Spotlighting Pan-African Poetry

Biography

Ndifuna wena

Enlarge poem

Ndifuna wena.

Ndifuna wena.
Ndifuna lantombi,
lantombi engenaw’amandla okuphakamisa ibhothile yobhelu lomsele.
Le ingcamla nje kubekanye ngelokudlulisa isiko nakwibhekile yotywala besintu.
Nditsho umqombothi.
Ingahamb’iyayatheka ifikeleleka nokomahlelela aph’ek’hlaleni.
Batsho ngazwi linye besithi bayayazi,
Ongakwaziyo makahamb’ayozivela,
Kodwa akhonto pha liqokobhe, igobhogobho, utshungam’ongenancasa, umph’ochutywe walahlwa.
Nditsho lantombi, engasoze ibenazo iingcinga zokubawela iziyobisi na mhla ngengxaki, mhla ngembandezelo.
Lo azothembel’ethembeni ethembel’emdalini.
Azikhwebule kwizihlobo ezingendawo ezizakumrhuqel’emaweni, emva koko akhale ngomtha wedolo. Izihlobo zirhox’ematyeni, ngoorhoxetyeni.
Nditsho lantombi, ezozidla ngobuyona iziqhenye ngobuntu bayo,
Ihlale phantsi ifunde iincwadi zembali nezokholo lwemveli,
Ukuze Ikhululeke enqondweni iphile impilo yabantu abamnyama ngendlela yabo yokuphila.
Mazifundwe iincwadi zeziganeko zamhlamnene magqiyazana,
Ukuze nikubhadlele ukulahlekiswa ngokungenalusini ngamaxhalanga eza enyolukele ubutyebi balomhlaba.
Niyazi inyaniso yamhla ngengcinezelo nocalucalulo lomntu omnyama.
Niyazi imbali nemfuduko yabamnyama besuka emntla Afrika begcwela mbombo zon’iAfrika.
Ndifuna wena.
Ndifuna lantombi, ekwaziyo ukubona elungileyo nengalunganga,
Ekwaziyo ukwahlula ubuxoki nenyaniso ihluze imidlungu kumabunga.
Ibahloniphe abadala, oko kukukhongozela iintsikelelo.
Isihloniphe isiqu sayo, igcise ngaso okomfuyi efumana ithokazi lokuqala.
Izazi ngaphakathi, ingazithandabuzi, iphik’ime ngomlenz’omnye kwabayixokisela ngobuyona.
Ikwazi ukuzithutha, izilanda, ibakhahlel’abadal’abalele kobandayo.
Iyazi imvelaphi yayo ukusuka nokuhlala sukela mhla ngozalo lwesinyanya esikhulu sakokwayo.
Izazi ubuyona de izingombhe isifuba iziqhenya.
Isithi “Ndingumabani mna, ndingumabani kabani, uban’owazal’ubani, uban’ wazal’ubani, mna ndazalwa ngubani”
Ikwazi ukuthetha ulwimi lwayo ncam ncakasana ngokusulungekileyo nokungenagxeke naxanasi.
Ndifuna wena,
Ndifuna lantombi ecikiziweyo, echubekileyo, eqoqeshekileyo, eqeqeshikileyo kwaye eqhoshileyo ngobuhlanti bukayise.
Lo wabhebheth’amaqhinga wezi zazimtyis’amagam’amnandi zigxelesh’ephantsi kombhingqo.
Suka waqinis’iqhosha lombhingqo waqoshela ngokwenene.
Bathi uyaqhosha, ubuqhosha kakade.
Ndifuna wena.
Ndifuna lantombi,
Le kudala bey’funa bengay’fumani.
Amaxhalanga ey’zingel’engay’bhaqi.
Okrebe bey’khangela bengay’tholi.
Ndifuna lantombi ethath’ithub’uthand’indoda,
ithath’ithuba unik’uthando indoda.
Hayi ukhwela sewumbhatele kavula zibhuqe,
Olala pha nha pha apho kukho khona ithambo okwe nja enganamnikazi.
Ndifuna wena.
Ndifun’intomb’esadla ngendeb’endala, isinxiba mxhaka sendzwakaz’ozoMnguni.
Ntombi echul’ukunyathela oko fudo lingcambaza, intombi xa ihamb’ayingxami.
Ithethele phantsi, ingakhwazi, intomb’ay’ngxoli
Ndifuna wena.

Translation:
In this humours yet enthralling poem, the poet describes the kind of woman he is looking for. He is looking for a woman who is proud of her traditions and heritage. A woman who knows about her history and black consciousness. A woman who will take time to love and be loved. The poet is looking for someone who is rooted in her sense of self and is not easily swayed. He is looking for a strong black African woman.

Siyabonga Ngcai

Featured Poem:

Alitshoni lingenandaba

Enlarge poem

Nayiphi na intombi ecikiziweyo, endilisekileyo neqeqeshekileyo,
Umqweno wayo yimpumelelo, umzi nomendo,
Ilandele inzala eyakuthi incanc’ebeleni, izekemzekweni.

Wafezeka kwamsinya ke umnqweno nethemba likaNomathemba,
Owathandwa nguThabo wamthath’eselula.
Waziva zimbiz’ipikoko zimhlabelela ikhwelelo,
Latsh’uval’es’fubeni ezingombis’fuba namacala,
Yimincili yocelwa umtshoto esemncinci.
Zang’abey’cingisisa aphicoth’ingcinga,
Wathi “ewe Thabo, ewe Thabo, ewe Thabo ndizak’tshata”

Yabayimincili nogcobo, uncumo nochulumanco,
Emculela ngobuciko nobuchul’amaciko’mculo,
Esithi, “ Uzuy’cacel’indod’uman’uy’chweth’uy’chukumisa,
Ingacing’icebo limbi, hlez’uchanek’okukacweth’echophetyeni”
Uzuthi chu-ngcemb’ukumngcazel’ecubeni anganqanqatheki.

Yawubamba ke nyani intombazana umyelo,
Njenga ntombazana ekhule imamela,
Bade bafumana nomntwana.
Akubanga ntsuku zatywala bemfumen’umntwana,
Yatshintsh’indod’okwelovane litshintsh’is’khundla.
Abuty’utywala bunuke nasezidyasini,
Tyhini! UThabo ngudyakalashe,
Yinja nje enemilenz’emithathu,
Gxebe enemilenz’emibini nomsila.

Ziqengqelekile intsuku,
Zaqengqeleka iveki,
Zaqengqeleka neenyanga,
Uthabo engabonwa.

Mhla wathi wabuya,
Wabayindlov’ingena ezithathela ngolunya emfazini kulomhlab’ungezantsi,
Ngebhongo leenkomo zikayiza.
Mhla wabhebheth’umfazi, mhla wabhebh’umfazi!!
Yoba ziindudumo zamanqindi, emngombel’oogrirha nezicaka.
Ancinciz’umfazi “Nci, nci, nci, nci…”
Ndakuyidlisa ife lenja, ntliziyo kamama notata elungileyo ndinqande,
Ndiyasoyika isazela.

Sizana losana oluneminyak’emihlanu,
Oluhlalel’intlupheko yokubukelana nonina edlwengulwa izihlandlo ngezihlandlo.
Azive sele etshilo umntwana,
Esithi “Kuxolo mama nam andinamandla”
Thula sana lwam,
Uyihlo yinja nje ebandelwa yimpumlo ezofela kwesimnyama isisele.
Wena uzuqine mhla ndafa sesisifo andifake sona.
Kodwa thina sobabini mtwan’am asinatyala.

Translation:
This is a narrative poem about a woman that is being physically, emotionally and psychologically abused by her husband. The poem begins with an image of a young beautiful girl that is well raised and disciplined, who wishes for marriage and children. After some time her wishes are granted and she gets married and has children. But after some time, her husband becomes an angry beast that commits all sorts of abuse. The husband also infects her with HIV that he contracted due his infidelity. She dies a painful death at the hands of someone she once entrusted with her love and life. The poem is heartbreaking, but the poet uses it as a protest against abuse against women.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (11)
 • Pride (9)
 • Optimism (4)
 • Anger (2)
 • Delight (1)
 • Inspiration (16)
 • Reflection (5)
 • Captivation (2)
 • Peace (3)
 • Amusement (2)
 • Sorrow (6)
 • Vigour (4)
 • Hope (4)
 • Sadness (7)
 • Fear (4)
 • Jubilation (4)

Comments

 1. An important public person which made an impact on my life Siyabonga Ngcai, Batshise Mbawula!!!!!!!.

  Lalashe igwangqa lika Nolhalha
 2. Wenza umsebenzi omhle kakhulu ndoda.We are very proud of you.keep well do the great job.

  Thandeka
 3. Ngamaxesha anje, xa imeko zingandi yolele. Amazwi akho Mbongi yasekhaya ayohlala endomeleza.

  Aphiwe Magida

Your email address will not be published.

Biography

Siyabonga Ngcai, better known as Gqobhoz’imbawula, is an ambitious poet, story teller, song writer, performing artist and Architectural Technologist by profession, born and raised in Mthatha in the Eastern Cape. He grew up as a fine artist, Traditional and Pantsula dancer, and later found himself attached to writing short stories and poems.

Gqobhoz’imbawula writes his poetry in his mother tongue, isiXhosa, addressing matters concerning physical and emotional abuse against woman and children, African history, traditional and cultural backgrounds, and other pertinent stories involving the people in our communities. He has shared his craft in countless events, poetry festivals and musical sessions along with national and international artists.

Gqobhoz’imbawula represented the Eastern Cape in a Word’N’Sound Poetry and Live Music Series slam competition called Slam for Your Life in Grahamstown in 2014. He has also contributed his song entitled Ingoma from his album Ukholo lwemveli to the Current State of Poetry, SADC Love Poetry Mixtape which features amazing poets from different regions across the African continent. The mixtape was released on the 14th of February 2015 online for downloads on Bozza.mobi.

Siyabonga Ngcai

Biography

Siyabonga Ngcai, better known as Gqobhoz’imbawula, is an ambitious poet, story teller, song writer, performing artist and Architectural Technologist by profession, born and raised in Mthatha in the Eastern Cape. He grew up as a fine artist, Traditional and Pantsula dancer, and later found himself attached to writing short stories and poems.

Gqobhoz’imbawula writes his poetry in his mother tongue, isiXhosa, addressing matters concerning physical and emotional abuse against woman and children, African history, traditional and cultural backgrounds, and other pertinent stories involving the people in our communities. He has shared his craft in countless events, poetry festivals and musical sessions along with national and international artists.

Gqobhoz’imbawula represented the Eastern Cape in a Word’N’Sound Poetry and Live Music Series slam competition called Slam for Your Life in Grahamstown in 2014. He has also contributed his song entitled Ingoma from his album Ukholo lwemveli to the Current State of Poetry, SADC Love Poetry Mixtape which features amazing poets from different regions across the African continent. The mixtape was released on the 14th of February 2015 online for downloads on Bozza.mobi.

Ndifuna wena

Enlarge poem

Ndifuna wena.

Ndifuna wena.
Ndifuna lantombi,
lantombi engenaw’amandla okuphakamisa ibhothile yobhelu lomsele.
Le ingcamla nje kubekanye ngelokudlulisa isiko nakwibhekile yotywala besintu.
Nditsho umqombothi.
Ingahamb’iyayatheka ifikeleleka nokomahlelela aph’ek’hlaleni.
Batsho ngazwi linye besithi bayayazi,
Ongakwaziyo makahamb’ayozivela,
Kodwa akhonto pha liqokobhe, igobhogobho, utshungam’ongenancasa, umph’ochutywe walahlwa.
Nditsho lantombi, engasoze ibenazo iingcinga zokubawela iziyobisi na mhla ngengxaki, mhla ngembandezelo.
Lo azothembel’ethembeni ethembel’emdalini.
Azikhwebule kwizihlobo ezingendawo ezizakumrhuqel’emaweni, emva koko akhale ngomtha wedolo. Izihlobo zirhox’ematyeni, ngoorhoxetyeni.
Nditsho lantombi, ezozidla ngobuyona iziqhenye ngobuntu bayo,
Ihlale phantsi ifunde iincwadi zembali nezokholo lwemveli,
Ukuze Ikhululeke enqondweni iphile impilo yabantu abamnyama ngendlela yabo yokuphila.
Mazifundwe iincwadi zeziganeko zamhlamnene magqiyazana,
Ukuze nikubhadlele ukulahlekiswa ngokungenalusini ngamaxhalanga eza enyolukele ubutyebi balomhlaba.
Niyazi inyaniso yamhla ngengcinezelo nocalucalulo lomntu omnyama.
Niyazi imbali nemfuduko yabamnyama besuka emntla Afrika begcwela mbombo zon’iAfrika.
Ndifuna wena.
Ndifuna lantombi, ekwaziyo ukubona elungileyo nengalunganga,
Ekwaziyo ukwahlula ubuxoki nenyaniso ihluze imidlungu kumabunga.
Ibahloniphe abadala, oko kukukhongozela iintsikelelo.
Isihloniphe isiqu sayo, igcise ngaso okomfuyi efumana ithokazi lokuqala.
Izazi ngaphakathi, ingazithandabuzi, iphik’ime ngomlenz’omnye kwabayixokisela ngobuyona.
Ikwazi ukuzithutha, izilanda, ibakhahlel’abadal’abalele kobandayo.
Iyazi imvelaphi yayo ukusuka nokuhlala sukela mhla ngozalo lwesinyanya esikhulu sakokwayo.
Izazi ubuyona de izingombhe isifuba iziqhenya.
Isithi “Ndingumabani mna, ndingumabani kabani, uban’owazal’ubani, uban’ wazal’ubani, mna ndazalwa ngubani”
Ikwazi ukuthetha ulwimi lwayo ncam ncakasana ngokusulungekileyo nokungenagxeke naxanasi.
Ndifuna wena,
Ndifuna lantombi ecikiziweyo, echubekileyo, eqoqeshekileyo, eqeqeshikileyo kwaye eqhoshileyo ngobuhlanti bukayise.
Lo wabhebheth’amaqhinga wezi zazimtyis’amagam’amnandi zigxelesh’ephantsi kombhingqo.
Suka waqinis’iqhosha lombhingqo waqoshela ngokwenene.
Bathi uyaqhosha, ubuqhosha kakade.
Ndifuna wena.
Ndifuna lantombi,
Le kudala bey’funa bengay’fumani.
Amaxhalanga ey’zingel’engay’bhaqi.
Okrebe bey’khangela bengay’tholi.
Ndifuna lantombi ethath’ithub’uthand’indoda,
ithath’ithuba unik’uthando indoda.
Hayi ukhwela sewumbhatele kavula zibhuqe,
Olala pha nha pha apho kukho khona ithambo okwe nja enganamnikazi.
Ndifuna wena.
Ndifun’intomb’esadla ngendeb’endala, isinxiba mxhaka sendzwakaz’ozoMnguni.
Ntombi echul’ukunyathela oko fudo lingcambaza, intombi xa ihamb’ayingxami.
Ithethele phantsi, ingakhwazi, intomb’ay’ngxoli
Ndifuna wena.

Translation:
In this humours yet enthralling poem, the poet describes the kind of woman he is looking for. He is looking for a woman who is proud of her traditions and heritage. A woman who knows about her history and black consciousness. A woman who will take time to love and be loved. The poet is looking for someone who is rooted in her sense of self and is not easily swayed. He is looking for a strong black African woman.

Featured Poem:

Alitshoni lingenandaba

Enlarge poem

Nayiphi na intombi ecikiziweyo, endilisekileyo neqeqeshekileyo,
Umqweno wayo yimpumelelo, umzi nomendo,
Ilandele inzala eyakuthi incanc’ebeleni, izekemzekweni.

Wafezeka kwamsinya ke umnqweno nethemba likaNomathemba,
Owathandwa nguThabo wamthath’eselula.
Waziva zimbiz’ipikoko zimhlabelela ikhwelelo,
Latsh’uval’es’fubeni ezingombis’fuba namacala,
Yimincili yocelwa umtshoto esemncinci.
Zang’abey’cingisisa aphicoth’ingcinga,
Wathi “ewe Thabo, ewe Thabo, ewe Thabo ndizak’tshata”

Yabayimincili nogcobo, uncumo nochulumanco,
Emculela ngobuciko nobuchul’amaciko’mculo,
Esithi, “ Uzuy’cacel’indod’uman’uy’chweth’uy’chukumisa,
Ingacing’icebo limbi, hlez’uchanek’okukacweth’echophetyeni”
Uzuthi chu-ngcemb’ukumngcazel’ecubeni anganqanqatheki.

Yawubamba ke nyani intombazana umyelo,
Njenga ntombazana ekhule imamela,
Bade bafumana nomntwana.
Akubanga ntsuku zatywala bemfumen’umntwana,
Yatshintsh’indod’okwelovane litshintsh’is’khundla.
Abuty’utywala bunuke nasezidyasini,
Tyhini! UThabo ngudyakalashe,
Yinja nje enemilenz’emithathu,
Gxebe enemilenz’emibini nomsila.

Ziqengqelekile intsuku,
Zaqengqeleka iveki,
Zaqengqeleka neenyanga,
Uthabo engabonwa.

Mhla wathi wabuya,
Wabayindlov’ingena ezithathela ngolunya emfazini kulomhlab’ungezantsi,
Ngebhongo leenkomo zikayiza.
Mhla wabhebheth’umfazi, mhla wabhebh’umfazi!!
Yoba ziindudumo zamanqindi, emngombel’oogrirha nezicaka.
Ancinciz’umfazi “Nci, nci, nci, nci…”
Ndakuyidlisa ife lenja, ntliziyo kamama notata elungileyo ndinqande,
Ndiyasoyika isazela.

Sizana losana oluneminyak’emihlanu,
Oluhlalel’intlupheko yokubukelana nonina edlwengulwa izihlandlo ngezihlandlo.
Azive sele etshilo umntwana,
Esithi “Kuxolo mama nam andinamandla”
Thula sana lwam,
Uyihlo yinja nje ebandelwa yimpumlo ezofela kwesimnyama isisele.
Wena uzuqine mhla ndafa sesisifo andifake sona.
Kodwa thina sobabini mtwan’am asinatyala.

Translation:
This is a narrative poem about a woman that is being physically, emotionally and psychologically abused by her husband. The poem begins with an image of a young beautiful girl that is well raised and disciplined, who wishes for marriage and children. After some time her wishes are granted and she gets married and has children. But after some time, her husband becomes an angry beast that commits all sorts of abuse. The husband also infects her with HIV that he contracted due his infidelity. She dies a painful death at the hands of someone she once entrusted with her love and life. The poem is heartbreaking, but the poet uses it as a protest against abuse against women.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (11)
 • Pride (9)
 • Optimism (4)
 • Anger (2)
 • Delight (1)
 • Inspiration (16)
 • Reflection (5)
 • Captivation (2)
 • Peace (3)
 • Amusement (2)
 • Sorrow (6)
 • Vigour (4)
 • Hope (4)
 • Sadness (7)
 • Fear (4)
 • Jubilation (4)

Ndifuna wena

Enlarge poem

Ndifuna wena.

Ndifuna wena.
Ndifuna lantombi,
lantombi engenaw’amandla okuphakamisa ibhothile yobhelu lomsele.
Le ingcamla nje kubekanye ngelokudlulisa isiko nakwibhekile yotywala besintu.
Nditsho umqombothi.
Ingahamb’iyayatheka ifikeleleka nokomahlelela aph’ek’hlaleni.
Batsho ngazwi linye besithi bayayazi,
Ongakwaziyo makahamb’ayozivela,
Kodwa akhonto pha liqokobhe, igobhogobho, utshungam’ongenancasa, umph’ochutywe walahlwa.
Nditsho lantombi, engasoze ibenazo iingcinga zokubawela iziyobisi na mhla ngengxaki, mhla ngembandezelo.
Lo azothembel’ethembeni ethembel’emdalini.
Azikhwebule kwizihlobo ezingendawo ezizakumrhuqel’emaweni, emva koko akhale ngomtha wedolo. Izihlobo zirhox’ematyeni, ngoorhoxetyeni.
Nditsho lantombi, ezozidla ngobuyona iziqhenye ngobuntu bayo,
Ihlale phantsi ifunde iincwadi zembali nezokholo lwemveli,
Ukuze Ikhululeke enqondweni iphile impilo yabantu abamnyama ngendlela yabo yokuphila.
Mazifundwe iincwadi zeziganeko zamhlamnene magqiyazana,
Ukuze nikubhadlele ukulahlekiswa ngokungenalusini ngamaxhalanga eza enyolukele ubutyebi balomhlaba.
Niyazi inyaniso yamhla ngengcinezelo nocalucalulo lomntu omnyama.
Niyazi imbali nemfuduko yabamnyama besuka emntla Afrika begcwela mbombo zon’iAfrika.
Ndifuna wena.
Ndifuna lantombi, ekwaziyo ukubona elungileyo nengalunganga,
Ekwaziyo ukwahlula ubuxoki nenyaniso ihluze imidlungu kumabunga.
Ibahloniphe abadala, oko kukukhongozela iintsikelelo.
Isihloniphe isiqu sayo, igcise ngaso okomfuyi efumana ithokazi lokuqala.
Izazi ngaphakathi, ingazithandabuzi, iphik’ime ngomlenz’omnye kwabayixokisela ngobuyona.
Ikwazi ukuzithutha, izilanda, ibakhahlel’abadal’abalele kobandayo.
Iyazi imvelaphi yayo ukusuka nokuhlala sukela mhla ngozalo lwesinyanya esikhulu sakokwayo.
Izazi ubuyona de izingombhe isifuba iziqhenya.
Isithi “Ndingumabani mna, ndingumabani kabani, uban’owazal’ubani, uban’ wazal’ubani, mna ndazalwa ngubani”
Ikwazi ukuthetha ulwimi lwayo ncam ncakasana ngokusulungekileyo nokungenagxeke naxanasi.
Ndifuna wena,
Ndifuna lantombi ecikiziweyo, echubekileyo, eqoqeshekileyo, eqeqeshikileyo kwaye eqhoshileyo ngobuhlanti bukayise.
Lo wabhebheth’amaqhinga wezi zazimtyis’amagam’amnandi zigxelesh’ephantsi kombhingqo.
Suka waqinis’iqhosha lombhingqo waqoshela ngokwenene.
Bathi uyaqhosha, ubuqhosha kakade.
Ndifuna wena.
Ndifuna lantombi,
Le kudala bey’funa bengay’fumani.
Amaxhalanga ey’zingel’engay’bhaqi.
Okrebe bey’khangela bengay’tholi.
Ndifuna lantombi ethath’ithub’uthand’indoda,
ithath’ithuba unik’uthando indoda.
Hayi ukhwela sewumbhatele kavula zibhuqe,
Olala pha nha pha apho kukho khona ithambo okwe nja enganamnikazi.
Ndifuna wena.
Ndifun’intomb’esadla ngendeb’endala, isinxiba mxhaka sendzwakaz’ozoMnguni.
Ntombi echul’ukunyathela oko fudo lingcambaza, intombi xa ihamb’ayingxami.
Ithethele phantsi, ingakhwazi, intomb’ay’ngxoli
Ndifuna wena.

Translation:
In this humours yet enthralling poem, the poet describes the kind of woman he is looking for. He is looking for a woman who is proud of her traditions and heritage. A woman who knows about her history and black consciousness. A woman who will take time to love and be loved. The poet is looking for someone who is rooted in her sense of self and is not easily swayed. He is looking for a strong black African woman.

Comments

 1. An important public person which made an impact on my life Siyabonga Ngcai, Batshise Mbawula!!!!!!!.

  Lalashe igwangqa lika Nolhalha
 2. Wenza umsebenzi omhle kakhulu ndoda.We are very proud of you.keep well do the great job.

  Thandeka
 3. Ngamaxesha anje, xa imeko zingandi yolele. Amazwi akho Mbongi yasekhaya ayohlala endomeleza.

  Aphiwe Magida

Your email address will not be published.