Spotlighting Pan-African Poetry

Biography

Yintoni Le??

Enlarge poem

Bazali Bam ndinombuzo
Yeyani le mithika?
Kubayimohla yam yokuqal’emfundweni
Andikwazi nokubhala

Esam isikolo siqale ndisebeleni
Ndimane ukuluma undichchwakaze
Ndikhasele esiko uthi shu, hata
Ndothuke ndijike

Ndiyakwazi ukuthetha
Ndiyayiva imiyalelo
Ndiyakwazi ukuzahlula izinto
Ngemizobo nangemibala
Ndiyakwazi ukuzinxibisa
Andiwanxibi amabhanana

Kwaxhosa lombala ngowokuzila
Emfundweni ngowolwazi
Kwabaqalayo ngowokuzilela izinto
Eziyingozi ekuphuhliseni ulwazi

Mama uzundizilise isitalato
Mandilazi ixesha lokubasekhaya
Mandithobele imithetho yakho
Xa ndingenzi njalo ndibethe
Kodwa ngendlela efanelekileyo

Ndenze ndizazi izinto eziyinqambi
Utywala , icuba, ukuthuka indelelo
Ukungathembeki
Ndibethe nokuba ndibe iswekile
Kuba into encinane iqandula izinto ezinkulu

Ndinebhongo ngesiqu sam
Ndifuna ukuba sisinxibamaxhaka
Ndixhomekeke kuni bazali bam
Kunye nootishala bam
Umanyano ngamandla Ma-Afrika

Translation:
“Yintoni le?” means “What is this?”. In this poem, the poet looks at the fruit of academic or school education versus education about life which one gets from their parents first and through life experiences. She writes as the child who is making these comparisons and noting lessons that the parents have passed down on her. She asks her parents not to withhold discipline when she strays from all she has been taught.

Thea Ntombebhongo Siqoko

Featured Poem:

Udingezweni

Enlarge poem

Khanindincede bo ndiyalahleka
Kode kubenini na ndizula?
Ndifuna ilizwe endalathiswa ngubawo
Apho kuphilwa khona ngaphandle kwemigudu
Ndincedeni bo! Ndincedeni!

Ndiva kabuhlungu kuba akasekho
Ndawu zonke endiphambukela kuzo
Ndibona imigudu nemizamo
Akukho ndawo ndilunga kuyo
Ndifuna ilizwe endalathiswa ngubawo

Ndibuvile ububele bakhe
Endiphethe okweqandaNdilixhamlile uthando lwakhe
Engeva nentwana ngam
Ndincedeni bo! Ndincedeni!

Bafondini uhayi kum akathethi
Kuba ngowokunqanda okuza kum
Myekeni lomntwana usemncinci
Hoyani umntwana lo

Kwimisebenzi ekhaphuphaphu andilungi
Kuba ndashiya phakathi
Kwendifaneleyo andilungi
Kuba andazi nabunzima
Koguluva ndoyisiwe andilungi
Kuba kusetyenzelwa ukuphila

Mawethu ndincamile
Andilifumani tu kwaphela
Elo lizwe kuphilwa kulo
Ngaphandle kwemigudu
Yiyo loo nto ndizinceda, emigqomeni

Bazali qeqeshani abantwana benu
Bantwana thobelani abazali benu
Bantu bakowethu masiphathisaneni
Obu bomi buyasetyenzelwa
Ingqeqesho inyaniso intobeko
Ukuthembeka intlonipho ingqiqo
Uthando olululo zinto zakhona

Translation:
Dingezweni is a Xhosa name/term given to people who lack direction and (or) do not fit in society. This poem speaks about people who drift around suffering because they are searching for a life where they don’t have to work hard. The subject of the poem is painted as a spoilt child who has never had any hard discipline and is a Dingezweni as a result- searching for a world where all he/she will hear is “YES”. The last stanza is a plea to parents not to withhold discipline from their children and for people to strive to be better.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (3)
 • Pride (4)
 • Optimism (1)
 • Anger (2)
 • Delight (1)
 • Inspiration (2)
 • Reflection (1)
 • Captivation (0)
 • Peace (0)
 • Amusement (0)
 • Sorrow (0)
 • Vigour (0)
 • Hope (3)
 • Sadness (1)
 • Fear (0)
 • Jubilation (0)

Comments

Your email address will not be published.

Biography

Thea Ntombebhongo Siqoko was born on 21 June 1966 in Tarkastad. She grew up in the Eastern Cape and finished her matric there in 1985. In 1988 she qualified as a teacher at Masibulele Teachers College. It was while studying at Masibulele that an interest in writing started, the very first poem she wrote got published in the college magazine. She continues to write poetry to this day.

Thea holds a B.Ed. Honours Degree from University of Pretoria.

Thea Ntombebhongo Siqoko

Biography

Thea Ntombebhongo Siqoko was born on 21 June 1966 in Tarkastad. She grew up in the Eastern Cape and finished her matric there in 1985. In 1988 she qualified as a teacher at Masibulele Teachers College. It was while studying at Masibulele that an interest in writing started, the very first poem she wrote got published in the college magazine. She continues to write poetry to this day.

Thea holds a B.Ed. Honours Degree from University of Pretoria.

Yintoni Le??

Enlarge poem

Bazali Bam ndinombuzo
Yeyani le mithika?
Kubayimohla yam yokuqal’emfundweni
Andikwazi nokubhala

Esam isikolo siqale ndisebeleni
Ndimane ukuluma undichchwakaze
Ndikhasele esiko uthi shu, hata
Ndothuke ndijike

Ndiyakwazi ukuthetha
Ndiyayiva imiyalelo
Ndiyakwazi ukuzahlula izinto
Ngemizobo nangemibala
Ndiyakwazi ukuzinxibisa
Andiwanxibi amabhanana

Kwaxhosa lombala ngowokuzila
Emfundweni ngowolwazi
Kwabaqalayo ngowokuzilela izinto
Eziyingozi ekuphuhliseni ulwazi

Mama uzundizilise isitalato
Mandilazi ixesha lokubasekhaya
Mandithobele imithetho yakho
Xa ndingenzi njalo ndibethe
Kodwa ngendlela efanelekileyo

Ndenze ndizazi izinto eziyinqambi
Utywala , icuba, ukuthuka indelelo
Ukungathembeki
Ndibethe nokuba ndibe iswekile
Kuba into encinane iqandula izinto ezinkulu

Ndinebhongo ngesiqu sam
Ndifuna ukuba sisinxibamaxhaka
Ndixhomekeke kuni bazali bam
Kunye nootishala bam
Umanyano ngamandla Ma-Afrika

Translation:
“Yintoni le?” means “What is this?”. In this poem, the poet looks at the fruit of academic or school education versus education about life which one gets from their parents first and through life experiences. She writes as the child who is making these comparisons and noting lessons that the parents have passed down on her. She asks her parents not to withhold discipline when she strays from all she has been taught.

Featured Poem:

Udingezweni

Enlarge poem

Khanindincede bo ndiyalahleka
Kode kubenini na ndizula?
Ndifuna ilizwe endalathiswa ngubawo
Apho kuphilwa khona ngaphandle kwemigudu
Ndincedeni bo! Ndincedeni!

Ndiva kabuhlungu kuba akasekho
Ndawu zonke endiphambukela kuzo
Ndibona imigudu nemizamo
Akukho ndawo ndilunga kuyo
Ndifuna ilizwe endalathiswa ngubawo

Ndibuvile ububele bakhe
Endiphethe okweqandaNdilixhamlile uthando lwakhe
Engeva nentwana ngam
Ndincedeni bo! Ndincedeni!

Bafondini uhayi kum akathethi
Kuba ngowokunqanda okuza kum
Myekeni lomntwana usemncinci
Hoyani umntwana lo

Kwimisebenzi ekhaphuphaphu andilungi
Kuba ndashiya phakathi
Kwendifaneleyo andilungi
Kuba andazi nabunzima
Koguluva ndoyisiwe andilungi
Kuba kusetyenzelwa ukuphila

Mawethu ndincamile
Andilifumani tu kwaphela
Elo lizwe kuphilwa kulo
Ngaphandle kwemigudu
Yiyo loo nto ndizinceda, emigqomeni

Bazali qeqeshani abantwana benu
Bantwana thobelani abazali benu
Bantu bakowethu masiphathisaneni
Obu bomi buyasetyenzelwa
Ingqeqesho inyaniso intobeko
Ukuthembeka intlonipho ingqiqo
Uthando olululo zinto zakhona

Translation:
Dingezweni is a Xhosa name/term given to people who lack direction and (or) do not fit in society. This poem speaks about people who drift around suffering because they are searching for a life where they don’t have to work hard. The subject of the poem is painted as a spoilt child who has never had any hard discipline and is a Dingezweni as a result- searching for a world where all he/she will hear is “YES”. The last stanza is a plea to parents not to withhold discipline from their children and for people to strive to be better.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (3)
 • Pride (4)
 • Optimism (1)
 • Anger (2)
 • Delight (1)
 • Inspiration (2)
 • Reflection (1)
 • Captivation (0)
 • Peace (0)
 • Amusement (0)
 • Sorrow (0)
 • Vigour (0)
 • Hope (3)
 • Sadness (1)
 • Fear (0)
 • Jubilation (0)

Yintoni Le??

Enlarge poem

Bazali Bam ndinombuzo
Yeyani le mithika?
Kubayimohla yam yokuqal’emfundweni
Andikwazi nokubhala

Esam isikolo siqale ndisebeleni
Ndimane ukuluma undichchwakaze
Ndikhasele esiko uthi shu, hata
Ndothuke ndijike

Ndiyakwazi ukuthetha
Ndiyayiva imiyalelo
Ndiyakwazi ukuzahlula izinto
Ngemizobo nangemibala
Ndiyakwazi ukuzinxibisa
Andiwanxibi amabhanana

Kwaxhosa lombala ngowokuzila
Emfundweni ngowolwazi
Kwabaqalayo ngowokuzilela izinto
Eziyingozi ekuphuhliseni ulwazi

Mama uzundizilise isitalato
Mandilazi ixesha lokubasekhaya
Mandithobele imithetho yakho
Xa ndingenzi njalo ndibethe
Kodwa ngendlela efanelekileyo

Ndenze ndizazi izinto eziyinqambi
Utywala , icuba, ukuthuka indelelo
Ukungathembeki
Ndibethe nokuba ndibe iswekile
Kuba into encinane iqandula izinto ezinkulu

Ndinebhongo ngesiqu sam
Ndifuna ukuba sisinxibamaxhaka
Ndixhomekeke kuni bazali bam
Kunye nootishala bam
Umanyano ngamandla Ma-Afrika

Translation:
“Yintoni le?” means “What is this?”. In this poem, the poet looks at the fruit of academic or school education versus education about life which one gets from their parents first and through life experiences. She writes as the child who is making these comparisons and noting lessons that the parents have passed down on her. She asks her parents not to withhold discipline when she strays from all she has been taught.

Comments

Your email address will not be published.