Spotlighting Pan-African Poetry

Biography

Kutsini kuwe ndvodza?

Enlarge poem

Kutsini kuwe ndvodza?
Nawuhleli ucabanga,
Ucabanga ngebantfwabakho,
Lowabalets’ emhlabeni bangakakuceli,
Le namuhla sebagucuke tintsandzane,
Ube ukhona udla lanhlavana,
Ube uhola ngesigcoko.
Kantsi kutsini kuwe ndvodza?
Yemake kutsini kuwe?
Nawuhamba ungena uphuma,
Ngatsi ujuba titandi,
Ube sewucedze nelitfumbu,
Kodvwa solo awuhlaliseki,
Bantfwana basele bodvwa,
Abasenamake, abe aphila,
Yemake kantsi kutsini kuwe.

Malume kutsini kuwe?
Nawukhumula linapukeni lemshana umshaye,
Umshaye abe mabokoboko,
Kuba ngumalume akusho-
Kutsi luma bashana bakho,
Kuyasho kutsi cosololo nasewumshayile?
Malume kantsi kutsini kuwe?

Ntfombatane kutsini kuwe?
Nawuvula sibaya sakini,
Uphume wonkhe umhlambi,
Ulahleke ungaphindzi utfolakale,
Ujakelan’ umdzaka lingakani?
Yena lolokuyengako namuhla,
Kusasa uyobe angasakufuni,
Sekatfole labancono kunawe.
Ntfombatane kantsi kutsini kuwe.

Yemfana kutsini kuwe?
Nawuhamba ubhala nomaphi?
Ubhale ungasafuni nekufundza,
Kufundza kutsi kutsini lolokubhalile,
Ushiyele bantfu umsebenti wekukufundzela,
Utsini ngale ”ink” loyicitse mahhala,
Yona nayitakuphelela usatawubhala ngani?
Ngubani lotawufuna lusiba lolujemako?
Yemfana kantsi kutsini kuwe?

Kutsini kini nonkhe?
Bonembeza benu bona batsini?
Abanilahli yini ngaloku lenikwentako?
Nangabe banilahla nitabalalela nini?
Bonembeza ngiyabati batsembekile,
Abazange sebavumele umuntfu-
Ente lokuphambene nekulunga.
Kutsini kini nonkhe nasenikwentile?

Translation

In this poem the poet asks, “Where is your conscious?”(“Kutsini kuwe ndvodza?”). This question is directed to men who are not fathering their children, women who abandon their children, and the monsters who abusive defenseless children.

Sindisiwe Getrude Mbombi

Featured Poem:

Manyeva

Enlarge poem

Kube bewunemehlo-
Ekubuka nekubona,
Ngabe sewubonile,
Lusizi netinhlungu,
Leselubhalw’ ebusweni,
Balesewubahlabile wabahlukubeta,
Manyeva awunaluvelo.

Kube bewunetindlebe,
Tekulalela nekuva,
Ngabe sewuvile,
Kukhala nekukhatsateka kwengabadzi,
Lehlatjwa busuku nemini,
lehlatjwa busika nelihlobo,
Manyeva ngiyakwesaba.

Kube bewunambeza,
Ngabe sewusihawukele,
Watsatsa likhefu waphumula,
Kantsi wena awudzinwa?
Manyeva sicolele,
Sewuhlabile sekwenele.

Kube bewunenhlitiyo,
Ngabe sewusicolele,
Ingani nawuhlabe insika,
Kutsintseka sisekeko nemantjwele,
Manyeva usigebengu,
Mibi imisebenti yakho.

Manyeva phela wena uligwala,
Ingani ungena unyonyoba ubhacile,
Ucale kujangaza sewungekhatsi,
Kungani ungachamuki ”nayinayini”,
Ishise ibambane ngetihlutfu,
Kunekutenta Chakijane wekusukela.

Kunalabangasalati lilanga,
Kuphuma nekushona kwalo,
Sebaba kudla kwemibhedze nemacansi,
Sebaphila ngekugwinya tigulukujwana,
Imindeni yabo seyibona ngekusa,
Cabangela lesive lesingaka.

Manyeva mine ngiyasola,
Lengemuva langingaboni khona,
Kunemiklomela loyitfolako,
Ngekuhluphekisa ticebi naboLazaru,
Manyeva ufana nemphehla,
Utasicolela nasewuhlabe bani?

Manyeva awunamahloni,
Manyeva unesibindzi,
Ngekusukela indvodza lecinile,
Uyihlabe isale ilutsi,
Uyishiye ingasakwati nekutihlalela,
Seyingasakhoni nekwentani.

Manyeva unemona,
Ungena ekhaya lebantfu,
Ubahlabe bonkhe baphelele,
Ungene kamakhelwane wabo,
Nabo ubahlabe bonkhe baphelele,
Namuhla sonkhe sesiyachuta.

Manyeva kantsi ufunani?
Ingani netikhulu utihlabile,
Pho tisebenta tingaphumuli,
Ngubani longekho kulelicembu,
Sewusihlabile kunyenti,
Sala ukhawula sekwenele.

Translation

Sindisiwe uses manyeva (thorns) as a metaphor for life’s hardships. She uses the most beautiful language to describe the different faces these thorns can take on. A sad and desperate tone permeates this poem.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (3)
 • Pride (4)
 • Optimism (2)
 • Anger (2)
 • Delight (0)
 • Inspiration (1)
 • Reflection (4)
 • Captivation (1)
 • Peace (0)
 • Amusement (1)
 • Sorrow (3)
 • Vigour (0)
 • Hope (0)
 • Sadness (1)
 • Fear (2)
 • Jubilation (0)

Comments

 1. The poem is addressing everyone about the bad behaviour which is experienced by our communities. It speaks about real and contemporary issues and appeals to people’s hearts and conscious.

  Khoza Tommy

Your email address will not be published.

Biography

Sindisiwe Getrude Mbombi was born and bred in Mpumalanga province, residing under Nkomazi Municipality in the village called Masibekela. She started writing for fun way back in the early 1990’s, but this hobby soon turned into a great passion. Ligwalagwala FM, a local radio station in her province, has featured her poetry on numerous occasions. She recently published two books titled Tsatsa Umtsamo volume 1 & 2. She is currently in the process of completing volume 3 and 4.

Sindisiwe Getrude Mbombi

Biography

Sindisiwe Getrude Mbombi was born and bred in Mpumalanga province, residing under Nkomazi Municipality in the village called Masibekela. She started writing for fun way back in the early 1990’s, but this hobby soon turned into a great passion. Ligwalagwala FM, a local radio station in her province, has featured her poetry on numerous occasions. She recently published two books titled Tsatsa Umtsamo volume 1 & 2. She is currently in the process of completing volume 3 and 4.

Kutsini kuwe ndvodza?

Enlarge poem

Kutsini kuwe ndvodza?
Nawuhleli ucabanga,
Ucabanga ngebantfwabakho,
Lowabalets’ emhlabeni bangakakuceli,
Le namuhla sebagucuke tintsandzane,
Ube ukhona udla lanhlavana,
Ube uhola ngesigcoko.
Kantsi kutsini kuwe ndvodza?
Yemake kutsini kuwe?
Nawuhamba ungena uphuma,
Ngatsi ujuba titandi,
Ube sewucedze nelitfumbu,
Kodvwa solo awuhlaliseki,
Bantfwana basele bodvwa,
Abasenamake, abe aphila,
Yemake kantsi kutsini kuwe.

Malume kutsini kuwe?
Nawukhumula linapukeni lemshana umshaye,
Umshaye abe mabokoboko,
Kuba ngumalume akusho-
Kutsi luma bashana bakho,
Kuyasho kutsi cosololo nasewumshayile?
Malume kantsi kutsini kuwe?

Ntfombatane kutsini kuwe?
Nawuvula sibaya sakini,
Uphume wonkhe umhlambi,
Ulahleke ungaphindzi utfolakale,
Ujakelan’ umdzaka lingakani?
Yena lolokuyengako namuhla,
Kusasa uyobe angasakufuni,
Sekatfole labancono kunawe.
Ntfombatane kantsi kutsini kuwe.

Yemfana kutsini kuwe?
Nawuhamba ubhala nomaphi?
Ubhale ungasafuni nekufundza,
Kufundza kutsi kutsini lolokubhalile,
Ushiyele bantfu umsebenti wekukufundzela,
Utsini ngale ”ink” loyicitse mahhala,
Yona nayitakuphelela usatawubhala ngani?
Ngubani lotawufuna lusiba lolujemako?
Yemfana kantsi kutsini kuwe?

Kutsini kini nonkhe?
Bonembeza benu bona batsini?
Abanilahli yini ngaloku lenikwentako?
Nangabe banilahla nitabalalela nini?
Bonembeza ngiyabati batsembekile,
Abazange sebavumele umuntfu-
Ente lokuphambene nekulunga.
Kutsini kini nonkhe nasenikwentile?

Translation

In this poem the poet asks, “Where is your conscious?”(“Kutsini kuwe ndvodza?”). This question is directed to men who are not fathering their children, women who abandon their children, and the monsters who abusive defenseless children.

Featured Poem:

Manyeva

Enlarge poem

Kube bewunemehlo-
Ekubuka nekubona,
Ngabe sewubonile,
Lusizi netinhlungu,
Leselubhalw’ ebusweni,
Balesewubahlabile wabahlukubeta,
Manyeva awunaluvelo.

Kube bewunetindlebe,
Tekulalela nekuva,
Ngabe sewuvile,
Kukhala nekukhatsateka kwengabadzi,
Lehlatjwa busuku nemini,
lehlatjwa busika nelihlobo,
Manyeva ngiyakwesaba.

Kube bewunambeza,
Ngabe sewusihawukele,
Watsatsa likhefu waphumula,
Kantsi wena awudzinwa?
Manyeva sicolele,
Sewuhlabile sekwenele.

Kube bewunenhlitiyo,
Ngabe sewusicolele,
Ingani nawuhlabe insika,
Kutsintseka sisekeko nemantjwele,
Manyeva usigebengu,
Mibi imisebenti yakho.

Manyeva phela wena uligwala,
Ingani ungena unyonyoba ubhacile,
Ucale kujangaza sewungekhatsi,
Kungani ungachamuki ”nayinayini”,
Ishise ibambane ngetihlutfu,
Kunekutenta Chakijane wekusukela.

Kunalabangasalati lilanga,
Kuphuma nekushona kwalo,
Sebaba kudla kwemibhedze nemacansi,
Sebaphila ngekugwinya tigulukujwana,
Imindeni yabo seyibona ngekusa,
Cabangela lesive lesingaka.

Manyeva mine ngiyasola,
Lengemuva langingaboni khona,
Kunemiklomela loyitfolako,
Ngekuhluphekisa ticebi naboLazaru,
Manyeva ufana nemphehla,
Utasicolela nasewuhlabe bani?

Manyeva awunamahloni,
Manyeva unesibindzi,
Ngekusukela indvodza lecinile,
Uyihlabe isale ilutsi,
Uyishiye ingasakwati nekutihlalela,
Seyingasakhoni nekwentani.

Manyeva unemona,
Ungena ekhaya lebantfu,
Ubahlabe bonkhe baphelele,
Ungene kamakhelwane wabo,
Nabo ubahlabe bonkhe baphelele,
Namuhla sonkhe sesiyachuta.

Manyeva kantsi ufunani?
Ingani netikhulu utihlabile,
Pho tisebenta tingaphumuli,
Ngubani longekho kulelicembu,
Sewusihlabile kunyenti,
Sala ukhawula sekwenele.

Translation

Sindisiwe uses manyeva (thorns) as a metaphor for life’s hardships. She uses the most beautiful language to describe the different faces these thorns can take on. A sad and desperate tone permeates this poem.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (3)
 • Pride (4)
 • Optimism (2)
 • Anger (2)
 • Delight (0)
 • Inspiration (1)
 • Reflection (4)
 • Captivation (1)
 • Peace (0)
 • Amusement (1)
 • Sorrow (3)
 • Vigour (0)
 • Hope (0)
 • Sadness (1)
 • Fear (2)
 • Jubilation (0)

Kutsini kuwe ndvodza?

Enlarge poem

Kutsini kuwe ndvodza?
Nawuhleli ucabanga,
Ucabanga ngebantfwabakho,
Lowabalets’ emhlabeni bangakakuceli,
Le namuhla sebagucuke tintsandzane,
Ube ukhona udla lanhlavana,
Ube uhola ngesigcoko.
Kantsi kutsini kuwe ndvodza?
Yemake kutsini kuwe?
Nawuhamba ungena uphuma,
Ngatsi ujuba titandi,
Ube sewucedze nelitfumbu,
Kodvwa solo awuhlaliseki,
Bantfwana basele bodvwa,
Abasenamake, abe aphila,
Yemake kantsi kutsini kuwe.

Malume kutsini kuwe?
Nawukhumula linapukeni lemshana umshaye,
Umshaye abe mabokoboko,
Kuba ngumalume akusho-
Kutsi luma bashana bakho,
Kuyasho kutsi cosololo nasewumshayile?
Malume kantsi kutsini kuwe?

Ntfombatane kutsini kuwe?
Nawuvula sibaya sakini,
Uphume wonkhe umhlambi,
Ulahleke ungaphindzi utfolakale,
Ujakelan’ umdzaka lingakani?
Yena lolokuyengako namuhla,
Kusasa uyobe angasakufuni,
Sekatfole labancono kunawe.
Ntfombatane kantsi kutsini kuwe.

Yemfana kutsini kuwe?
Nawuhamba ubhala nomaphi?
Ubhale ungasafuni nekufundza,
Kufundza kutsi kutsini lolokubhalile,
Ushiyele bantfu umsebenti wekukufundzela,
Utsini ngale ”ink” loyicitse mahhala,
Yona nayitakuphelela usatawubhala ngani?
Ngubani lotawufuna lusiba lolujemako?
Yemfana kantsi kutsini kuwe?

Kutsini kini nonkhe?
Bonembeza benu bona batsini?
Abanilahli yini ngaloku lenikwentako?
Nangabe banilahla nitabalalela nini?
Bonembeza ngiyabati batsembekile,
Abazange sebavumele umuntfu-
Ente lokuphambene nekulunga.
Kutsini kini nonkhe nasenikwentile?

Translation

In this poem the poet asks, “Where is your conscious?”(“Kutsini kuwe ndvodza?”). This question is directed to men who are not fathering their children, women who abandon their children, and the monsters who abusive defenseless children.

Comments

 1. The poem is addressing everyone about the bad behaviour which is experienced by our communities. It speaks about real and contemporary issues and appeals to people’s hearts and conscious.

  Khoza Tommy

Your email address will not be published.