Spotlighting Pan-African Poetry

Biography

Ambluk Banda

Featured Poem:

Imihlolo Yami

Enlarge poem

Klibhi! sewusuk’’ embikwami
Wome ngats’ ulutsi lwemshanelo
Sewute ngisho nelicashana
Uyindvodza nob’ ungumfati?
Umdzala nobe ungumntfwana?

Nangiva batsi uhosha lushawulo
Bats’awubhemi ubuy’ekuseni
Uvutsis’ emehlo elukhakhayini
Ukhafula lulaka kwemamba
Ubhinca konkhe lokusamcabango

Mina ngingumtukulu waMnyanje
Nakadzeni ngibabona banumzane
Badla ligudu banetsetekile
Baphulule imikhaba bacondz’ ebandla
Bayotfung’ injobo yenhlonipho yelive

Kandzi wena bewudleni fana
Nawugagadlela luswane lolungaboni
Macedze uluphihlite ngembokodvo
Uluncamule intsamo ngenkhemba
Ujike usinate kwemkhovu ujabulile

Ngikubonile uhlina enkantolo
Uvete tingovholo tebatsakatsi
Uts’ inkhosi ‘kusite ngelicinisa
Ngobe bekungasi nguwe wedvwa
Bewudle imphuphu yemikhuba

Abie Mnyanje

Translation

This poem is a condemnation of the inexcusable acts of extremism committed under the pretext of drugs and despondence. The poem outlines these barbaric acts that are becoming too common in his community. The poet urges courts to be merciless to such individuals regardless of any remorse they might show. This is a haunting poem, but one that is necessary.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (5)
 • Pride (0)
 • Optimism (0)
 • Anger (1)
 • Delight (0)
 • Inspiration (0)
 • Reflection (0)
 • Captivation (3)
 • Peace (0)
 • Amusement (0)
 • Sorrow (0)
 • Vigour (0)
 • Hope (0)
 • Sadness (0)
 • Fear (0)
 • Jubilation (0)

Comments

Your email address will not be published.

Biography

Banda is the DCES for Quality Assurance under the Mpumalanga Department of Education.
He has been writing since 1977 and has since then published various articles, essays, books, and poems. His current collection of poetry entitled Poems and Stories from the Countryside, is due to be published in 2015.

Ambluk Banda

Biography

Banda is the DCES for Quality Assurance under the Mpumalanga Department of Education.
He has been writing since 1977 and has since then published various articles, essays, books, and poems. His current collection of poetry entitled Poems and Stories from the Countryside, is due to be published in 2015.

Featured Poem:

Imihlolo Yami

Enlarge poem

Klibhi! sewusuk’’ embikwami
Wome ngats’ ulutsi lwemshanelo
Sewute ngisho nelicashana
Uyindvodza nob’ ungumfati?
Umdzala nobe ungumntfwana?

Nangiva batsi uhosha lushawulo
Bats’awubhemi ubuy’ekuseni
Uvutsis’ emehlo elukhakhayini
Ukhafula lulaka kwemamba
Ubhinca konkhe lokusamcabango

Mina ngingumtukulu waMnyanje
Nakadzeni ngibabona banumzane
Badla ligudu banetsetekile
Baphulule imikhaba bacondz’ ebandla
Bayotfung’ injobo yenhlonipho yelive

Kandzi wena bewudleni fana
Nawugagadlela luswane lolungaboni
Macedze uluphihlite ngembokodvo
Uluncamule intsamo ngenkhemba
Ujike usinate kwemkhovu ujabulile

Ngikubonile uhlina enkantolo
Uvete tingovholo tebatsakatsi
Uts’ inkhosi ‘kusite ngelicinisa
Ngobe bekungasi nguwe wedvwa
Bewudle imphuphu yemikhuba

Abie Mnyanje

Translation

This poem is a condemnation of the inexcusable acts of extremism committed under the pretext of drugs and despondence. The poem outlines these barbaric acts that are becoming too common in his community. The poet urges courts to be merciless to such individuals regardless of any remorse they might show. This is a haunting poem, but one that is necessary.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (5)
 • Pride (0)
 • Optimism (0)
 • Anger (1)
 • Delight (0)
 • Inspiration (0)
 • Reflection (0)
 • Captivation (3)
 • Peace (0)
 • Amusement (0)
 • Sorrow (0)
 • Vigour (0)
 • Hope (0)
 • Sadness (0)
 • Fear (0)
 • Jubilation (0)

Comments

Your email address will not be published.