzwa kwabaphambili

Z’ilumkel’udlomdlayo, kwedini
Uyabadl’abamdlayo, mfondini
Yiva ke ndikuxhobise
Ngakumbi abazondla ngaye,ntondini
Bembeka efeleni kwangonyezi

Ayihluth’ingqondo yendoda
Uyayingxenga nemfund’enomsila
Ikhubeke kuloo msil’ingayindawo
Isidoda esikhumsha sinabile

Zilumkele iintokazi, mfondini
Ziyakwaz’ukumbelolo endodeni
Kumnand’ukuthandwa kwedini
Kodw’ungad’uvalek’amehlo, ntondini

Ziyayixhwitha intake seyiphezulu
Zivuthuluk’iintsiba ibeligwede
Ibhuku-bhuleke ke ndaweni nye
Ibesisisulu seentshaba, nezezolo

Z’ulumkel’iitshomi ezingoo ngantweni
Ezigqusha ndaweni nye zingayi ndawo
Izilumko kwawazo amehlo
Iingqondi kweyazo ingqiqo

Ngelishwa zange zayibon’impumelelo
Kuba ziqiqa zondele ndaweni nye
Ewe ziphicotha zizizidodo zenene
Kaloku ibuzi libonwa ngolaleleyo

Wubhale ke owakho umbono
Ucace nakwabo bakwaziyo
Umane uwucula umhla nezolo
Ude ubeyinxalenye yobomi bakho
Ungahambi nabangayi aph’uyayo

This poem is titled My Son, My Son. Sandile writes a hear-felt poem dedicated to his son. He passes on life lessons that he has learnt in his life to him; he talks to him about women, friends and family.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (15)
 • Pride (36)
 • Optimism (7)
 • Anger (12)
 • Delight (4)
 • Inspiration (20)
 • Reflection (7)
 • Captivation (10)
 • Peace (10)
 • Amusement (4)
 • Sorrow (4)
 • Vigour (5)
 • Hope (15)
 • Sadness (12)
 • Fear (6)
 • Jubilation (10)

Comments

 1. Sakuna isichotho semvula, agqekreze amazulu phezulu kuyanyanzeleka ezi zisanuk’ ubisi njengam zilulame, zimamele esosandi sohadi olusuka phezulu kwelesthethu izulu, mahle Tata angcwengile ndibulela int’ eyodwa, ndibulela ubulumko bakho othi usilumkisa ngabo thina mlisela nomthinjana wakwaNtu… Huntshu Thahla, Huntshu Ndayeni, Huntshu Nyauza, wena ohlamba ngobubende amanzi ekhona, anga uThixo namanyange bakunike ubomi obude ukuze singabantwana bomzi ontsundu sizuze nawokugqibhela amazwi obulumko kuwe.

  Aphiwe Magida

Your email address will not be published.

Biography

Sandile Washington Mhlontlo is a published Xhosa poet who was born in Mbinzana, Lady Frere. In 1971 he qualified as a Primary Teacher at Lovedale College. He started teaching in Mbinzana Higher Primary in 1972. In 1976 he was promoted to Headmaster at St. Peters-on-Indwe.

He was ordained Roman Catholic Church Minister in 2001.

Sandile Washington Mhlontlo

Biography

Sandile Washington Mhlontlo is a published Xhosa poet who was born in Mbinzana, Lady Frere. In 1971 he qualified as a Primary Teacher at Lovedale College. He started teaching in Mbinzana Higher Primary in 1972. In 1976 he was promoted to Headmaster at St. Peters-on-Indwe.

He was ordained Roman Catholic Church Minister in 2001.

Ubukhosi

Enlarge poem

Ubukhosi lulawulo
Inkosi yintloko yalo
Lunemida olo lawulo
Ukunqanda ungquzulwano

Ndicela izinyanya
Zindiphe unyanya
Ukuze ndingaphosisi
Xa ndidalanc’ubukhosi

Andizi kulanda mnombo
Ndizakubhec’imvelaphi
Njengegqirh’eliyindoda
Ngoku ndizakuvumisa

Inkosi yinkokheli
Ethi ngokuhlakanipha
Ibe nabalandeli
Abangamaphakathi

Inkosi ligorha
Elifunga lingajiki
Xa limelinyaniso
Yindoda enomqolo

Inkosi likroti
Elizifunz’edabini
Xa kunyembelekile
Sithembele isizwe

Inkosi yingqondi
Enobuciko namavo
‘Ze ikhusel’amalungelo
Esizwe sakokswayo

Phaya endulo
Bekujongwa nokuba lunye
Kwezi mpawu zingakanana
Xa kusonyulw’inkokheli

Yakuphumelela loo nkokheli
Ngokugqwesa ibe yinjinga
Ibekwa ibe yinkunzi
Yokuzal’eziny’iinkokheli

Boqala kuloo nkokheli ke
Obesizwe sayo ubukhosi
Zonke iinkulu zaloo mnombo
Zoba zinkosi zeso sizwe

Inkulu yendlu enkulu
Neyasekunene inkulu
Zizo ke oomanqanqa
Zibanjelwa ngamaqadi

Ixhiba linobalo ubunganga
Obukukulaml’abahlekazi
Xa bexabana ngexhoba
Imbambano ngolawulo

Ukuze kulunge ngokwenene
Ukunene makuthi tyishi
Kuxel’uRharhabe mhla mnene
Owashiy’ixhanti kuGcaleka

Inkos’iyaphelelwa bubukhosi
Zakunyamalal’iimpawu zamhla mnene
Kubhaqwe nemikhwa engakhiyo
Buza kooNobetha bakuxelele

Kula maxesh’okuthongulula
Nokuphangalala kweengqondo
Nokupecululwa kwezinto
Ayifunw’inkokel’efoko-foko

Inkosi nganye mayigawul’ibeka
Iwahoy’amankazan’aloo mnombo
Iwahloniph’amaphakath’esizwe
Ibaxabis’abantu besoo sizwe

This poem is entitled Ubukhosi which is a Xhosa word for Kingdoms. In this poem Sandile looks at the things that make a kingdom work, but first lists characters of a king that make him a success at leading people. He also makes mention of mistakes kings should avoid especially in the age of “enlightenement”. The poem is a blueprint for African traditional kings.

Featured Poem:

Nyana Wam Nyana Wam

Enlarge poem

Nyana wam, nyana wam
Bazela iindlebe amazwi wam
Wena unguye umhlaziyi wam
Wanga ungaliqaqambisa igama lam

Waqal’ematakaneni nasematholeni
Usany’izapholo emadlelweni
Ufunda umsebenzi wobudoda
Namhlanje ngenene uyindoda

Indoda ngumkhuseli wosapho
Silindelwe kuyo nesondlo sosapho
Ngumlondolozi wezinto zekhaya
Imanye nezindlu zeloo khaya

Xa ungena ebudodeni
Yiva ke ndikulumkise
Yiva ke ndikuxhobise
Inyathi ibuzwa kwabaphambili

Z’ilumkel’udlomdlayo, kwedini
Uyabadl’abamdlayo, mfondini
Yiva ke ndikuxhobise
Ngakumbi abazondla ngaye,ntondini
Bembeka efeleni kwangonyezi

Ayihluth’ingqondo yendoda
Uyayingxenga nemfund’enomsila
Ikhubeke kuloo msil’ingayindawo
Isidoda esikhumsha sinabile

Zilumkele iintokazi, mfondini
Ziyakwaz’ukumbelolo endodeni
Kumnand’ukuthandwa kwedini
Kodw’ungad’uvalek’amehlo, ntondini

Ziyayixhwitha intake seyiphezulu
Zivuthuluk’iintsiba ibeligwede
Ibhuku-bhuleke ke ndaweni nye
Ibesisisulu seentshaba, nezezolo

Z’ulumkel’iitshomi ezingoo ngantweni
Ezigqusha ndaweni nye zingayi ndawo
Izilumko kwawazo amehlo
Iingqondi kweyazo ingqiqo

Ngelishwa zange zayibon’impumelelo
Kuba ziqiqa zondele ndaweni nye
Ewe ziphicotha zizizidodo zenene
Kaloku ibuzi libonwa ngolaleleyo

Wubhale ke owakho umbono
Ucace nakwabo bakwaziyo
Umane uwucula umhla nezolo
Ude ubeyinxalenye yobomi bakho
Ungahambi nabangayi aph’uyayo

This poem is titled My Son, My Son. Sandile writes a hear-felt poem dedicated to his son. He passes on life lessons that he has learnt in his life to him; he talks to him about women, friends and family.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (15)
 • Pride (36)
 • Optimism (7)
 • Anger (12)
 • Delight (4)
 • Inspiration (20)
 • Reflection (7)
 • Captivation (10)
 • Peace (10)
 • Amusement (4)
 • Sorrow (4)
 • Vigour (5)
 • Hope (15)
 • Sadness (12)
 • Fear (6)
 • Jubilation (10)

Ubukhosi

Enlarge poem

Ubukhosi lulawulo
Inkosi yintloko yalo
Lunemida olo lawulo
Ukunqanda ungquzulwano

Ndicela izinyanya
Zindiphe unyanya
Ukuze ndingaphosisi
Xa ndidalanc’ubukhosi

Andizi kulanda mnombo
Ndizakubhec’imvelaphi
Njengegqirh’eliyindoda
Ngoku ndizakuvumisa

Inkosi yinkokheli
Ethi ngokuhlakanipha
Ibe nabalandeli
Abangamaphakathi

Inkosi ligorha
Elifunga lingajiki
Xa limelinyaniso
Yindoda enomqolo

Inkosi likroti
Elizifunz’edabini
Xa kunyembelekile
Sithembele isizwe

Inkosi yingqondi
Enobuciko namavo
‘Ze ikhusel’amalungelo
Esizwe sakokswayo

Phaya endulo
Bekujongwa nokuba lunye
Kwezi mpawu zingakanana
Xa kusonyulw’inkokheli

Yakuphumelela loo nkokheli
Ngokugqwesa ibe yinjinga
Ibekwa ibe yinkunzi
Yokuzal’eziny’iinkokheli

Boqala kuloo nkokheli ke
Obesizwe sayo ubukhosi
Zonke iinkulu zaloo mnombo
Zoba zinkosi zeso sizwe

Inkulu yendlu enkulu
Neyasekunene inkulu
Zizo ke oomanqanqa
Zibanjelwa ngamaqadi

Ixhiba linobalo ubunganga
Obukukulaml’abahlekazi
Xa bexabana ngexhoba
Imbambano ngolawulo

Ukuze kulunge ngokwenene
Ukunene makuthi tyishi
Kuxel’uRharhabe mhla mnene
Owashiy’ixhanti kuGcaleka

Inkos’iyaphelelwa bubukhosi
Zakunyamalal’iimpawu zamhla mnene
Kubhaqwe nemikhwa engakhiyo
Buza kooNobetha bakuxelele

Kula maxesh’okuthongulula
Nokuphangalala kweengqondo
Nokupecululwa kwezinto
Ayifunw’inkokel’efoko-foko

Inkosi nganye mayigawul’ibeka
Iwahoy’amankazan’aloo mnombo
Iwahloniph’amaphakath’esizwe
Ibaxabis’abantu besoo sizwe

This poem is entitled Ubukhosi which is a Xhosa word for Kingdoms. In this poem Sandile looks at the things that make a kingdom work, but first lists characters of a king that make him a success at leading people. He also makes mention of mistakes kings should avoid especially in the age of “enlightenement”. The poem is a blueprint for African traditional kings.

Comments

 1. Sakuna isichotho semvula, agqekreze amazulu phezulu kuyanyanzeleka ezi zisanuk’ ubisi njengam zilulame, zimamele esosandi sohadi olusuka phezulu kwelesthethu izulu, mahle Tata angcwengile ndibulela int’ eyodwa, ndibulela ubulumko bakho othi usilumkisa ngabo thina mlisela nomthinjana wakwaNtu… Huntshu Thahla, Huntshu Ndayeni, Huntshu Nyauza, wena ohlamba ngobubende amanzi ekhona, anga uThixo namanyange bakunike ubomi obude ukuze singabantwana bomzi ontsundu sizuze nawokugqibhela amazwi obulumko kuwe.

  Aphiwe Magida

Your email address will not be published.