Spotlighting Pan-African Poetry

Biography

I am no longer writing poetry

Enlarge poem

Poetry is writing me.
I no
longer feel splendour in
Archiving metarphors and
Forts of
oxymorons.

Sometimes when we write
Society labels us as
First hand
morons.

I wish my art could
Move like a crayon
Build colours of hope
Contours of liivehood

I so so so so wish
My poetry could at least be a
shoulder to cry on
Yes,a shoulder to cry on
But these organisors make sure
Eye don’t feature in their star studded festivals

Only Jezebels and open
letter celebrities
With minimum focus when we speak
Lyrical content
I am
tired of speaking words
My oesophagus,my aorta and my alveolus are all
distraught and
Dissapointed in my perfomances

Even though my medulla
oblongatta and arteries are shouting
‘D.O.P keep pushin’

Keep the
focus
With/without royalties
Stay in your lane
Success is a marathon
With
tons and thorns of determination
Deteriorate not and please,please,please
and please
Never hate your present situation

Eish!!!!but I am indeed sick
and tired

Madoda Ndlakuse

Featured Poem:

Akho Amaxesha Anjalo

Enlarge poem

Namhlanje udakumbile.
Umzimba awuvumi.
Ingcinga onazo ziyakungcangcazelisa.
Ngobuthathaka bakho bakuhlelele.
Bayakukhumbuza bekundlandlathekisa.
Qiniseka kuzakulunga.

Akho Amaxesha omvandedwa.
Uhleli nje uyazithunuka.
Amanxeba amandulo.
Ngalo lonke ixesha uzihombisa ngokuzigxeka.
Bubomi ke obo yaye buyaqhubeka.

Akho wena Amaxesha
Ibe ngathi amaphupha akho awade azaliseke.
Ecaleni kwakho bonke babonakala bephumelela.
Izicelo zomsebenzi uyazifaka kwangethuba kodwa soze ubizwe njengabanye.
Noyena xholovane wayengalumkanga esinaleni uthi xa umjonga
Gqi ngendoda enezidanga ezingaziwayo umthombo wazo
Isigebenga sempumelelo yobuxoki.

Akho Amaxesha uzibuze imibuzo emininzi.
Eminye yawo ngoku uyindoda ukhale esimantshiyane.
Akho Amaxesha Anjalo bakulibale bakulibale ze xa usemgubasini walapho uyakhona bonke bazibize kwigama lakho.
Elowo uzirhangqa kwisangqa sempumelelo yakho.

Inkoliso yabo wath’uyicenga ayakucacela yacezela phaya.
Abanye bakuthembisa ngebhotolo bathi ina bamba
Kanti ngamafutha ehagu

Akho amaxesha okuba ungathandwa kowenu.
Nditsho nabo nanisesibelekweni esinye nabo.
Nalowo kanti ukuzalayo asuke
Akubone ungumzondo kuye
Nibangazama ukusombulula inyewe nihlinza impuku kusuke kuthi Thu amathole amarhamba noodlezinye.

Akho amaxesha okuba abantu badikwe nguwe.
Xa uzijonga esipilini ubengumhlehlo kulowo udla imifuno neziqhamo kuphela phofu akho mntu umenze into ebuhlungu.
Akho amaxesha okujongelwa phantsi.
Amaxesha okuba kudlalwe ngawe.
Bakwenze ileli yesixeko banyuke ngawe.
Bakwenze amazinyo emboleko bahlafune ngawe.

Akho amaxesha okuba uthi ufuna ukubhala
Suke amagama anqabe ephepheni
Uthi sowubhalile ityuwa ingavakali.
Incasa ilahleke.
Ingqondo ibhadule.
Ukholo lunyamalale.
Uzifune ungazifumani.

Akho amaxesh okuba ungamameli yonke into ethethwayo ngawe ngabantu.
Abanye abantu uyabahlaziya
Kwabanye usisilungulela
Yazi amaxesha obomi awafani.

Akho amaxesha uzibuze ukuba
UNdlakuse uyikhupha nini na incwadi?
Ulikhupha nini na icwecwe lemibongo?
KUNINI eyenza lento kodwa Akho nkqubela.
Akho amaxesha Anjalo wena.

Translation
This poem takes us into a mind of a poet that is riddled with self-doubt, anxiety and words that will not come. The poet finds it very challenging to pursue this art form amid societal pressures, naysayers, limited resources, negative thoughts and “the changing seasons of life”.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (2)
 • Pride (0)
 • Optimism (3)
 • Anger (2)
 • Delight (2)
 • Inspiration (6)
 • Reflection (5)
 • Captivation (0)
 • Peace (0)
 • Amusement (0)
 • Sorrow (0)
 • Vigour (0)
 • Hope (3)
 • Sadness (0)
 • Fear (0)
 • Jubilation (1)

Comments

 1. Ngenene Akho amaxesha anjalo, soncedwa kunyamezela, sizingisa sinomonde sixhoba ngomthandazo de siwabalise njenge mbali amaxehsa anjalo.

  Aphiwe Magida

Your email address will not be published.

Biography

Madoda Ndlakuse was born in Mdantsane and bred in Port Elizabeth, South Africa. Madoda is a writer, poet, interpreter, reading initiatives activist, the founder of Eastern Cape Book Festival and Cream of Literature (Ingqaka Yoncwadi) both initiatives seeks to revitalise culture and the future of reading. His dream is to help primary school children with expertise in poetry, theatre , storytelling so as to spark their love for reading.

He is well known for his social commentary poetry and he is regarded as one of the best Isixhosa performance poets nationally. He is invited to perform and MC in weddings across the country. His latest poem ‘Imihlinzo’ is currently enjoying airplay @SABC Umhlobo WeneneFm’B.E.E show.

Madoda Ndlakuse

Biography

Madoda Ndlakuse was born in Mdantsane and bred in Port Elizabeth, South Africa. Madoda is a writer, poet, interpreter, reading initiatives activist, the founder of Eastern Cape Book Festival and Cream of Literature (Ingqaka Yoncwadi) both initiatives seeks to revitalise culture and the future of reading. His dream is to help primary school children with expertise in poetry, theatre , storytelling so as to spark their love for reading.

He is well known for his social commentary poetry and he is regarded as one of the best Isixhosa performance poets nationally. He is invited to perform and MC in weddings across the country. His latest poem ‘Imihlinzo’ is currently enjoying airplay @SABC Umhlobo WeneneFm’B.E.E show.

I am no longer writing poetry

Enlarge poem

Poetry is writing me.
I no
longer feel splendour in
Archiving metarphors and
Forts of
oxymorons.

Sometimes when we write
Society labels us as
First hand
morons.

I wish my art could
Move like a crayon
Build colours of hope
Contours of liivehood

I so so so so wish
My poetry could at least be a
shoulder to cry on
Yes,a shoulder to cry on
But these organisors make sure
Eye don’t feature in their star studded festivals

Only Jezebels and open
letter celebrities
With minimum focus when we speak
Lyrical content
I am
tired of speaking words
My oesophagus,my aorta and my alveolus are all
distraught and
Dissapointed in my perfomances

Even though my medulla
oblongatta and arteries are shouting
‘D.O.P keep pushin’

Keep the
focus
With/without royalties
Stay in your lane
Success is a marathon
With
tons and thorns of determination
Deteriorate not and please,please,please
and please
Never hate your present situation

Eish!!!!but I am indeed sick
and tired

Featured Poem:

Akho Amaxesha Anjalo

Enlarge poem

Namhlanje udakumbile.
Umzimba awuvumi.
Ingcinga onazo ziyakungcangcazelisa.
Ngobuthathaka bakho bakuhlelele.
Bayakukhumbuza bekundlandlathekisa.
Qiniseka kuzakulunga.

Akho Amaxesha omvandedwa.
Uhleli nje uyazithunuka.
Amanxeba amandulo.
Ngalo lonke ixesha uzihombisa ngokuzigxeka.
Bubomi ke obo yaye buyaqhubeka.

Akho wena Amaxesha
Ibe ngathi amaphupha akho awade azaliseke.
Ecaleni kwakho bonke babonakala bephumelela.
Izicelo zomsebenzi uyazifaka kwangethuba kodwa soze ubizwe njengabanye.
Noyena xholovane wayengalumkanga esinaleni uthi xa umjonga
Gqi ngendoda enezidanga ezingaziwayo umthombo wazo
Isigebenga sempumelelo yobuxoki.

Akho Amaxesha uzibuze imibuzo emininzi.
Eminye yawo ngoku uyindoda ukhale esimantshiyane.
Akho Amaxesha Anjalo bakulibale bakulibale ze xa usemgubasini walapho uyakhona bonke bazibize kwigama lakho.
Elowo uzirhangqa kwisangqa sempumelelo yakho.

Inkoliso yabo wath’uyicenga ayakucacela yacezela phaya.
Abanye bakuthembisa ngebhotolo bathi ina bamba
Kanti ngamafutha ehagu

Akho amaxesha okuba ungathandwa kowenu.
Nditsho nabo nanisesibelekweni esinye nabo.
Nalowo kanti ukuzalayo asuke
Akubone ungumzondo kuye
Nibangazama ukusombulula inyewe nihlinza impuku kusuke kuthi Thu amathole amarhamba noodlezinye.

Akho amaxesha okuba abantu badikwe nguwe.
Xa uzijonga esipilini ubengumhlehlo kulowo udla imifuno neziqhamo kuphela phofu akho mntu umenze into ebuhlungu.
Akho amaxesha okujongelwa phantsi.
Amaxesha okuba kudlalwe ngawe.
Bakwenze ileli yesixeko banyuke ngawe.
Bakwenze amazinyo emboleko bahlafune ngawe.

Akho amaxesha okuba uthi ufuna ukubhala
Suke amagama anqabe ephepheni
Uthi sowubhalile ityuwa ingavakali.
Incasa ilahleke.
Ingqondo ibhadule.
Ukholo lunyamalale.
Uzifune ungazifumani.

Akho amaxesh okuba ungamameli yonke into ethethwayo ngawe ngabantu.
Abanye abantu uyabahlaziya
Kwabanye usisilungulela
Yazi amaxesha obomi awafani.

Akho amaxesha uzibuze ukuba
UNdlakuse uyikhupha nini na incwadi?
Ulikhupha nini na icwecwe lemibongo?
KUNINI eyenza lento kodwa Akho nkqubela.
Akho amaxesha Anjalo wena.

Translation
This poem takes us into a mind of a poet that is riddled with self-doubt, anxiety and words that will not come. The poet finds it very challenging to pursue this art form amid societal pressures, naysayers, limited resources, negative thoughts and “the changing seasons of life”.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (2)
 • Pride (0)
 • Optimism (3)
 • Anger (2)
 • Delight (2)
 • Inspiration (6)
 • Reflection (5)
 • Captivation (0)
 • Peace (0)
 • Amusement (0)
 • Sorrow (0)
 • Vigour (0)
 • Hope (3)
 • Sadness (0)
 • Fear (0)
 • Jubilation (1)

I am no longer writing poetry

Enlarge poem

Poetry is writing me.
I no
longer feel splendour in
Archiving metarphors and
Forts of
oxymorons.

Sometimes when we write
Society labels us as
First hand
morons.

I wish my art could
Move like a crayon
Build colours of hope
Contours of liivehood

I so so so so wish
My poetry could at least be a
shoulder to cry on
Yes,a shoulder to cry on
But these organisors make sure
Eye don’t feature in their star studded festivals

Only Jezebels and open
letter celebrities
With minimum focus when we speak
Lyrical content
I am
tired of speaking words
My oesophagus,my aorta and my alveolus are all
distraught and
Dissapointed in my perfomances

Even though my medulla
oblongatta and arteries are shouting
‘D.O.P keep pushin’

Keep the
focus
With/without royalties
Stay in your lane
Success is a marathon
With
tons and thorns of determination
Deteriorate not and please,please,please
and please
Never hate your present situation

Eish!!!!but I am indeed sick
and tired

Comments

 1. Ngenene Akho amaxesha anjalo, soncedwa kunyamezela, sizingisa sinomonde sixhoba ngomthandazo de siwabalise njenge mbali amaxehsa anjalo.

  Aphiwe Magida

Your email address will not be published.