Spotlighting Pan-African Poetry

Biography

Untitled

Enlarge poem

Zisaba ukuvela kwilanga sezifika ngokuphuma kwelanga zithi kuwo wonke amaphutha ongawenza iphutha elikhulu ongalenza elokulibala kuthi umzimba uzohlukana nomphefumulo Madodana nize ningazivikele ngoba nina anizivikele nxashana inyama isiphakeme ifuna okwenyama kwinyama izenzo ziba mnyama ngoba ziningi izingane ezikhula zingabazi oyise kepha zibazi omkhulu angisho ke ngokwazi omkhulu sezazi oyise kodwa bekuwu bolongwe basekhaya izibi zasekhaya ngoba Zisaba ukuvela kwi langa sezifika ngokuphuma kwelanga zithi kuwo wonke amaphutha ongawenza usemhlabeni iphutha elikhulu ongalenza elokulibala kuth umzimba uzohlukana nomphefumulo Ngithi Bawo qhelisa ukholo kimi ngoba la abakholwayo sebakholwa ngokukhumbuza thina ngokunga kholwa ungaze uthembe kuthi izinhliziyo zabo simusulwa, Kanti zibumvu njenge gazi.Igazi abahlezi befuna ukulichitha nxashana begovuza imithi ngamagama abantu befunganga begomela bethi ukufa kusifanele bathi ngeke sibe yilutho .izingane zabo zingelutho sebelibele kuthi izingane zabo zaqoma amakhona nokukhononda .Thina saguqa ngamadalo ngath,Bawo qhelisa impakamo kimi kuze ngingaphakami ngengkwenzayo kepha ngiphakamise wena kuze ngikwazi ukukuhlonipha ukuphuma nokushona kwelanga ngoba mhlampe kubika ukuhlukana komzimba nomphefumulo.Zisaba ukuvela kwilanga sezifika ngokuphuma kwelanga zith kuwo wonke amaphutha ongawenza usemhlabeni iphutha elikhulu ongalenza elokulibala kuthi mzimba uzohlukana nomphefumulo .Noma inhlonipho esemanyaleni asibayaleni uBuntu udlala umayipatile nabantu obutholile unenhlanhla kulezi beletho izimfimfa igazi lemphefumulo elangazelele ukuphila kulempilo engenakho ukuphila kepha icala luwumphikwa umthetho uyavuma ukufa kuphephil Kuphephele bani? obulalile noma obulaliwe kodwa Zisaba kuvela kwilanga sezifika ngokuphuma kwelanga zithi kuwona wonke amaphutha ongawenza usemhlabeni phutha elikhulu ongalenza elokulibala kuth umzimba uzohlukana nomphefumulo. Madodana thina sizalwe kabi sazalwa namadodakazi afisa ukuzilawula kube kuya ngawo ngabe aganela khona emakithi zingoduso zethu zilahlelwa ngaphandle Izingene zikhulela emakhweni balula isandla bafaka amadoda bayekeni balinyele Idlozi kungekedala bazokhala ngamanzi amnyama kumanzi phansi Zisaba ukuvela kwi langa.

Translations

This poem is about the the the duality of holding on and letting go. It is about the pendulum of love, and learning to walk the tight rope of mastering holding on and simultaneously letting go. We love without limits and when the limit becomes nothing more than a dancing ground we find it hard to let go of its silent tune that amplify the truth that is over.

Sfiso Riccardo Shezi

Featured Poem:

Untitled

Enlarge poem

Ngifasa amabhawodi esimilo kuze ngibumele ubudoda izinyembezi zami sezaba umanyolo kwizitshalo zosizi ukubalisa akusizi imicabango sengayiphosa emalibeni ngenhloso yokulila uthando.Mphefumulo wami ungixolele akusibo ubuvaka ngigawule zaphuka phumula kuye uMdaii nyukela kuye Mdali nawe Mdali yamkela umphefulo wendodana esihlulekile umelana namanyala othando bekusinda kwehlela ngimadolo nzima .kudala ngithokoza ngiphahlela amadlozi akubhulekile isikhuni sibuya nomkhwezile Sekusobala kuthi izingonyama zingibhademe zingishiye ngicasha ngesithupha Kuze izwe lingabuboni ubuze bami kube bekuya ngami bengizoth hlubuka sikhumba kuze uqale kabusha Ngqondo yami uze ungabambelile kuye myeke atshakadule buzombutha ukuhlwa buyeza ubumnyana ubungena mafu Mizwa yizwa mina qhushula uthando ngiyazi kuzosika kepha nobusika budlulile ungazange wabala Nina bo Dlaba Siganande shwele indodana ihlulekile zinkomo zakithi zofela esibayeni nami bekumele ngifele ngaphakathi bathi indoda ayikhali ikhalela ngaphakathi Kodwa basuke bazini laba ngoba basuke bengazazi inhlungu ezikuyo ngaphakathi .Mizwa yami. Mdlinzo nconselani kulamanzi kuze yena azi. Ntokazi angikubeki amabala mhlawumbe ibala likimi ngoba yimi osondeze wena eduze wabona ikusasa kuwena wabona umaqondona walibala kuth bekunggenzeka kuth usunaye umaqondana bengingeke ngisaba nomaqondana ose nomaqondana bese kuqondene kakhule sithndwa inhloso bekuwukukuthanda ngeqiniso nokuphefumelela injabulo yakho kodwa ngeke mhlambe bekume ngivume ngibe mata wokusulela insinyawo kuze wena ujabule uma kunjalo qhubeka uzisulele inqobo nje wena mawujabulile. Nhliziyo siza mina phuma kim kuze ngikubonisa ngalesikhwele asingenasidingo vumela mina ngigcagcele esokeni ngiyifase indandatho nethuna kepha kungekudala ngiyogonyuluka ngisho ngith.Ngimatasa ngihlukanisa isibhakabhaka namafu ngicinga izinkanyezi kuze zikukhumbuze ngothando lwami olumile ulangabaleki okwezinkanye okwanyezi luhlale lunawe kusihlwa ngithumele imizwa ngisivinini sombani kuze sikhanyise izinyembezi zami esafana noconsi emvula kuze wazi uthando aliconsi phansi ngikhihle isililo ngigcagcise usiba nesibhakabhaka ngenhloso yokuqopha umlando ngathi kodwa sephenduka umlando singakawuqophi umlando.

Translations

This poem acts as a mirror that reflects the events that occur in the township such as the daily squabbles and conflicts within a family. These kinds of daily events are not newsworthy events. However, they are important and need to be addressed because life is precious and must be treasured.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (2)
 • Pride (4)
 • Optimism (1)
 • Anger (3)
 • Delight (1)
 • Inspiration (2)
 • Reflection (1)
 • Captivation (0)
 • Peace (1)
 • Amusement (1)
 • Sorrow (0)
 • Vigour (0)
 • Hope (0)
 • Sadness (0)
 • Fear (1)
 • Jubilation (0)

Comments

Your email address will not be published.

Biography

Sfiso Riccardo Shezi also known as Imprint has been writing poetry for what feels like a lifetime to him. He started exploring the poetry scene in his hometown of Pietermaritzburg, but his love for art form has seen him travel across other provinces too. He mainly writes in his mother tongue isiZulu.

Sfiso Riccardo Shezi

Biography

Sfiso Riccardo Shezi also known as Imprint has been writing poetry for what feels like a lifetime to him. He started exploring the poetry scene in his hometown of Pietermaritzburg, but his love for art form has seen him travel across other provinces too. He mainly writes in his mother tongue isiZulu.

Untitled

Enlarge poem

Zisaba ukuvela kwilanga sezifika ngokuphuma kwelanga zithi kuwo wonke amaphutha ongawenza iphutha elikhulu ongalenza elokulibala kuthi umzimba uzohlukana nomphefumulo Madodana nize ningazivikele ngoba nina anizivikele nxashana inyama isiphakeme ifuna okwenyama kwinyama izenzo ziba mnyama ngoba ziningi izingane ezikhula zingabazi oyise kepha zibazi omkhulu angisho ke ngokwazi omkhulu sezazi oyise kodwa bekuwu bolongwe basekhaya izibi zasekhaya ngoba Zisaba ukuvela kwi langa sezifika ngokuphuma kwelanga zithi kuwo wonke amaphutha ongawenza usemhlabeni iphutha elikhulu ongalenza elokulibala kuth umzimba uzohlukana nomphefumulo Ngithi Bawo qhelisa ukholo kimi ngoba la abakholwayo sebakholwa ngokukhumbuza thina ngokunga kholwa ungaze uthembe kuthi izinhliziyo zabo simusulwa, Kanti zibumvu njenge gazi.Igazi abahlezi befuna ukulichitha nxashana begovuza imithi ngamagama abantu befunganga begomela bethi ukufa kusifanele bathi ngeke sibe yilutho .izingane zabo zingelutho sebelibele kuthi izingane zabo zaqoma amakhona nokukhononda .Thina saguqa ngamadalo ngath,Bawo qhelisa impakamo kimi kuze ngingaphakami ngengkwenzayo kepha ngiphakamise wena kuze ngikwazi ukukuhlonipha ukuphuma nokushona kwelanga ngoba mhlampe kubika ukuhlukana komzimba nomphefumulo.Zisaba ukuvela kwilanga sezifika ngokuphuma kwelanga zith kuwo wonke amaphutha ongawenza usemhlabeni iphutha elikhulu ongalenza elokulibala kuthi mzimba uzohlukana nomphefumulo .Noma inhlonipho esemanyaleni asibayaleni uBuntu udlala umayipatile nabantu obutholile unenhlanhla kulezi beletho izimfimfa igazi lemphefumulo elangazelele ukuphila kulempilo engenakho ukuphila kepha icala luwumphikwa umthetho uyavuma ukufa kuphephil Kuphephele bani? obulalile noma obulaliwe kodwa Zisaba kuvela kwilanga sezifika ngokuphuma kwelanga zithi kuwona wonke amaphutha ongawenza usemhlabeni phutha elikhulu ongalenza elokulibala kuth umzimba uzohlukana nomphefumulo. Madodana thina sizalwe kabi sazalwa namadodakazi afisa ukuzilawula kube kuya ngawo ngabe aganela khona emakithi zingoduso zethu zilahlelwa ngaphandle Izingene zikhulela emakhweni balula isandla bafaka amadoda bayekeni balinyele Idlozi kungekedala bazokhala ngamanzi amnyama kumanzi phansi Zisaba ukuvela kwi langa.

Translations

This poem is about the the the duality of holding on and letting go. It is about the pendulum of love, and learning to walk the tight rope of mastering holding on and simultaneously letting go. We love without limits and when the limit becomes nothing more than a dancing ground we find it hard to let go of its silent tune that amplify the truth that is over.

Featured Poem:

Untitled

Enlarge poem

Ngifasa amabhawodi esimilo kuze ngibumele ubudoda izinyembezi zami sezaba umanyolo kwizitshalo zosizi ukubalisa akusizi imicabango sengayiphosa emalibeni ngenhloso yokulila uthando.Mphefumulo wami ungixolele akusibo ubuvaka ngigawule zaphuka phumula kuye uMdaii nyukela kuye Mdali nawe Mdali yamkela umphefulo wendodana esihlulekile umelana namanyala othando bekusinda kwehlela ngimadolo nzima .kudala ngithokoza ngiphahlela amadlozi akubhulekile isikhuni sibuya nomkhwezile Sekusobala kuthi izingonyama zingibhademe zingishiye ngicasha ngesithupha Kuze izwe lingabuboni ubuze bami kube bekuya ngami bengizoth hlubuka sikhumba kuze uqale kabusha Ngqondo yami uze ungabambelile kuye myeke atshakadule buzombutha ukuhlwa buyeza ubumnyana ubungena mafu Mizwa yizwa mina qhushula uthando ngiyazi kuzosika kepha nobusika budlulile ungazange wabala Nina bo Dlaba Siganande shwele indodana ihlulekile zinkomo zakithi zofela esibayeni nami bekumele ngifele ngaphakathi bathi indoda ayikhali ikhalela ngaphakathi Kodwa basuke bazini laba ngoba basuke bengazazi inhlungu ezikuyo ngaphakathi .Mizwa yami. Mdlinzo nconselani kulamanzi kuze yena azi. Ntokazi angikubeki amabala mhlawumbe ibala likimi ngoba yimi osondeze wena eduze wabona ikusasa kuwena wabona umaqondona walibala kuth bekunggenzeka kuth usunaye umaqondana bengingeke ngisaba nomaqondana ose nomaqondana bese kuqondene kakhule sithndwa inhloso bekuwukukuthanda ngeqiniso nokuphefumelela injabulo yakho kodwa ngeke mhlambe bekume ngivume ngibe mata wokusulela insinyawo kuze wena ujabule uma kunjalo qhubeka uzisulele inqobo nje wena mawujabulile. Nhliziyo siza mina phuma kim kuze ngikubonisa ngalesikhwele asingenasidingo vumela mina ngigcagcele esokeni ngiyifase indandatho nethuna kepha kungekudala ngiyogonyuluka ngisho ngith.Ngimatasa ngihlukanisa isibhakabhaka namafu ngicinga izinkanyezi kuze zikukhumbuze ngothando lwami olumile ulangabaleki okwezinkanye okwanyezi luhlale lunawe kusihlwa ngithumele imizwa ngisivinini sombani kuze sikhanyise izinyembezi zami esafana noconsi emvula kuze wazi uthando aliconsi phansi ngikhihle isililo ngigcagcise usiba nesibhakabhaka ngenhloso yokuqopha umlando ngathi kodwa sephenduka umlando singakawuqophi umlando.

Translations

This poem acts as a mirror that reflects the events that occur in the township such as the daily squabbles and conflicts within a family. These kinds of daily events are not newsworthy events. However, they are important and need to be addressed because life is precious and must be treasured.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (2)
 • Pride (4)
 • Optimism (1)
 • Anger (3)
 • Delight (1)
 • Inspiration (2)
 • Reflection (1)
 • Captivation (0)
 • Peace (1)
 • Amusement (1)
 • Sorrow (0)
 • Vigour (0)
 • Hope (0)
 • Sadness (0)
 • Fear (1)
 • Jubilation (0)

Untitled

Enlarge poem

Zisaba ukuvela kwilanga sezifika ngokuphuma kwelanga zithi kuwo wonke amaphutha ongawenza iphutha elikhulu ongalenza elokulibala kuthi umzimba uzohlukana nomphefumulo Madodana nize ningazivikele ngoba nina anizivikele nxashana inyama isiphakeme ifuna okwenyama kwinyama izenzo ziba mnyama ngoba ziningi izingane ezikhula zingabazi oyise kepha zibazi omkhulu angisho ke ngokwazi omkhulu sezazi oyise kodwa bekuwu bolongwe basekhaya izibi zasekhaya ngoba Zisaba ukuvela kwi langa sezifika ngokuphuma kwelanga zithi kuwo wonke amaphutha ongawenza usemhlabeni iphutha elikhulu ongalenza elokulibala kuth umzimba uzohlukana nomphefumulo Ngithi Bawo qhelisa ukholo kimi ngoba la abakholwayo sebakholwa ngokukhumbuza thina ngokunga kholwa ungaze uthembe kuthi izinhliziyo zabo simusulwa, Kanti zibumvu njenge gazi.Igazi abahlezi befuna ukulichitha nxashana begovuza imithi ngamagama abantu befunganga begomela bethi ukufa kusifanele bathi ngeke sibe yilutho .izingane zabo zingelutho sebelibele kuthi izingane zabo zaqoma amakhona nokukhononda .Thina saguqa ngamadalo ngath,Bawo qhelisa impakamo kimi kuze ngingaphakami ngengkwenzayo kepha ngiphakamise wena kuze ngikwazi ukukuhlonipha ukuphuma nokushona kwelanga ngoba mhlampe kubika ukuhlukana komzimba nomphefumulo.Zisaba ukuvela kwilanga sezifika ngokuphuma kwelanga zith kuwo wonke amaphutha ongawenza usemhlabeni iphutha elikhulu ongalenza elokulibala kuthi mzimba uzohlukana nomphefumulo .Noma inhlonipho esemanyaleni asibayaleni uBuntu udlala umayipatile nabantu obutholile unenhlanhla kulezi beletho izimfimfa igazi lemphefumulo elangazelele ukuphila kulempilo engenakho ukuphila kepha icala luwumphikwa umthetho uyavuma ukufa kuphephil Kuphephele bani? obulalile noma obulaliwe kodwa Zisaba kuvela kwilanga sezifika ngokuphuma kwelanga zithi kuwona wonke amaphutha ongawenza usemhlabeni phutha elikhulu ongalenza elokulibala kuth umzimba uzohlukana nomphefumulo. Madodana thina sizalwe kabi sazalwa namadodakazi afisa ukuzilawula kube kuya ngawo ngabe aganela khona emakithi zingoduso zethu zilahlelwa ngaphandle Izingene zikhulela emakhweni balula isandla bafaka amadoda bayekeni balinyele Idlozi kungekedala bazokhala ngamanzi amnyama kumanzi phansi Zisaba ukuvela kwi langa.

Translations

This poem is about the the the duality of holding on and letting go. It is about the pendulum of love, and learning to walk the tight rope of mastering holding on and simultaneously letting go. We love without limits and when the limit becomes nothing more than a dancing ground we find it hard to let go of its silent tune that amplify the truth that is over.

Comments

Your email address will not be published.