Spotlighting Pan-African Poetry

Biography

Amazulu ayahlokoma

Enlarge poem

Amazulu ayahlokoma

iqhawe libuyele ekhaya

ingqungqulu eyazalelwa

ubukhosi yaqeda yabusa

Dalibhunga nqolomsila vela bembensele

Yem yemu dlomo sompintsho madiba

isiboshwa esaba umongameli

from zero to hero

ezivungu vungwini waba ukuthula

ebumnyameni ubone ukukhanya

entukuthelweni watshala uthando

Madiba –uwubunye

Madiba-ubuntu

Madiba- uxolo

Madiba-ukuthula

Baba wezizwe umhlaba ubonga igalelo lakho

sibonga inkululeko

sibonga izinqumo ezinqla owazithathayo

ngazo sidle izithelo ezinhle

ube yisibani esikhanyise izinkulungwane

utshale umqondo wempumelelo

lala ngoxolo Tata

ulele ukulala okuhle

Translations

This poem is both mournful and celebratory. It celebrates the purpose-filled life of the incomparable Nelson Mandela. The poet praises his strength, resilience and his commitment to peace. “He showed us all was it means to be God like”.

Nandi Nothando Mabel Khumalo

Featured Poem:

UMAMA WAMI UYINDODA

Enlarge poem

Impilo soze yaletha isivuno ngogqoko ungathsalanga

Nanxa utshala kuyenzeka kunethe ozamcolo bakhukhule kwasani

Wena okwakho ukuphindela emasimini

Utshale uhlakule unisele ebese ubeka izitshalo zakho emkhulekweni

Lawo amazwi alomama ozala mina

Ukhulumisa okwendoda ekade kwasa ibona

vele kade kwasa ebona

Phela akudlali ukulahlwa indoda nomtwana nawe usengutwana ngokwakho

Kukhulisa umqondo ngesivinini njengo mawami ukhula ubeyindoda

Mina ngithanda ukubonga lomfana owenza umama wami indoda

ngokubaleka azephule umlenze

emvakokutshala lembewu eyimi.

Kwabangazi nginjengesihlahla esitshalwe emfuleni

amahlamvu ami ahlezi eluhlaza

phela umama wami ungumfula ongomi

Uletha ukuphila kweyami impilo

Wangi hlangana nisa nalendoda engumGangadi

Okuyiyoke ethathe indawo nasemazweni yangifaka emgqeni

yaqondisa izigwegwe

Ngithanda ukubonga lomfana owenza umama wami indoda

Zenami ngifunde isifundo

nxa uwa akubalulekile ukuthi

uwe kangakanani okubalukekile ukuvuka kwakho

NXA usuwile sewugcinile akukho okunye ongakwenza

NGAPHANDLE kokuvuka uzithathe

Iziyalo zalendoda ewumama wami lezi

uyindoda emadodeni nomama wakho

okubambe ngamazinyo kunzima

Ze nawe udlale eyakho indima

Zungafani nalamavila athwesa abazali ngethwalo

engabe ayabaphumuza

Thokozisa isibeletho owalala kuso

NoMgangadi uyojabula ngawe

yiba isibusibo enhliziyweni zabaningi

Yazi mina owami ubaba uyena owenza umama wami

indoda emadodeni indoda eqotho.

yingakho nje

Ngithanda ukubonga lomfana owenza umama wami indoda

eyakhulisa indodaKAZI eyindlovukazi yezinkondlo NAMHLANJE

Translation

The poem Umama wami uyindoda is about life and my mother being a mother and a father to me when my father left her at a young age just after she had because he coudn’t be a responsible father she had to take his job a be a man that I needed. I learned a lot from her but most of all I learned that perseverance is the mother of all success.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (0)
 • Pride (4)
 • Optimism (1)
 • Anger (8)
 • Delight (5)
 • Inspiration (4)
 • Reflection (0)
 • Captivation (4)
 • Peace (6)
 • Amusement (4)
 • Sorrow (3)
 • Vigour (0)
 • Hope (7)
 • Sadness (11)
 • Fear (5)
 • Jubilation (0)

Comments

Your email address will not be published.

Biography

Nandi Nothando Mabel Khumalo became a poet under the teachings of Mr Edmund Mhlongo of Ekhaya Multi Arts Company in Kwa-Zulu Natal, South Africa.

In 2008 she performed at the IIC for the former President Thabo Mbeki sharing the stage with the famous Lady Smith Black Mambazo, and also appeared on SABC1’s SHIFT, Street Journal by Night and on Izwi Labantu.

During 2010-2013 she coordinated for Durban International Film Festival.

During the FIFA world Cup 2010 South Africa Nandi was one of the program directors for the Durban North Beach Fan Park.

She owns her own company called Legends of Purpose which promotes artists in her province.

Nandi Nothando Mabel Khumalo

Biography

Nandi Nothando Mabel Khumalo became a poet under the teachings of Mr Edmund Mhlongo of Ekhaya Multi Arts Company in Kwa-Zulu Natal, South Africa.

In 2008 she performed at the IIC for the former President Thabo Mbeki sharing the stage with the famous Lady Smith Black Mambazo, and also appeared on SABC1’s SHIFT, Street Journal by Night and on Izwi Labantu.

During 2010-2013 she coordinated for Durban International Film Festival.

During the FIFA world Cup 2010 South Africa Nandi was one of the program directors for the Durban North Beach Fan Park.

She owns her own company called Legends of Purpose which promotes artists in her province.

Amazulu ayahlokoma

Enlarge poem

Amazulu ayahlokoma

iqhawe libuyele ekhaya

ingqungqulu eyazalelwa

ubukhosi yaqeda yabusa

Dalibhunga nqolomsila vela bembensele

Yem yemu dlomo sompintsho madiba

isiboshwa esaba umongameli

from zero to hero

ezivungu vungwini waba ukuthula

ebumnyameni ubone ukukhanya

entukuthelweni watshala uthando

Madiba –uwubunye

Madiba-ubuntu

Madiba- uxolo

Madiba-ukuthula

Baba wezizwe umhlaba ubonga igalelo lakho

sibonga inkululeko

sibonga izinqumo ezinqla owazithathayo

ngazo sidle izithelo ezinhle

ube yisibani esikhanyise izinkulungwane

utshale umqondo wempumelelo

lala ngoxolo Tata

ulele ukulala okuhle

Translations

This poem is both mournful and celebratory. It celebrates the purpose-filled life of the incomparable Nelson Mandela. The poet praises his strength, resilience and his commitment to peace. “He showed us all was it means to be God like”.

Featured Poem:

UMAMA WAMI UYINDODA

Enlarge poem

Impilo soze yaletha isivuno ngogqoko ungathsalanga

Nanxa utshala kuyenzeka kunethe ozamcolo bakhukhule kwasani

Wena okwakho ukuphindela emasimini

Utshale uhlakule unisele ebese ubeka izitshalo zakho emkhulekweni

Lawo amazwi alomama ozala mina

Ukhulumisa okwendoda ekade kwasa ibona

vele kade kwasa ebona

Phela akudlali ukulahlwa indoda nomtwana nawe usengutwana ngokwakho

Kukhulisa umqondo ngesivinini njengo mawami ukhula ubeyindoda

Mina ngithanda ukubonga lomfana owenza umama wami indoda

ngokubaleka azephule umlenze

emvakokutshala lembewu eyimi.

Kwabangazi nginjengesihlahla esitshalwe emfuleni

amahlamvu ami ahlezi eluhlaza

phela umama wami ungumfula ongomi

Uletha ukuphila kweyami impilo

Wangi hlangana nisa nalendoda engumGangadi

Okuyiyoke ethathe indawo nasemazweni yangifaka emgqeni

yaqondisa izigwegwe

Ngithanda ukubonga lomfana owenza umama wami indoda

Zenami ngifunde isifundo

nxa uwa akubalulekile ukuthi

uwe kangakanani okubalukekile ukuvuka kwakho

NXA usuwile sewugcinile akukho okunye ongakwenza

NGAPHANDLE kokuvuka uzithathe

Iziyalo zalendoda ewumama wami lezi

uyindoda emadodeni nomama wakho

okubambe ngamazinyo kunzima

Ze nawe udlale eyakho indima

Zungafani nalamavila athwesa abazali ngethwalo

engabe ayabaphumuza

Thokozisa isibeletho owalala kuso

NoMgangadi uyojabula ngawe

yiba isibusibo enhliziyweni zabaningi

Yazi mina owami ubaba uyena owenza umama wami

indoda emadodeni indoda eqotho.

yingakho nje

Ngithanda ukubonga lomfana owenza umama wami indoda

eyakhulisa indodaKAZI eyindlovukazi yezinkondlo NAMHLANJE

Translation

The poem Umama wami uyindoda is about life and my mother being a mother and a father to me when my father left her at a young age just after she had because he coudn’t be a responsible father she had to take his job a be a man that I needed. I learned a lot from her but most of all I learned that perseverance is the mother of all success.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (0)
 • Pride (4)
 • Optimism (1)
 • Anger (8)
 • Delight (5)
 • Inspiration (4)
 • Reflection (0)
 • Captivation (4)
 • Peace (6)
 • Amusement (4)
 • Sorrow (3)
 • Vigour (0)
 • Hope (7)
 • Sadness (11)
 • Fear (5)
 • Jubilation (0)

Amazulu ayahlokoma

Enlarge poem

Amazulu ayahlokoma

iqhawe libuyele ekhaya

ingqungqulu eyazalelwa

ubukhosi yaqeda yabusa

Dalibhunga nqolomsila vela bembensele

Yem yemu dlomo sompintsho madiba

isiboshwa esaba umongameli

from zero to hero

ezivungu vungwini waba ukuthula

ebumnyameni ubone ukukhanya

entukuthelweni watshala uthando

Madiba –uwubunye

Madiba-ubuntu

Madiba- uxolo

Madiba-ukuthula

Baba wezizwe umhlaba ubonga igalelo lakho

sibonga inkululeko

sibonga izinqumo ezinqla owazithathayo

ngazo sidle izithelo ezinhle

ube yisibani esikhanyise izinkulungwane

utshale umqondo wempumelelo

lala ngoxolo Tata

ulele ukulala okuhle

Translations

This poem is both mournful and celebratory. It celebrates the purpose-filled life of the incomparable Nelson Mandela. The poet praises his strength, resilience and his commitment to peace. “He showed us all was it means to be God like”.

Comments

Your email address will not be published.