Spotlighting Pan-African Poetry

Biography

Ugawulayo

Enlarge poem

Yinqwelo le madoda
Yinqwelo ntaka
Hayi yinqwelo moya
Ingakhethe bani

Ayibhubhis’iyawacisa
Noko thin’iyasimangalisa
Kuba iyasoyikisa
Ayinagqirha
Ayinachiza

Umathunga ndimncamile
Uzifozonke akayonto
Sendibuy’eSulenkama
Apho kukh’uNojikeleza
Naye nok’uyathingaza

Yaphela yonk’iAfrika
Laphela lonk’ihlabathi
Nguwe gawulayo mtshabalalisi
Ngenene wena ulutshaba
Kub’usiqubul’usichwechwele

Baphi na abameli bangomso?
Baphi na abaphathi bangomso?
Kuba ugawul’ulutsha!
Ngoba uthath’umlisela
Ngoba wen’ugawul’umthinjana

Baw’umthetho siwaphule
Kuba wen’utshil’ukuthu
“Uze ungakrexezi”
Noko thina asananza
Namhla siyahamba

Ayahamb’amaAfrika
Aya kwaMasonganawana
Ngenxa yokwaphul’umthetho
Umthetho kaSomandla
USomandl’uQamat’ekwelesithathu iZulu

Bawo singabantwana bakho
Noko sonileyo
Nyenyis’isohlwayo sakho
Zelusind’usapho lwakho
Kweli krele libinzayo

Kuba noko mna ndiyazi
Noko oko yintando yakho
Wen’uthanda ungakuphelisa
Oku kufa kungaka
Ukuchile ukubhebhethe

Translation

Gawulayo is a term used to refer to HIV/AIDS in isiXhosa. Directly translated, it means “One who slays down”. In this poem, the poet talks about the disease and the impact it has on our continent. He links the scurge of HIV to people’s disobedience to bibblical laws that discourages and speaks against fornication and adultery.

Mthetheleli Michael Mqutheni

Featured Poem:

Hamb'uhambe

Enlarge poem

Hamb’uhambe ntlupheko eAfrika
Thole ndini lomthyoli mna ndiyakubhebhetha
Ndithi bhabha uwel’ulwandl’okonqwelo-ntaka
Xa bendinegqudu ngoku ngendikubetha
Ngoba wena usiphathe’unxunguphalo

Aphokuthw’intlupheko alukh’ulonwabo
Wena ntondini kantondini unezothe kunene
Kambe wena awalungele nyana nantombi yamntu
Ndithi phum’uphele dyokhwendini yobukhobok’eAfrica

Mandikubon’uwel’ulwandle
Wenjenje ukunanazela ubheka phaya
Ngamana ungagxothwa nalaph’ayakhona
Wena mawuphum’uphele kusaph’oluntsundu
Ndithi phum’uphele dyokhwendini yobukhobok’eAfrika

Ngoba wena uzal’iinkedama
Wena udal’iinjubaqa neendladiya
Ungunozala wezigebenga nemiguvela
Unguyise wenzondo nentiyo
Phum’uphele kusapho lwase Afrika

Wen’ubaginy’ilababhali beencwadi
Abadlali beqonga abaphumelelanga
Iingcali neengcaphephe zihla zinyuka
Ngenxa yakho shwangusha lika Soshwangusha
Ungumqobo kwindlela kaNompumelelo
Ukuba ubungumgodi ngendikudiliza, ntondini
Phum’uphele kusapho lwase Afrika

Translation

This poem talks to poverty as a person. The poet speaks of what poverty has done to limit the children of Africa. He shows poverty as a dark cloud that hangs over the heads of Africans and swallows the potential of the young while turning them into criminals in the pursuit of survival.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (1)
 • Pride (5)
 • Optimism (1)
 • Anger (2)
 • Delight (2)
 • Inspiration (2)
 • Reflection (2)
 • Captivation (1)
 • Peace (0)
 • Amusement (2)
 • Sorrow (3)
 • Vigour (2)
 • Hope (1)
 • Sadness (4)
 • Fear (0)
 • Jubilation (0)

Comments

Your email address will not be published.

Biography

Mthetheleli Michael Mqutheni was born in 1963 in Whittlesea, Eastern Cape, South Africa. In 1989 he completed his Diploma in Education at the University of Pretoria. He is currently completing his B.Ed Honours with the University of North West. He is the co-author of the book Ubuncwane Besihobe edited by Professor Z.S Gebeda.

Mthetheleli Michael Mqutheni

Biography

Mthetheleli Michael Mqutheni was born in 1963 in Whittlesea, Eastern Cape, South Africa. In 1989 he completed his Diploma in Education at the University of Pretoria. He is currently completing his B.Ed Honours with the University of North West. He is the co-author of the book Ubuncwane Besihobe edited by Professor Z.S Gebeda.

Ugawulayo

Enlarge poem

Yinqwelo le madoda
Yinqwelo ntaka
Hayi yinqwelo moya
Ingakhethe bani

Ayibhubhis’iyawacisa
Noko thin’iyasimangalisa
Kuba iyasoyikisa
Ayinagqirha
Ayinachiza

Umathunga ndimncamile
Uzifozonke akayonto
Sendibuy’eSulenkama
Apho kukh’uNojikeleza
Naye nok’uyathingaza

Yaphela yonk’iAfrika
Laphela lonk’ihlabathi
Nguwe gawulayo mtshabalalisi
Ngenene wena ulutshaba
Kub’usiqubul’usichwechwele

Baphi na abameli bangomso?
Baphi na abaphathi bangomso?
Kuba ugawul’ulutsha!
Ngoba uthath’umlisela
Ngoba wen’ugawul’umthinjana

Baw’umthetho siwaphule
Kuba wen’utshil’ukuthu
“Uze ungakrexezi”
Noko thina asananza
Namhla siyahamba

Ayahamb’amaAfrika
Aya kwaMasonganawana
Ngenxa yokwaphul’umthetho
Umthetho kaSomandla
USomandl’uQamat’ekwelesithathu iZulu

Bawo singabantwana bakho
Noko sonileyo
Nyenyis’isohlwayo sakho
Zelusind’usapho lwakho
Kweli krele libinzayo

Kuba noko mna ndiyazi
Noko oko yintando yakho
Wen’uthanda ungakuphelisa
Oku kufa kungaka
Ukuchile ukubhebhethe

Translation

Gawulayo is a term used to refer to HIV/AIDS in isiXhosa. Directly translated, it means “One who slays down”. In this poem, the poet talks about the disease and the impact it has on our continent. He links the scurge of HIV to people’s disobedience to bibblical laws that discourages and speaks against fornication and adultery.

Featured Poem:

Hamb'uhambe

Enlarge poem

Hamb’uhambe ntlupheko eAfrika
Thole ndini lomthyoli mna ndiyakubhebhetha
Ndithi bhabha uwel’ulwandl’okonqwelo-ntaka
Xa bendinegqudu ngoku ngendikubetha
Ngoba wena usiphathe’unxunguphalo

Aphokuthw’intlupheko alukh’ulonwabo
Wena ntondini kantondini unezothe kunene
Kambe wena awalungele nyana nantombi yamntu
Ndithi phum’uphele dyokhwendini yobukhobok’eAfrica

Mandikubon’uwel’ulwandle
Wenjenje ukunanazela ubheka phaya
Ngamana ungagxothwa nalaph’ayakhona
Wena mawuphum’uphele kusaph’oluntsundu
Ndithi phum’uphele dyokhwendini yobukhobok’eAfrika

Ngoba wena uzal’iinkedama
Wena udal’iinjubaqa neendladiya
Ungunozala wezigebenga nemiguvela
Unguyise wenzondo nentiyo
Phum’uphele kusapho lwase Afrika

Wen’ubaginy’ilababhali beencwadi
Abadlali beqonga abaphumelelanga
Iingcali neengcaphephe zihla zinyuka
Ngenxa yakho shwangusha lika Soshwangusha
Ungumqobo kwindlela kaNompumelelo
Ukuba ubungumgodi ngendikudiliza, ntondini
Phum’uphele kusapho lwase Afrika

Translation

This poem talks to poverty as a person. The poet speaks of what poverty has done to limit the children of Africa. He shows poverty as a dark cloud that hangs over the heads of Africans and swallows the potential of the young while turning them into criminals in the pursuit of survival.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (1)
 • Pride (5)
 • Optimism (1)
 • Anger (2)
 • Delight (2)
 • Inspiration (2)
 • Reflection (2)
 • Captivation (1)
 • Peace (0)
 • Amusement (2)
 • Sorrow (3)
 • Vigour (2)
 • Hope (1)
 • Sadness (4)
 • Fear (0)
 • Jubilation (0)

Ugawulayo

Enlarge poem

Yinqwelo le madoda
Yinqwelo ntaka
Hayi yinqwelo moya
Ingakhethe bani

Ayibhubhis’iyawacisa
Noko thin’iyasimangalisa
Kuba iyasoyikisa
Ayinagqirha
Ayinachiza

Umathunga ndimncamile
Uzifozonke akayonto
Sendibuy’eSulenkama
Apho kukh’uNojikeleza
Naye nok’uyathingaza

Yaphela yonk’iAfrika
Laphela lonk’ihlabathi
Nguwe gawulayo mtshabalalisi
Ngenene wena ulutshaba
Kub’usiqubul’usichwechwele

Baphi na abameli bangomso?
Baphi na abaphathi bangomso?
Kuba ugawul’ulutsha!
Ngoba uthath’umlisela
Ngoba wen’ugawul’umthinjana

Baw’umthetho siwaphule
Kuba wen’utshil’ukuthu
“Uze ungakrexezi”
Noko thina asananza
Namhla siyahamba

Ayahamb’amaAfrika
Aya kwaMasonganawana
Ngenxa yokwaphul’umthetho
Umthetho kaSomandla
USomandl’uQamat’ekwelesithathu iZulu

Bawo singabantwana bakho
Noko sonileyo
Nyenyis’isohlwayo sakho
Zelusind’usapho lwakho
Kweli krele libinzayo

Kuba noko mna ndiyazi
Noko oko yintando yakho
Wen’uthanda ungakuphelisa
Oku kufa kungaka
Ukuchile ukubhebhethe

Translation

Gawulayo is a term used to refer to HIV/AIDS in isiXhosa. Directly translated, it means “One who slays down”. In this poem, the poet talks about the disease and the impact it has on our continent. He links the scurge of HIV to people’s disobedience to bibblical laws that discourages and speaks against fornication and adultery.

Comments

Your email address will not be published.