Spotlighting Pan-African Poetry

Biography

NTHATA

Enlarge poem

Nthata
A re itsamaele
A re itsamaele wa pelo
A re ikele le lenaga Nthata
Re ikele go ya goile ga letlhatswane
Re ikele moelaruri ga boswelapelo
Nthata
Ha re ga ke na lori go ka go pega
Tsa bone ntlha di ka menoga Nthata
Dingwe tseleng tsa tshwentshweretlhana
Ka pelo le moya ka go ikukela Nthata
Nthata
Ha re ga ke na madi go ka go reka
Ga ke na le fa e le go go rekela Nthata
A bone madi ntlha a ka phopha
La rona lorato la tuka boleng la a phala
Nthata
Ga ke na dithoto go go abela
Marotoroto ke a rwele ka mahatlhana
Morwalo o sa jeweng ke motoutwane
Thotokgolo pelong ke e abela wena Nthata
Nthata
Ba re gakenanggakenang
Ba re ke esemang wa esemang
Ba re ke ramethikgana ga ke lebege le go lebega
Mme ke na le wena wa pelo Nthata
Nthata
A re itsamaela wa pelo
O lebe nna ke itebele wena
O utlwe ka nna ke utlwe ka wena
Tsa gaeno e nne tsa gaetsho
Nthata
Batho ba ba ntlhodia Nthata
Ba itaa pelo yame tsebe Nthata
A re ba katoge re tswe gare ga bone Nthata
O ntebagane ke go lebagane Nthata
Nthata
Ntlha maemo a ka bonelwa ratong la rona
Ntlha khumo e ka bonelwa ratong la rona
La rona lorato la a phala otlhe magasigasi
Tsa baratani ditso ka rona tsa dirwa sehikantswe
Nthata
Hurry up my girl!

Translation:
NTHATA
Nthata
Let us go
Let us go the apple of my heart
Let us go into the wilderness Nthata
Let us go for good
For good in the world of love
Nthata
I do not have a car to give you a ride
How I wish theirs can overturn Nthata
And some to have breakdowns
With my heart and soul I will carry you Nthata
Nthata
I do not have cash to buy you
I do not have any cash to even buy for you Nthata
How I wish their cash could lose value
Such that the value of our love could surpass the value of money
Nthata
I do not have any goods to give you
Rather I have loads of love in my heart
The riches that cannot be eaten by moth
All the riches of my heart I give them to you Nthata
Nthata
They say I have nothing at all
They say I am a nonentity of them all
They say I am ragged and not appealing
But I have you my lovely Nthata
Nthata
Let us go the apple of my heart
Focus on me and I focus on you
Listen to me and I listen to you
What is yours should be mine Nthata
Nthata
These people are making noise to me Nthata
They are disturbing my heart Nthata
Let us leave them and have our space Nthata
And you be mine and I be yours Nthata
Nthata
How I wish our love could be exemplary
And that the riches of love could abound in us
That our love could surpass the imaginable glitters
That we make the history and statues of true love
Nthata
Hurry up my girl

Moroka Moreri

Featured Poem:

MORUTABANA WAME

Enlarge poem

MORUTABANA WAME
Dumela morutabana, dumela monthuti
Monnaya lesedi, ke go naya letsogo
Lobone lwa botshelo, ke go naya seatla
Jaaka ngwana wa gago o ko o nkutlwe
Se re fa ke fosa wa ntshotlakaka
Se re fa go pala wa nkgobotletsa
Se re ke le leswe wa ntshauta
Jaaka ngwana wa gago o mpepetletse
Se beye dikai tsa lehuma la me
O se kgobotletse dipopego tsame
Tota le ka letso o seka wa nkgoba
Le batsadi bame o se ba sotlakake
Nkamogela thata o nthotloetse
Nkatamela thata ke go bulegele
Fa ke ka go tshepha o ka nkitse thata
Fa o ka mpulegela o ka di itse tsotlhe
O se nnyenyafatse, le bone bong jwame
Ntekatekanya le bana ba bangwe
Rotloetsa bontle jo bo mo go nna
Le nna ke dumele ke na le bokgoni
Morutabana wame, o lesedi lame
Ke fela ka wena ke ka phatsimang
Ka ya go thotloetso ka ya mankalankaleng
Ya re le ka moso wa koma ka nna

Translation:
MY TEACHER
Hello teacher, the one who gives me education
The one who gives me light, I salute you
I thank you the light of life
Like your biological child, kindly listen to me
Do not tease me when I get it wrong
Do not blame me when I get it wrong
Do not shun me when I am dirty
Take me through like your own child
Do not use me as an example simply because of my poor background
Do not tease me because of my looks
Do not mock me because of my ethnicity
Do not even mock my parents
Accept and encourage me
Come closer to me so that I open up more to you
You will know more of me if I could trust you
If you can be accommodating you will know all
Do not belittle me, not even my gender
Treat me equally like other children
Inspire the goodness in me
So that I can believe that I have potential
My teacher, you are my light
It is only through you that can I shine
Through your inspiration I can go places
So that in future you can take pride in me

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (12)
 • Pride (12)
 • Optimism (5)
 • Anger (3)
 • Delight (2)
 • Inspiration (3)
 • Reflection (5)
 • Captivation (2)
 • Peace (5)
 • Amusement (2)
 • Sorrow (0)
 • Vigour (3)
 • Hope (5)
 • Sadness (0)
 • Fear (2)
 • Jubilation (1)

Comments

Your email address will not be published.

Biography

Moroka Moreri is a renowned Setswana oral poet who has penned several poetry books such as Motlhaolosa, Tshokele, Khuduela, Mmamowe, Sehutswelo and Thotse. His masterpiece Motlhaolosa was prescribed for junior schools and used in Cambridge examinations. Coupled with this talent is his immense skill of translation which was called upon in translating a mathematics textbook for primary schools. Moreri is also a renowned cultural activist whose poems have been extensively used by musicians on collaborative ventures.

Moroka Moreri

Biography

Moroka Moreri is a renowned Setswana oral poet who has penned several poetry books such as Motlhaolosa, Tshokele, Khuduela, Mmamowe, Sehutswelo and Thotse. His masterpiece Motlhaolosa was prescribed for junior schools and used in Cambridge examinations. Coupled with this talent is his immense skill of translation which was called upon in translating a mathematics textbook for primary schools. Moreri is also a renowned cultural activist whose poems have been extensively used by musicians on collaborative ventures.

NTHATA

Enlarge poem

Nthata
A re itsamaele
A re itsamaele wa pelo
A re ikele le lenaga Nthata
Re ikele go ya goile ga letlhatswane
Re ikele moelaruri ga boswelapelo
Nthata
Ha re ga ke na lori go ka go pega
Tsa bone ntlha di ka menoga Nthata
Dingwe tseleng tsa tshwentshweretlhana
Ka pelo le moya ka go ikukela Nthata
Nthata
Ha re ga ke na madi go ka go reka
Ga ke na le fa e le go go rekela Nthata
A bone madi ntlha a ka phopha
La rona lorato la tuka boleng la a phala
Nthata
Ga ke na dithoto go go abela
Marotoroto ke a rwele ka mahatlhana
Morwalo o sa jeweng ke motoutwane
Thotokgolo pelong ke e abela wena Nthata
Nthata
Ba re gakenanggakenang
Ba re ke esemang wa esemang
Ba re ke ramethikgana ga ke lebege le go lebega
Mme ke na le wena wa pelo Nthata
Nthata
A re itsamaela wa pelo
O lebe nna ke itebele wena
O utlwe ka nna ke utlwe ka wena
Tsa gaeno e nne tsa gaetsho
Nthata
Batho ba ba ntlhodia Nthata
Ba itaa pelo yame tsebe Nthata
A re ba katoge re tswe gare ga bone Nthata
O ntebagane ke go lebagane Nthata
Nthata
Ntlha maemo a ka bonelwa ratong la rona
Ntlha khumo e ka bonelwa ratong la rona
La rona lorato la a phala otlhe magasigasi
Tsa baratani ditso ka rona tsa dirwa sehikantswe
Nthata
Hurry up my girl!

Translation:
NTHATA
Nthata
Let us go
Let us go the apple of my heart
Let us go into the wilderness Nthata
Let us go for good
For good in the world of love
Nthata
I do not have a car to give you a ride
How I wish theirs can overturn Nthata
And some to have breakdowns
With my heart and soul I will carry you Nthata
Nthata
I do not have cash to buy you
I do not have any cash to even buy for you Nthata
How I wish their cash could lose value
Such that the value of our love could surpass the value of money
Nthata
I do not have any goods to give you
Rather I have loads of love in my heart
The riches that cannot be eaten by moth
All the riches of my heart I give them to you Nthata
Nthata
They say I have nothing at all
They say I am a nonentity of them all
They say I am ragged and not appealing
But I have you my lovely Nthata
Nthata
Let us go the apple of my heart
Focus on me and I focus on you
Listen to me and I listen to you
What is yours should be mine Nthata
Nthata
These people are making noise to me Nthata
They are disturbing my heart Nthata
Let us leave them and have our space Nthata
And you be mine and I be yours Nthata
Nthata
How I wish our love could be exemplary
And that the riches of love could abound in us
That our love could surpass the imaginable glitters
That we make the history and statues of true love
Nthata
Hurry up my girl

Featured Poem:

MORUTABANA WAME

Enlarge poem

MORUTABANA WAME
Dumela morutabana, dumela monthuti
Monnaya lesedi, ke go naya letsogo
Lobone lwa botshelo, ke go naya seatla
Jaaka ngwana wa gago o ko o nkutlwe
Se re fa ke fosa wa ntshotlakaka
Se re fa go pala wa nkgobotletsa
Se re ke le leswe wa ntshauta
Jaaka ngwana wa gago o mpepetletse
Se beye dikai tsa lehuma la me
O se kgobotletse dipopego tsame
Tota le ka letso o seka wa nkgoba
Le batsadi bame o se ba sotlakake
Nkamogela thata o nthotloetse
Nkatamela thata ke go bulegele
Fa ke ka go tshepha o ka nkitse thata
Fa o ka mpulegela o ka di itse tsotlhe
O se nnyenyafatse, le bone bong jwame
Ntekatekanya le bana ba bangwe
Rotloetsa bontle jo bo mo go nna
Le nna ke dumele ke na le bokgoni
Morutabana wame, o lesedi lame
Ke fela ka wena ke ka phatsimang
Ka ya go thotloetso ka ya mankalankaleng
Ya re le ka moso wa koma ka nna

Translation:
MY TEACHER
Hello teacher, the one who gives me education
The one who gives me light, I salute you
I thank you the light of life
Like your biological child, kindly listen to me
Do not tease me when I get it wrong
Do not blame me when I get it wrong
Do not shun me when I am dirty
Take me through like your own child
Do not use me as an example simply because of my poor background
Do not tease me because of my looks
Do not mock me because of my ethnicity
Do not even mock my parents
Accept and encourage me
Come closer to me so that I open up more to you
You will know more of me if I could trust you
If you can be accommodating you will know all
Do not belittle me, not even my gender
Treat me equally like other children
Inspire the goodness in me
So that I can believe that I have potential
My teacher, you are my light
It is only through you that can I shine
Through your inspiration I can go places
So that in future you can take pride in me

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (12)
 • Pride (12)
 • Optimism (5)
 • Anger (3)
 • Delight (2)
 • Inspiration (3)
 • Reflection (5)
 • Captivation (2)
 • Peace (5)
 • Amusement (2)
 • Sorrow (0)
 • Vigour (3)
 • Hope (5)
 • Sadness (0)
 • Fear (2)
 • Jubilation (1)

NTHATA

Enlarge poem

Nthata
A re itsamaele
A re itsamaele wa pelo
A re ikele le lenaga Nthata
Re ikele go ya goile ga letlhatswane
Re ikele moelaruri ga boswelapelo
Nthata
Ha re ga ke na lori go ka go pega
Tsa bone ntlha di ka menoga Nthata
Dingwe tseleng tsa tshwentshweretlhana
Ka pelo le moya ka go ikukela Nthata
Nthata
Ha re ga ke na madi go ka go reka
Ga ke na le fa e le go go rekela Nthata
A bone madi ntlha a ka phopha
La rona lorato la tuka boleng la a phala
Nthata
Ga ke na dithoto go go abela
Marotoroto ke a rwele ka mahatlhana
Morwalo o sa jeweng ke motoutwane
Thotokgolo pelong ke e abela wena Nthata
Nthata
Ba re gakenanggakenang
Ba re ke esemang wa esemang
Ba re ke ramethikgana ga ke lebege le go lebega
Mme ke na le wena wa pelo Nthata
Nthata
A re itsamaela wa pelo
O lebe nna ke itebele wena
O utlwe ka nna ke utlwe ka wena
Tsa gaeno e nne tsa gaetsho
Nthata
Batho ba ba ntlhodia Nthata
Ba itaa pelo yame tsebe Nthata
A re ba katoge re tswe gare ga bone Nthata
O ntebagane ke go lebagane Nthata
Nthata
Ntlha maemo a ka bonelwa ratong la rona
Ntlha khumo e ka bonelwa ratong la rona
La rona lorato la a phala otlhe magasigasi
Tsa baratani ditso ka rona tsa dirwa sehikantswe
Nthata
Hurry up my girl!

Translation:
NTHATA
Nthata
Let us go
Let us go the apple of my heart
Let us go into the wilderness Nthata
Let us go for good
For good in the world of love
Nthata
I do not have a car to give you a ride
How I wish theirs can overturn Nthata
And some to have breakdowns
With my heart and soul I will carry you Nthata
Nthata
I do not have cash to buy you
I do not have any cash to even buy for you Nthata
How I wish their cash could lose value
Such that the value of our love could surpass the value of money
Nthata
I do not have any goods to give you
Rather I have loads of love in my heart
The riches that cannot be eaten by moth
All the riches of my heart I give them to you Nthata
Nthata
They say I have nothing at all
They say I am a nonentity of them all
They say I am ragged and not appealing
But I have you my lovely Nthata
Nthata
Let us go the apple of my heart
Focus on me and I focus on you
Listen to me and I listen to you
What is yours should be mine Nthata
Nthata
These people are making noise to me Nthata
They are disturbing my heart Nthata
Let us leave them and have our space Nthata
And you be mine and I be yours Nthata
Nthata
How I wish our love could be exemplary
And that the riches of love could abound in us
That our love could surpass the imaginable glitters
That we make the history and statues of true love
Nthata
Hurry up my girl

Comments

Your email address will not be published.