Spotlighting Pan-African Poetry

Biography

Ndinikamehlo

Enlarge poem

Uthwel’umntwana ka Yisengapha koko ufumen’intsolongwane kaGawulayo
Ninikamehlo.
Ndinik’amehlo ndikhangele phezul’ezincothseni zentliziyo zotata’abadlwengul’abantwana babo imihla nezolo.
Ndinik’amehlo ndikhangele phez’kwentliziyo zamadod’amadal’ombeth’intsana eshiy’abafazi ngemva emakhaya
Thixo ndinik’amehlo ndigqobhozele nzulu ezintliziyweni zonozala bafihl’ihlazo lokudlwengulwa kwabantwana babo behlala nabo emakhaya
Thixo khawundinik’amehlo
Ndinik’amehlo ndikhangele’zintliziyweni zotata abadlwengula abantwana babo imihla nezolo
Ninikamehlo.
Ndinik’amehlo ndikhangele phezul’ezincothseni zentliziyo zotata’abadlwengul’abantwana babo imihla nezolo.
Ndinik’amehlo ndikhangele phez’kwentliziyo zamadod’amadal’ombeth’intsana eshiy’abafazi ngemva emakhaya
Thixo ndinik’amehlo ndigqobhozele nzulu ezintliziyweni zonozala bafihl’ihlazo lokudlwengulwa kwabantwana babo behlala nabo emakhaya
Thixo khawundinik’amehlo
Ndinik’amehlo ndikhangel’ezintliziyweni zabaninzi ngob’eyam inohlungu
Ibuhlungu lusizana losana oludlwengulwe nguyise izihlandlo ngezihlandlo exela inja apho ithe yafumana khona ithambo ukungapheli
Olusizana lwentsana luthe lakuyendlala le meko ku nina suke umama iyizalayo akayisela so wayibetha ngoyaba
Zikruthakruthene ingcinga de wanqina ngokwenziwa lirhamba elamloba ngoburharha
Mngxwelerhi mphefumlo orhonorhono ngumrhwaphilizi osisirhetshe sendoda endevu zirhabaxa
Yinqweberhu erhiphilili lunqweme luka dyakalashe ibimkrwitsha imgrwamza imikromelo yobuntwana
Akunkani amkrwece ngesinkempe ukumfaka intake
Amgqengqise ngomqolo ukumtweza imileze emkhombe ngesikhali ekhala isikhalo esibukhali “Yhuuu”
Ingathi ndiyamva, egumbini lakhe bemana ukumngenela bemchwechwela phantsi kwe ngubo
Emambatha phakathi kwemilenze emngena ngentonga yesinqe emxhokonxa, emxhokonxa, emxhokonxa ukumdlwengula ede wayeka nokulila
Kwangathi lento isisiqhelo yabe ngaphakathi imntlantlatha ingqondo ingenakuzinza esikolweni
Eqhwalela ezifundweni ubengacinga ezikisisa ukucolacola olucwangco akasibona isizathu sokudla ubomi
Ubomi obumenza ixhoba lokudlengulwa ngutata omzalayo
Equqa ebuyelela exela inja apho ithe yafumana khona ithambo ukungapheli
Ndithi ekuhlaleli ubeyimbadu iphakuphaku nesibhadibhadu kungekho bani angamchubelayo le meko nasekhusini
Ndinike amehlo bawo
Ndinike amehlo ndikhangele phezulu ezincotsheni zentliziyo zotata abadlwengula abantwana babo imihla nezolo
Ndinike amehlo bawo ndikhangele phezulu ezintliziyweni zamadoda ambatha abantwana eshiya abafazi emva emakhaya
Thixo khawundiphe amehlo ndikhangele ezintliziyweni zonozala abafihla ihlazo lokudlwenulwa kwabantwana babo behlala nabo emakhaya
Thixo ndinike amehlo
Ndinike amehlo bawo
Ndinike mahlo bawo ndikhangele phezulu ezulwini ezasemhlabeni zindeyisile

Translation

This poem is written with references from a Xhosa hymn called Ndinike Amehlo Ndikhangele (Give Me Eyes That I Might See). It speaks about rape and in particular, rape perpetrated by the fathers to their daughters. He highlights the struggle of the victim that eventually has them broken and finding and exit out of their situation. Suicide.The poet also look at the women who help cover up rape because of the threat it posed to the family should the shame be out in the open.

Sakhi Dongadala Sogcwe

Featured Poem:

Cikizwa

Enlarge poem

Yintwazanenomkhith’ukrwec’iliso lomfana esemgama
Ubungath’ub’uyamjong’ungqibelelise yintyatyambo emagqab’
Angavuthulukiyo nasebusika
Kambe sonke sasimlangazelel’ekuhlaleni
Yintlak’emhloph’ihlatywe yimitha yelanga
Nam wand’phandla
Ndiyakhumbula namhla sivumelana
Ndandixhelelw’exhukwana
Ndisithi ndibhaqiwe nakum icham lifikile
Ngob’uCikizwa nda.. ndandimthanda

Akuko nokub’ewayezenza zazindisithakalela
Ew’ebengen’etywaleni bunuke nase mpahleni
Ebey’val’ingqond’avul’imilenze
Kodwa nook kunjalo ndandimthanda
Ndandisithi ndimnqanda ndithibaza
Ndigec’okubi kwindlela azihambayo
Andibize okweqaba ade athi
“Sakhi mna ndity’ubutsha bam tshini”

Suka ndambon’enciph’ape caleni kwam
De wabe uphelela emandlalweni
Kukho cawazan’ithile ndimchwechwela
Ndicing’umchubela mcinjana ndafik’ecambalele kwis’cangca
Ndacimb’ucinezelwe yingcalangcala
Ndamkrweca ndimchukumisa wancwina “Aaah”
Ngcab azazicandekile wayenciph’engumcelu enemicondo
Ndacimb’ucinezelwe yicesina
Ndamcenga ndimncancis’ichiza
Ngelok’ncama ndachankcis’umcinga ne cuba kwisicamagushelo
Ndiceng’ooCirha, ooCwerha bamncazele ngezihlunu

Njenge ndod’omXhosa tyath’idyasi emagxeni
Ndathabath’intonga ndaya kwaba bonayo
Suk’oKhohlelesangweni babik’imbila bebik’ibuzi
Besithi “lomntwana…mmh mhh”
Ndamsa koo gqirha besilungu nabo bemtofatofa
Bamtofatofa bathi ingculaza imgqibile
Zange ndigxeke nto naye torhwana
Ityhosha zaba bhuti naye wayesele ezigqibile

Bendingafunukuthetha ngoCikizwa
Ngob’eyokuthetha ngo Cikizwa iyandikhathaza
Indihlinz’umphefumlo
Mntwan’omntomnyama bendifun’ukuthi unyaw’olungxamayo luyayiphos’indlela
Gawul’ubheka uphek’iqhinga phants’kwenele livuthwe
Kub’ezelihlabathi ziyabuna ziyatshitsha ziyatshabalala
Yen’uCikizwa undishiye ndisamthanda

Translation

This is a poem about a beautiful girl named Cikizwa who was every man’s dream. She used her beauty to get her way with men and made mistakes that led to her catching HIV. The poet speaks of his love for her and the pain of watching the virus eat at her and the efforts he put in fighting her sickness until she finally lost that battle. In the poem he warns the youth how momentary pleasure can be fatal if they don’t think and live their lives according to the future they want.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (79)
 • Pride (40)
 • Optimism (15)
 • Anger (14)
 • Delight (11)
 • Inspiration (23)
 • Reflection (11)
 • Captivation (9)
 • Peace (10)
 • Amusement (11)
 • Sorrow (29)
 • Vigour (9)
 • Hope (16)
 • Sadness (31)
 • Fear (18)
 • Jubilation (8)

Comments

 1. Bawo ndinik’ amehlo de ndimbone udonga dala ngawam amehlo, ndinika amehlo bawo nam ndifumane lonyhweba yokuthetha naye nam ndizuze nto kobo bulumko bakhe. owu hayi bawo ndinik’ amehlo nam elam ilizwi livakala kwimidaka kaphalo njengaye, ndizame nam ukutyeneneza indlela zabantwana bakho ndibacebisa nanjengoko ubhuti Sakhi sele senzile.

  Aphiwe Magida

Your email address will not be published.

Biography

Sakhi Sogcwe, also known as Dongadala, is a traditional poet based in Port Elizabeth, South Africa. He is a Imbongi Yethongo meaning he receives his poems in dreams. He performs at weddings, traditional ceremonies, and other shows within his community.

Sakhi has won numerous awards and competitions. He is also performance co-ordinator and he mentors people to write and recite poetry.

Sakhi Dongadala Sogcwe

Biography

Sakhi Sogcwe, also known as Dongadala, is a traditional poet based in Port Elizabeth, South Africa. He is a Imbongi Yethongo meaning he receives his poems in dreams. He performs at weddings, traditional ceremonies, and other shows within his community.

Sakhi has won numerous awards and competitions. He is also performance co-ordinator and he mentors people to write and recite poetry.

Ndinikamehlo

Enlarge poem

Uthwel’umntwana ka Yisengapha koko ufumen’intsolongwane kaGawulayo
Ninikamehlo.
Ndinik’amehlo ndikhangele phezul’ezincothseni zentliziyo zotata’abadlwengul’abantwana babo imihla nezolo.
Ndinik’amehlo ndikhangele phez’kwentliziyo zamadod’amadal’ombeth’intsana eshiy’abafazi ngemva emakhaya
Thixo ndinik’amehlo ndigqobhozele nzulu ezintliziyweni zonozala bafihl’ihlazo lokudlwengulwa kwabantwana babo behlala nabo emakhaya
Thixo khawundinik’amehlo
Ndinik’amehlo ndikhangele’zintliziyweni zotata abadlwengula abantwana babo imihla nezolo
Ninikamehlo.
Ndinik’amehlo ndikhangele phezul’ezincothseni zentliziyo zotata’abadlwengul’abantwana babo imihla nezolo.
Ndinik’amehlo ndikhangele phez’kwentliziyo zamadod’amadal’ombeth’intsana eshiy’abafazi ngemva emakhaya
Thixo ndinik’amehlo ndigqobhozele nzulu ezintliziyweni zonozala bafihl’ihlazo lokudlwengulwa kwabantwana babo behlala nabo emakhaya
Thixo khawundinik’amehlo
Ndinik’amehlo ndikhangel’ezintliziyweni zabaninzi ngob’eyam inohlungu
Ibuhlungu lusizana losana oludlwengulwe nguyise izihlandlo ngezihlandlo exela inja apho ithe yafumana khona ithambo ukungapheli
Olusizana lwentsana luthe lakuyendlala le meko ku nina suke umama iyizalayo akayisela so wayibetha ngoyaba
Zikruthakruthene ingcinga de wanqina ngokwenziwa lirhamba elamloba ngoburharha
Mngxwelerhi mphefumlo orhonorhono ngumrhwaphilizi osisirhetshe sendoda endevu zirhabaxa
Yinqweberhu erhiphilili lunqweme luka dyakalashe ibimkrwitsha imgrwamza imikromelo yobuntwana
Akunkani amkrwece ngesinkempe ukumfaka intake
Amgqengqise ngomqolo ukumtweza imileze emkhombe ngesikhali ekhala isikhalo esibukhali “Yhuuu”
Ingathi ndiyamva, egumbini lakhe bemana ukumngenela bemchwechwela phantsi kwe ngubo
Emambatha phakathi kwemilenze emngena ngentonga yesinqe emxhokonxa, emxhokonxa, emxhokonxa ukumdlwengula ede wayeka nokulila
Kwangathi lento isisiqhelo yabe ngaphakathi imntlantlatha ingqondo ingenakuzinza esikolweni
Eqhwalela ezifundweni ubengacinga ezikisisa ukucolacola olucwangco akasibona isizathu sokudla ubomi
Ubomi obumenza ixhoba lokudlengulwa ngutata omzalayo
Equqa ebuyelela exela inja apho ithe yafumana khona ithambo ukungapheli
Ndithi ekuhlaleli ubeyimbadu iphakuphaku nesibhadibhadu kungekho bani angamchubelayo le meko nasekhusini
Ndinike amehlo bawo
Ndinike amehlo ndikhangele phezulu ezincotsheni zentliziyo zotata abadlwengula abantwana babo imihla nezolo
Ndinike amehlo bawo ndikhangele phezulu ezintliziyweni zamadoda ambatha abantwana eshiya abafazi emva emakhaya
Thixo khawundiphe amehlo ndikhangele ezintliziyweni zonozala abafihla ihlazo lokudlwenulwa kwabantwana babo behlala nabo emakhaya
Thixo ndinike amehlo
Ndinike amehlo bawo
Ndinike mahlo bawo ndikhangele phezulu ezulwini ezasemhlabeni zindeyisile

Translation

This poem is written with references from a Xhosa hymn called Ndinike Amehlo Ndikhangele (Give Me Eyes That I Might See). It speaks about rape and in particular, rape perpetrated by the fathers to their daughters. He highlights the struggle of the victim that eventually has them broken and finding and exit out of their situation. Suicide.The poet also look at the women who help cover up rape because of the threat it posed to the family should the shame be out in the open.

Featured Poem:

Cikizwa

Enlarge poem

Yintwazanenomkhith’ukrwec’iliso lomfana esemgama
Ubungath’ub’uyamjong’ungqibelelise yintyatyambo emagqab’
Angavuthulukiyo nasebusika
Kambe sonke sasimlangazelel’ekuhlaleni
Yintlak’emhloph’ihlatywe yimitha yelanga
Nam wand’phandla
Ndiyakhumbula namhla sivumelana
Ndandixhelelw’exhukwana
Ndisithi ndibhaqiwe nakum icham lifikile
Ngob’uCikizwa nda.. ndandimthanda

Akuko nokub’ewayezenza zazindisithakalela
Ew’ebengen’etywaleni bunuke nase mpahleni
Ebey’val’ingqond’avul’imilenze
Kodwa nook kunjalo ndandimthanda
Ndandisithi ndimnqanda ndithibaza
Ndigec’okubi kwindlela azihambayo
Andibize okweqaba ade athi
“Sakhi mna ndity’ubutsha bam tshini”

Suka ndambon’enciph’ape caleni kwam
De wabe uphelela emandlalweni
Kukho cawazan’ithile ndimchwechwela
Ndicing’umchubela mcinjana ndafik’ecambalele kwis’cangca
Ndacimb’ucinezelwe yingcalangcala
Ndamkrweca ndimchukumisa wancwina “Aaah”
Ngcab azazicandekile wayenciph’engumcelu enemicondo
Ndacimb’ucinezelwe yicesina
Ndamcenga ndimncancis’ichiza
Ngelok’ncama ndachankcis’umcinga ne cuba kwisicamagushelo
Ndiceng’ooCirha, ooCwerha bamncazele ngezihlunu

Njenge ndod’omXhosa tyath’idyasi emagxeni
Ndathabath’intonga ndaya kwaba bonayo
Suk’oKhohlelesangweni babik’imbila bebik’ibuzi
Besithi “lomntwana…mmh mhh”
Ndamsa koo gqirha besilungu nabo bemtofatofa
Bamtofatofa bathi ingculaza imgqibile
Zange ndigxeke nto naye torhwana
Ityhosha zaba bhuti naye wayesele ezigqibile

Bendingafunukuthetha ngoCikizwa
Ngob’eyokuthetha ngo Cikizwa iyandikhathaza
Indihlinz’umphefumlo
Mntwan’omntomnyama bendifun’ukuthi unyaw’olungxamayo luyayiphos’indlela
Gawul’ubheka uphek’iqhinga phants’kwenele livuthwe
Kub’ezelihlabathi ziyabuna ziyatshitsha ziyatshabalala
Yen’uCikizwa undishiye ndisamthanda

Translation

This is a poem about a beautiful girl named Cikizwa who was every man’s dream. She used her beauty to get her way with men and made mistakes that led to her catching HIV. The poet speaks of his love for her and the pain of watching the virus eat at her and the efforts he put in fighting her sickness until she finally lost that battle. In the poem he warns the youth how momentary pleasure can be fatal if they don’t think and live their lives according to the future they want.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (79)
 • Pride (40)
 • Optimism (15)
 • Anger (14)
 • Delight (11)
 • Inspiration (23)
 • Reflection (11)
 • Captivation (9)
 • Peace (10)
 • Amusement (11)
 • Sorrow (29)
 • Vigour (9)
 • Hope (16)
 • Sadness (31)
 • Fear (18)
 • Jubilation (8)

Ndinikamehlo

Enlarge poem

Uthwel’umntwana ka Yisengapha koko ufumen’intsolongwane kaGawulayo
Ninikamehlo.
Ndinik’amehlo ndikhangele phezul’ezincothseni zentliziyo zotata’abadlwengul’abantwana babo imihla nezolo.
Ndinik’amehlo ndikhangele phez’kwentliziyo zamadod’amadal’ombeth’intsana eshiy’abafazi ngemva emakhaya
Thixo ndinik’amehlo ndigqobhozele nzulu ezintliziyweni zonozala bafihl’ihlazo lokudlwengulwa kwabantwana babo behlala nabo emakhaya
Thixo khawundinik’amehlo
Ndinik’amehlo ndikhangele’zintliziyweni zotata abadlwengula abantwana babo imihla nezolo
Ninikamehlo.
Ndinik’amehlo ndikhangele phezul’ezincothseni zentliziyo zotata’abadlwengul’abantwana babo imihla nezolo.
Ndinik’amehlo ndikhangele phez’kwentliziyo zamadod’amadal’ombeth’intsana eshiy’abafazi ngemva emakhaya
Thixo ndinik’amehlo ndigqobhozele nzulu ezintliziyweni zonozala bafihl’ihlazo lokudlwengulwa kwabantwana babo behlala nabo emakhaya
Thixo khawundinik’amehlo
Ndinik’amehlo ndikhangel’ezintliziyweni zabaninzi ngob’eyam inohlungu
Ibuhlungu lusizana losana oludlwengulwe nguyise izihlandlo ngezihlandlo exela inja apho ithe yafumana khona ithambo ukungapheli
Olusizana lwentsana luthe lakuyendlala le meko ku nina suke umama iyizalayo akayisela so wayibetha ngoyaba
Zikruthakruthene ingcinga de wanqina ngokwenziwa lirhamba elamloba ngoburharha
Mngxwelerhi mphefumlo orhonorhono ngumrhwaphilizi osisirhetshe sendoda endevu zirhabaxa
Yinqweberhu erhiphilili lunqweme luka dyakalashe ibimkrwitsha imgrwamza imikromelo yobuntwana
Akunkani amkrwece ngesinkempe ukumfaka intake
Amgqengqise ngomqolo ukumtweza imileze emkhombe ngesikhali ekhala isikhalo esibukhali “Yhuuu”
Ingathi ndiyamva, egumbini lakhe bemana ukumngenela bemchwechwela phantsi kwe ngubo
Emambatha phakathi kwemilenze emngena ngentonga yesinqe emxhokonxa, emxhokonxa, emxhokonxa ukumdlwengula ede wayeka nokulila
Kwangathi lento isisiqhelo yabe ngaphakathi imntlantlatha ingqondo ingenakuzinza esikolweni
Eqhwalela ezifundweni ubengacinga ezikisisa ukucolacola olucwangco akasibona isizathu sokudla ubomi
Ubomi obumenza ixhoba lokudlengulwa ngutata omzalayo
Equqa ebuyelela exela inja apho ithe yafumana khona ithambo ukungapheli
Ndithi ekuhlaleli ubeyimbadu iphakuphaku nesibhadibhadu kungekho bani angamchubelayo le meko nasekhusini
Ndinike amehlo bawo
Ndinike amehlo ndikhangele phezulu ezincotsheni zentliziyo zotata abadlwengula abantwana babo imihla nezolo
Ndinike amehlo bawo ndikhangele phezulu ezintliziyweni zamadoda ambatha abantwana eshiya abafazi emva emakhaya
Thixo khawundiphe amehlo ndikhangele ezintliziyweni zonozala abafihla ihlazo lokudlwenulwa kwabantwana babo behlala nabo emakhaya
Thixo ndinike amehlo
Ndinike amehlo bawo
Ndinike mahlo bawo ndikhangele phezulu ezulwini ezasemhlabeni zindeyisile

Translation

This poem is written with references from a Xhosa hymn called Ndinike Amehlo Ndikhangele (Give Me Eyes That I Might See). It speaks about rape and in particular, rape perpetrated by the fathers to their daughters. He highlights the struggle of the victim that eventually has them broken and finding and exit out of their situation. Suicide.The poet also look at the women who help cover up rape because of the threat it posed to the family should the shame be out in the open.

Comments

 1. Bawo ndinik’ amehlo de ndimbone udonga dala ngawam amehlo, ndinika amehlo bawo nam ndifumane lonyhweba yokuthetha naye nam ndizuze nto kobo bulumko bakhe. owu hayi bawo ndinik’ amehlo nam elam ilizwi livakala kwimidaka kaphalo njengaye, ndizame nam ukutyeneneza indlela zabantwana bakho ndibacebisa nanjengoko ubhuti Sakhi sele senzile.

  Aphiwe Magida

Your email address will not be published.