Spotlighting Pan-African Poetry

Biography

Mnaketfu caphela

Enlarge poem

Mnaketif ‘ulibonile seliyoshona
Ubindze nje ucabang ‘utsini
Mine ngiphetfwe luvalo
Luvalo lolungigingidza ngekhatsi
Tibindzi tikhucululek ‘ematfunjini
Ngenhlekelele yabhubhane
Lesekavitsite sive saphela
Saphephetseka kuhle kwetimphungane
Dzadze wetfu ngicela uticoce

Kulokunye kutsi angilifulatsele leli
Ngitalifulatsela ngitsini kodvwa
Ngobe loshev ‘uvuvutelekile
Loshevu losishova ngashova
Ngobe lomkhuhlane wehlile
Lomkhuhlane losikhohlisa sikhwehlele
Ngicela ucaphele mntfwan ‘enkhosi

Ngivile tati mtsetfo tisho
Mabile emave longawavakashela
Ngawo lanekuthul lokuthulile
Live lakhona ejazini
Lowulembatsa imini nebusuku
Lowelembatsa utfokimale uphephe
Nomeke khona kacasi ngiyekel
Laphoke ungakutfola kuphumula
Condza lhona mntfwanababe

Lemphi ayisikiti nakancane
Yasikita tinkhulungwane temakhehla
Yahliphita tinkhulungwane tetinswane
Bodokotela nabonesi ibatfumela khon
‘Engomeni yaphakadze
Tiphatsimandka tihubuka timphandla
Tisitsele ngentsaba bayidvonz
‘Ebafundis ‘ingoma uthuli othulini
Malibongwe

Pho mine bengingubani
Kulobhubhane lowehlula iphalamende
Lowehlula adzilite tishya mtsetfo
Tishaya mtsetfo titsimule tigenuke
Ngekungeva tiyalo teyebetemphilo
Lijazi kuphela nawulala
Nobe nje ugocot ‘ubeketsala
Lokungenjalo utawausal ‘enkhudleni

Kunye kuphela lokubuhlungu
Ngete wabitwa ngelichawe
Nawetfuke wenga nalemphi
Linye kuphela lichawe
Ngulophetse lijazi lelibucayi
Loligcoka njalo singavela
Ngulophanyek ;emacas ‘emgineni
Atidvonsele bakhe yedvw butfongo
Ngolowo loyawuvela emlandvweni
Emlandweni loyawuhbhalwa kabusha

Noko shengatsi labanye sebayabona
Nanobe emuva sekukudze nje
Abasalali bososayensi bemhlaba
Bacudvul ‘emehl ‘angaka timbokodvo
Bagudvuta shukela longashuba
Longashuba ashikishe asheshise
Asheshid ‘ashabalalise lemphicabadzla
Leseyakha tindl ‘emadlizeni
Leseyagucula tinswan “emakhehla
Caphela mntfwanababe

Mine sengiyagocota lakami
Nangehluleka ngitewulitsenga nami
Wate wangilaya mfokati
Ubonakala ngemagama lamatsatfu
H – umele helele
I – umele imphicbadzala
V- ucondze vitsi
Nembal ‘ufut’ uyihlo
Wena uyavitsita esiveni
Ngakoke seyingawe mnaketfu
Ngitsi kuwe caphela

Translation

The word ‘caphela’ repeated through out this poem is a Swati word mean ‘be careful’. In the poem the poet educates her community about the scourge of HIV/AIDS. She urges her people to take all measures to prevent the spread of this disease, but she furthermore urges her community to show compassion and respect to everyone infected and affected by the disease.

Naledi Agatha Ntini

Featured Poem:

iMphumalanga

Enlarge poem

Imihla Ngemihla Iyaphuma
Indilinga yelilanga eMphumalanga
Pho ayiyinhle yini na?
Kutsi njalo ngetitfuba
Lapho sesitsi selibantfu bahle
Lishone. Ngemuso, liphindze
Litfushuke
Lisikhanyisele futsi

Phela liphuma eMphumalanga
Lilanga liletsa kukhanya
Kukhanya kuletfwa lilanga
Kukhanya kuletsa imphilo
Imphilo icala eMphumalanga
IMphumalanga sifundza sekukhanya
Ngivakashele Mnaketf ‘utetibonela
Awukaboni Lutfo Ungakefik ‘eMphumalanga

Ayakhony’ emabhubesi
E-Kruger National Park
Alawul’emabhubesi
Siyatigcabha ngemikheleketse
Lekhasa ikhokhobe e-Sudwala
Siyibone e -Eco Caves
Sihlangane nemdali esikhaleni
Simbone e–God’s window
Sinetihlahla te–Sychard eMananga
Ngivakashele ngikutsatse
Ngikubek’embuzini
Ku–Samora Machel Memorial

Vunula ngabis ‘Indlam ‘udlalisele
Ubakhom ‘eMphumalanga
Sinetibhalawane
Bophumalanga sikotse
Cola sicholo make welutsango
Uyishaye ingoma uvitsite ngelunyawo
Licobe jaha lembutfo
Batjele uvel ‘eMphumalanga
IMphumalanga Sifundza sekukhanya

Ngime bucadlwana nemfudlana
Umhlambayatsi
Logeleta utselele mtilane
Umtilane ucitse e-Ngugwane
Ingugwane icitse emlumati
Umlumati ucitse enkhomazi
Inkhomazi icitse emgwenya
Umgwenya unatsise iMphumalanga
Yonkhana

Tati tavel ‘eMphumalanga
Inkhanyeti yavel ‘eMphumalanga
Leyaholell ‘emadvodza lamatsatf’
Adidekile
Yawaholel ‘emkhombeni wetinkhom
‘Ebetlehema
Lapho kwatalelwa khon
‘Umsindizi Jesu Khristu
Lena yiMphumalanga yetidvumo

Tsane hhulukuhlu wehlele
Kwamhlanga
Uhlangabetwa takhiwo
Temibalayengcubevange
Emandebeleni
Asho ngemvunulo yawo lemibalabala
Yehlela ngaseMphumalanga
‘Utewubona buhle

Translation
This is a pride-filled poem. The poet boasts, rightfully so, about the beauty of the Mphumalanga province in the north of South Africa. The province is a great tourist attraction; this is where you can find the Kruger National Park, Sudwala caves, Samora Machel Memorial and beautiful rivers. The province is also home to the Ndebele people who are known for their colourful traditions and culture.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (4)
 • Pride (3)
 • Optimism (1)
 • Anger (3)
 • Delight (2)
 • Inspiration (2)
 • Reflection (2)
 • Captivation (2)
 • Peace (2)
 • Amusement (3)
 • Sorrow (0)
 • Vigour (0)
 • Hope (2)
 • Sadness (0)
 • Fear (1)
 • Jubilation (2)

Comments

 1. I’m so proud of the precious work you are doing keep it up my dear sister and God bless you more.

  Reneiloe
 2. Impressive work of art. If you continue this, there will be a lot of proud Siswati speaking people, as is the case now. The Zulu’s love you too.

  Jimmy Maseko

Your email address will not be published.

Biography

Naledi Agatha Ntini was born in 1974 in Mpumalanga, South Africa. She performs her poetry mainly at community gatherings, weddings and memorial services. In 2007 she was invited to take part in the 13-part television show, Voices of Africa. iMphumlanga a praise poem for her province is her most celebrated poem. Her work has been anthologised in Tivunguvungu and Bantu Letters. Naledi is nurse by profession, a mother to two boys and a wife.

Naledi Agatha Ntini

Biography

Naledi Agatha Ntini was born in 1974 in Mpumalanga, South Africa. She performs her poetry mainly at community gatherings, weddings and memorial services. In 2007 she was invited to take part in the 13-part television show, Voices of Africa. iMphumlanga a praise poem for her province is her most celebrated poem. Her work has been anthologised in Tivunguvungu and Bantu Letters. Naledi is nurse by profession, a mother to two boys and a wife.

Mnaketfu caphela

Enlarge poem

Mnaketif ‘ulibonile seliyoshona
Ubindze nje ucabang ‘utsini
Mine ngiphetfwe luvalo
Luvalo lolungigingidza ngekhatsi
Tibindzi tikhucululek ‘ematfunjini
Ngenhlekelele yabhubhane
Lesekavitsite sive saphela
Saphephetseka kuhle kwetimphungane
Dzadze wetfu ngicela uticoce

Kulokunye kutsi angilifulatsele leli
Ngitalifulatsela ngitsini kodvwa
Ngobe loshev ‘uvuvutelekile
Loshevu losishova ngashova
Ngobe lomkhuhlane wehlile
Lomkhuhlane losikhohlisa sikhwehlele
Ngicela ucaphele mntfwan ‘enkhosi

Ngivile tati mtsetfo tisho
Mabile emave longawavakashela
Ngawo lanekuthul lokuthulile
Live lakhona ejazini
Lowulembatsa imini nebusuku
Lowelembatsa utfokimale uphephe
Nomeke khona kacasi ngiyekel
Laphoke ungakutfola kuphumula
Condza lhona mntfwanababe

Lemphi ayisikiti nakancane
Yasikita tinkhulungwane temakhehla
Yahliphita tinkhulungwane tetinswane
Bodokotela nabonesi ibatfumela khon
‘Engomeni yaphakadze
Tiphatsimandka tihubuka timphandla
Tisitsele ngentsaba bayidvonz
‘Ebafundis ‘ingoma uthuli othulini
Malibongwe

Pho mine bengingubani
Kulobhubhane lowehlula iphalamende
Lowehlula adzilite tishya mtsetfo
Tishaya mtsetfo titsimule tigenuke
Ngekungeva tiyalo teyebetemphilo
Lijazi kuphela nawulala
Nobe nje ugocot ‘ubeketsala
Lokungenjalo utawausal ‘enkhudleni

Kunye kuphela lokubuhlungu
Ngete wabitwa ngelichawe
Nawetfuke wenga nalemphi
Linye kuphela lichawe
Ngulophetse lijazi lelibucayi
Loligcoka njalo singavela
Ngulophanyek ;emacas ‘emgineni
Atidvonsele bakhe yedvw butfongo
Ngolowo loyawuvela emlandvweni
Emlandweni loyawuhbhalwa kabusha

Noko shengatsi labanye sebayabona
Nanobe emuva sekukudze nje
Abasalali bososayensi bemhlaba
Bacudvul ‘emehl ‘angaka timbokodvo
Bagudvuta shukela longashuba
Longashuba ashikishe asheshise
Asheshid ‘ashabalalise lemphicabadzla
Leseyakha tindl ‘emadlizeni
Leseyagucula tinswan “emakhehla
Caphela mntfwanababe

Mine sengiyagocota lakami
Nangehluleka ngitewulitsenga nami
Wate wangilaya mfokati
Ubonakala ngemagama lamatsatfu
H – umele helele
I – umele imphicbadzala
V- ucondze vitsi
Nembal ‘ufut’ uyihlo
Wena uyavitsita esiveni
Ngakoke seyingawe mnaketfu
Ngitsi kuwe caphela

Translation

The word ‘caphela’ repeated through out this poem is a Swati word mean ‘be careful’. In the poem the poet educates her community about the scourge of HIV/AIDS. She urges her people to take all measures to prevent the spread of this disease, but she furthermore urges her community to show compassion and respect to everyone infected and affected by the disease.

Featured Poem:

iMphumalanga

Enlarge poem

Imihla Ngemihla Iyaphuma
Indilinga yelilanga eMphumalanga
Pho ayiyinhle yini na?
Kutsi njalo ngetitfuba
Lapho sesitsi selibantfu bahle
Lishone. Ngemuso, liphindze
Litfushuke
Lisikhanyisele futsi

Phela liphuma eMphumalanga
Lilanga liletsa kukhanya
Kukhanya kuletfwa lilanga
Kukhanya kuletsa imphilo
Imphilo icala eMphumalanga
IMphumalanga sifundza sekukhanya
Ngivakashele Mnaketf ‘utetibonela
Awukaboni Lutfo Ungakefik ‘eMphumalanga

Ayakhony’ emabhubesi
E-Kruger National Park
Alawul’emabhubesi
Siyatigcabha ngemikheleketse
Lekhasa ikhokhobe e-Sudwala
Siyibone e -Eco Caves
Sihlangane nemdali esikhaleni
Simbone e–God’s window
Sinetihlahla te–Sychard eMananga
Ngivakashele ngikutsatse
Ngikubek’embuzini
Ku–Samora Machel Memorial

Vunula ngabis ‘Indlam ‘udlalisele
Ubakhom ‘eMphumalanga
Sinetibhalawane
Bophumalanga sikotse
Cola sicholo make welutsango
Uyishaye ingoma uvitsite ngelunyawo
Licobe jaha lembutfo
Batjele uvel ‘eMphumalanga
IMphumalanga Sifundza sekukhanya

Ngime bucadlwana nemfudlana
Umhlambayatsi
Logeleta utselele mtilane
Umtilane ucitse e-Ngugwane
Ingugwane icitse emlumati
Umlumati ucitse enkhomazi
Inkhomazi icitse emgwenya
Umgwenya unatsise iMphumalanga
Yonkhana

Tati tavel ‘eMphumalanga
Inkhanyeti yavel ‘eMphumalanga
Leyaholell ‘emadvodza lamatsatf’
Adidekile
Yawaholel ‘emkhombeni wetinkhom
‘Ebetlehema
Lapho kwatalelwa khon
‘Umsindizi Jesu Khristu
Lena yiMphumalanga yetidvumo

Tsane hhulukuhlu wehlele
Kwamhlanga
Uhlangabetwa takhiwo
Temibalayengcubevange
Emandebeleni
Asho ngemvunulo yawo lemibalabala
Yehlela ngaseMphumalanga
‘Utewubona buhle

Translation
This is a pride-filled poem. The poet boasts, rightfully so, about the beauty of the Mphumalanga province in the north of South Africa. The province is a great tourist attraction; this is where you can find the Kruger National Park, Sudwala caves, Samora Machel Memorial and beautiful rivers. The province is also home to the Ndebele people who are known for their colourful traditions and culture.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (4)
 • Pride (3)
 • Optimism (1)
 • Anger (3)
 • Delight (2)
 • Inspiration (2)
 • Reflection (2)
 • Captivation (2)
 • Peace (2)
 • Amusement (3)
 • Sorrow (0)
 • Vigour (0)
 • Hope (2)
 • Sadness (0)
 • Fear (1)
 • Jubilation (2)

Mnaketfu caphela

Enlarge poem

Mnaketif ‘ulibonile seliyoshona
Ubindze nje ucabang ‘utsini
Mine ngiphetfwe luvalo
Luvalo lolungigingidza ngekhatsi
Tibindzi tikhucululek ‘ematfunjini
Ngenhlekelele yabhubhane
Lesekavitsite sive saphela
Saphephetseka kuhle kwetimphungane
Dzadze wetfu ngicela uticoce

Kulokunye kutsi angilifulatsele leli
Ngitalifulatsela ngitsini kodvwa
Ngobe loshev ‘uvuvutelekile
Loshevu losishova ngashova
Ngobe lomkhuhlane wehlile
Lomkhuhlane losikhohlisa sikhwehlele
Ngicela ucaphele mntfwan ‘enkhosi

Ngivile tati mtsetfo tisho
Mabile emave longawavakashela
Ngawo lanekuthul lokuthulile
Live lakhona ejazini
Lowulembatsa imini nebusuku
Lowelembatsa utfokimale uphephe
Nomeke khona kacasi ngiyekel
Laphoke ungakutfola kuphumula
Condza lhona mntfwanababe

Lemphi ayisikiti nakancane
Yasikita tinkhulungwane temakhehla
Yahliphita tinkhulungwane tetinswane
Bodokotela nabonesi ibatfumela khon
‘Engomeni yaphakadze
Tiphatsimandka tihubuka timphandla
Tisitsele ngentsaba bayidvonz
‘Ebafundis ‘ingoma uthuli othulini
Malibongwe

Pho mine bengingubani
Kulobhubhane lowehlula iphalamende
Lowehlula adzilite tishya mtsetfo
Tishaya mtsetfo titsimule tigenuke
Ngekungeva tiyalo teyebetemphilo
Lijazi kuphela nawulala
Nobe nje ugocot ‘ubeketsala
Lokungenjalo utawausal ‘enkhudleni

Kunye kuphela lokubuhlungu
Ngete wabitwa ngelichawe
Nawetfuke wenga nalemphi
Linye kuphela lichawe
Ngulophetse lijazi lelibucayi
Loligcoka njalo singavela
Ngulophanyek ;emacas ‘emgineni
Atidvonsele bakhe yedvw butfongo
Ngolowo loyawuvela emlandvweni
Emlandweni loyawuhbhalwa kabusha

Noko shengatsi labanye sebayabona
Nanobe emuva sekukudze nje
Abasalali bososayensi bemhlaba
Bacudvul ‘emehl ‘angaka timbokodvo
Bagudvuta shukela longashuba
Longashuba ashikishe asheshise
Asheshid ‘ashabalalise lemphicabadzla
Leseyakha tindl ‘emadlizeni
Leseyagucula tinswan “emakhehla
Caphela mntfwanababe

Mine sengiyagocota lakami
Nangehluleka ngitewulitsenga nami
Wate wangilaya mfokati
Ubonakala ngemagama lamatsatfu
H – umele helele
I – umele imphicbadzala
V- ucondze vitsi
Nembal ‘ufut’ uyihlo
Wena uyavitsita esiveni
Ngakoke seyingawe mnaketfu
Ngitsi kuwe caphela

Translation

The word ‘caphela’ repeated through out this poem is a Swati word mean ‘be careful’. In the poem the poet educates her community about the scourge of HIV/AIDS. She urges her people to take all measures to prevent the spread of this disease, but she furthermore urges her community to show compassion and respect to everyone infected and affected by the disease.

Comments

 1. I’m so proud of the precious work you are doing keep it up my dear sister and God bless you more.

  Reneiloe
 2. Impressive work of art. If you continue this, there will be a lot of proud Siswati speaking people, as is the case now. The Zulu’s love you too.

  Jimmy Maseko

Your email address will not be published.