Spotlighting Pan-African Poetry

Biography

Ixesha

Enlarge poem

Ngunkqonkqonkqo kuvuk’amadoda.
Ngungongongo kuvuk’izazela
Ngunk-ri-nk-ri-nk-ri bavumbuluk’abafundi
Uncincinci yen’uthuthuzel’iintsana

Khukh’alinkuku anduluk’amakhwenkwe
Alandele ooyise kungekakhal’isangquphu
Kuba hayimadoda ukuxhaphaz’iidyongo
Angquban’anexhala exhesha nexesha

Sibinindini sicand’amathafa
Sisalath’indlela nok’iphindaphindwa
Unkanishe angcambaze elinde imizuzu
Anyathele kuhle nemitsi ilinganiswe

Usiquququ ugqad’ambekweni ang’angagqiba
Isingqi sona sinye nook sibamb’umxhelo
Kungagilwa mkhuba nok’tha ukugxanya
Wakungxama kanene ungad’ugqwidize

Numhlanguli maxa wambi sekulel’uthuli
Ingqushu seyafefwa naziimvula
Idandalaz’inyani idid’amadoda esazi
Ayezilibel’ubuni kusaxand’ubuxoki

Ixesha lithambisa nezilonda ko gruzulweyo
Kanti yodlula nenyaniso kolahlekisiweyo
Lakuhamb’ixesha ziyasongwa nezezolo
Lakuhamb’ixesha kuvele nent’ibingeyiyo

Translation
This poem looks at how time is king. The poet looks at how time heals wounds, makes right what was wrong and brings to light things that we miss in heated moments. He also notes how people who do not respect time end up regretting not doing so.

Newman Sigenu

Featured Poem:

Okatsotsi Uphindwe Esobugqirha

Enlarge poem

Nanko ke maNgesi abhuzubhuzu!
Nina kanye niqangqulul’eziny’izizwe!
Nini abazingela ingcungcu zoluntu!
Zona zimilomo mid’ukuhlangul’incindi

Nantso ke loo ngcungc’edla ngamabala
Ntaka ni na le yazimel’umtheth’ogoso
Yantinga yachopha kwezoKhahlamba
Yawuphatha kwaMshweshwe kwalunga

Ntakandini emibalabala kohomb’isizwe
Wena waka wakh’ingqabi kuNomantile
Besakubuk’abaThembu nengw’emabala
Washiy’isinga nombangandlala wobuchopho

Wavunywa ngamakhwenkwe ngamagqajolo
KwisiLatini wawumla ujong’umthetho
Wayikhomb’indlel’esinga nakwinkululeko
Bakuncwas’abathand’indlel’esing’ebomini

Lavunyw’ingqala seliqobekile ngamaqhwa
Yavuma ne Rhodes yayeka imikhwa
Yajolisa kwingqondi ezivunywe nguMadiba
Yaphelel’iBhishophu incwas’uxolelwaniso

Indod’ephum’esuthwini ingqinwa ngusaluka
Ngusaluka nonokuphicothela iindaba
Bangqine nabanye ngokulaz’udaba
Nalaph’umdlung’uhambekhona kwalunga

Ngoka Klaaste kwiSowetan kweleeNduduma
OkaCotzee kubabhalibelizwe naye wazuza
NguGerwel oxovel’uMadib’oxhonyw’esihlalweni
NoMartin kazwelonke kuchwephesho wavunywa

Ngamadod’avuthiweyo abek’isivivana kuvunywe
Ngamadod’amqol’uqin’enyanini seligqutha
Ngamadod’azimbon’avunywa selitshon’ilanga
Zinto zoTsotsi ezityil’umthyi kuqanyangelwe

Zidyunivesithi zabant’ezigqal’amagqal’akowethu
Zidyunivesiti zeth’eziphandanenyanis’igqolile
Zenizingele zinjandini zijoj’umkhondo kulunge
Zenikhanyise kwakhiwe isizwe sethu kusesemini

Translation

This poem is a tribute to Dr Wycliffe Mlungisi Tsotsi who the poet describes as not only an intellectual but a life scholar with endless wisdom. Newman speaks of Dr. Tsotsi’s many accolades and all the places he has walked in his life as part of his achievements.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (2)
 • Pride (1)
 • Optimism (0)
 • Anger (0)
 • Delight (0)
 • Inspiration (0)
 • Reflection (0)
 • Captivation (1)
 • Peace (0)
 • Amusement (0)
 • Sorrow (0)
 • Vigour (0)
 • Hope (0)
 • Sadness (0)
 • Fear (1)
 • Jubilation (0)

Comments

Your email address will not be published.

Biography

Newman Sigenu was born in Fort Beaufort, South Africa. It is in Fort Beufort where he qualified as a teacher, taught in primary school and was later promoted to be Headmaster.

Under the mentorship of Dr. M.M.M Duka, he co-wrote poetry series called Isihobe se-Afrika. He lends his time at community uplifting projects and is a member of the Writers Association in Chris Hani Disctrict.

Newman Sigenu

Biography

Newman Sigenu was born in Fort Beaufort, South Africa. It is in Fort Beufort where he qualified as a teacher, taught in primary school and was later promoted to be Headmaster.

Under the mentorship of Dr. M.M.M Duka, he co-wrote poetry series called Isihobe se-Afrika. He lends his time at community uplifting projects and is a member of the Writers Association in Chris Hani Disctrict.

Ixesha

Enlarge poem

Ngunkqonkqonkqo kuvuk’amadoda.
Ngungongongo kuvuk’izazela
Ngunk-ri-nk-ri-nk-ri bavumbuluk’abafundi
Uncincinci yen’uthuthuzel’iintsana

Khukh’alinkuku anduluk’amakhwenkwe
Alandele ooyise kungekakhal’isangquphu
Kuba hayimadoda ukuxhaphaz’iidyongo
Angquban’anexhala exhesha nexesha

Sibinindini sicand’amathafa
Sisalath’indlela nok’iphindaphindwa
Unkanishe angcambaze elinde imizuzu
Anyathele kuhle nemitsi ilinganiswe

Usiquququ ugqad’ambekweni ang’angagqiba
Isingqi sona sinye nook sibamb’umxhelo
Kungagilwa mkhuba nok’tha ukugxanya
Wakungxama kanene ungad’ugqwidize

Numhlanguli maxa wambi sekulel’uthuli
Ingqushu seyafefwa naziimvula
Idandalaz’inyani idid’amadoda esazi
Ayezilibel’ubuni kusaxand’ubuxoki

Ixesha lithambisa nezilonda ko gruzulweyo
Kanti yodlula nenyaniso kolahlekisiweyo
Lakuhamb’ixesha ziyasongwa nezezolo
Lakuhamb’ixesha kuvele nent’ibingeyiyo

Translation
This poem looks at how time is king. The poet looks at how time heals wounds, makes right what was wrong and brings to light things that we miss in heated moments. He also notes how people who do not respect time end up regretting not doing so.

Featured Poem:

Okatsotsi Uphindwe Esobugqirha

Enlarge poem

Nanko ke maNgesi abhuzubhuzu!
Nina kanye niqangqulul’eziny’izizwe!
Nini abazingela ingcungcu zoluntu!
Zona zimilomo mid’ukuhlangul’incindi

Nantso ke loo ngcungc’edla ngamabala
Ntaka ni na le yazimel’umtheth’ogoso
Yantinga yachopha kwezoKhahlamba
Yawuphatha kwaMshweshwe kwalunga

Ntakandini emibalabala kohomb’isizwe
Wena waka wakh’ingqabi kuNomantile
Besakubuk’abaThembu nengw’emabala
Washiy’isinga nombangandlala wobuchopho

Wavunywa ngamakhwenkwe ngamagqajolo
KwisiLatini wawumla ujong’umthetho
Wayikhomb’indlel’esinga nakwinkululeko
Bakuncwas’abathand’indlel’esing’ebomini

Lavunyw’ingqala seliqobekile ngamaqhwa
Yavuma ne Rhodes yayeka imikhwa
Yajolisa kwingqondi ezivunywe nguMadiba
Yaphelel’iBhishophu incwas’uxolelwaniso

Indod’ephum’esuthwini ingqinwa ngusaluka
Ngusaluka nonokuphicothela iindaba
Bangqine nabanye ngokulaz’udaba
Nalaph’umdlung’uhambekhona kwalunga

Ngoka Klaaste kwiSowetan kweleeNduduma
OkaCotzee kubabhalibelizwe naye wazuza
NguGerwel oxovel’uMadib’oxhonyw’esihlalweni
NoMartin kazwelonke kuchwephesho wavunywa

Ngamadod’avuthiweyo abek’isivivana kuvunywe
Ngamadod’amqol’uqin’enyanini seligqutha
Ngamadod’azimbon’avunywa selitshon’ilanga
Zinto zoTsotsi ezityil’umthyi kuqanyangelwe

Zidyunivesithi zabant’ezigqal’amagqal’akowethu
Zidyunivesiti zeth’eziphandanenyanis’igqolile
Zenizingele zinjandini zijoj’umkhondo kulunge
Zenikhanyise kwakhiwe isizwe sethu kusesemini

Translation

This poem is a tribute to Dr Wycliffe Mlungisi Tsotsi who the poet describes as not only an intellectual but a life scholar with endless wisdom. Newman speaks of Dr. Tsotsi’s many accolades and all the places he has walked in his life as part of his achievements.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (2)
 • Pride (1)
 • Optimism (0)
 • Anger (0)
 • Delight (0)
 • Inspiration (0)
 • Reflection (0)
 • Captivation (1)
 • Peace (0)
 • Amusement (0)
 • Sorrow (0)
 • Vigour (0)
 • Hope (0)
 • Sadness (0)
 • Fear (1)
 • Jubilation (0)

Ixesha

Enlarge poem

Ngunkqonkqonkqo kuvuk’amadoda.
Ngungongongo kuvuk’izazela
Ngunk-ri-nk-ri-nk-ri bavumbuluk’abafundi
Uncincinci yen’uthuthuzel’iintsana

Khukh’alinkuku anduluk’amakhwenkwe
Alandele ooyise kungekakhal’isangquphu
Kuba hayimadoda ukuxhaphaz’iidyongo
Angquban’anexhala exhesha nexesha

Sibinindini sicand’amathafa
Sisalath’indlela nok’iphindaphindwa
Unkanishe angcambaze elinde imizuzu
Anyathele kuhle nemitsi ilinganiswe

Usiquququ ugqad’ambekweni ang’angagqiba
Isingqi sona sinye nook sibamb’umxhelo
Kungagilwa mkhuba nok’tha ukugxanya
Wakungxama kanene ungad’ugqwidize

Numhlanguli maxa wambi sekulel’uthuli
Ingqushu seyafefwa naziimvula
Idandalaz’inyani idid’amadoda esazi
Ayezilibel’ubuni kusaxand’ubuxoki

Ixesha lithambisa nezilonda ko gruzulweyo
Kanti yodlula nenyaniso kolahlekisiweyo
Lakuhamb’ixesha ziyasongwa nezezolo
Lakuhamb’ixesha kuvele nent’ibingeyiyo

Translation
This poem looks at how time is king. The poet looks at how time heals wounds, makes right what was wrong and brings to light things that we miss in heated moments. He also notes how people who do not respect time end up regretting not doing so.

Comments

Your email address will not be published.