Spotlighting Pan-African Poetry

Biography

UMAKHULU

Enlarge poem

De ndaza kuthi ntimfa kwantombi!
Nokwenza kuXawuk’ ezindaweni.
Washwabul’ umdunakaz’ engenakunceda,
Unyan’ ekhondoz’ impil’ isala,
UThikash’ ungumlwelwe.

Lathimb’ ihomba lakwaTyan’ intomb’ ingenampilo,
Lisal’ ukwenda nentombi ekuphela kwayo,
Nokwenz’ emaXhosen’ iintw’ ezingento.
Ingxaki yinkohla ntombezotsho!
Lo mgqek’ uza kukhula njan’ unin’ egula?

Kufayayo ntombi kaJimayima.
Waphek’ uTyan’ ekhaya kwamandi kwanje,
Wathandaz’ uMav’ usapho lwaphila…
Ngaphaya kweenduli neentaba zaphil’ iintsapho,
Wev’ uSomandla womelel’ uRose.

“Ameni, gogo! Ameni!” satsh’ isilekehlan’ uViw’ eshush’ amadolo,
Kalok’ ugog’ akad’ aye ngaphaya kweenduli neentaba.
Lwamfika khon’ uziph’ ekudala lusebenz’ ukusifika,
De nesizukulwana sesibini sakhula,
Noko ngoku mandigoduke.

Wawufing’ umsebenzi wobumam’ umakhulu,
Wazity’ izity’ ezimnandi zomvuz’ omhle,
Nesizukulwana sesibin’ esikhulisile,
Sihleka mihla le ngolonwab’ ekhaya.
Mhl’ unobubel’ obushush’ umakhul’ ekhaya,
Kumnand’ umakhul’ ethandaza yonk’ imihla.

Translation:
Granny had to bring up her grandchildren because her daughter was sickly. Granny hated the idea of living at her daughter’s place because that is against tradition. She however had no option as her daughter was sickly and her son-in-law insisted on her looking after the children. The grandmother prayed for her daughter and for the grandchildren. This Christian upbringing inspired the grandchildren.

Mhlobo Wabantwana Jadezweni

Featured Poem:

NIYANDIQUBULA MADODA?

Enlarge poem

Ngephanyazo lokuqhwanyaza kweliso,
Nako sesithe natya kwezo nkukho zokufa,
Ukufa kuze ngequbuliso lephanyazo,
Ngenkanyez’ endwendwele kwaMadiba.

Bambi basol’ uMagulezinyanga ngentongobhedu,
Yona yaziwa ngokulenyez’ idibiz’ umbane.
Ngumhl’ onzima lo kwaSinandile kaDlomo,
Lo mhlol’ uhlel’ ikhay’ elihlamb’ usapho.

UMaya kaNodas’ uyabila ngumsindo ngokuqutyulwa,
Kaloku ayikhw’ eyayimelana naye esazibeth’ iintonga.
Nankw’ egoduk’ ukuya kuland’ eyakh’ ethukisela,
Akangez’ ade aqutyulwe naze zintwana.

Baphithizel’ aboxakatho benced’ abahanjelwe yiNkosi,
Uphondo lwangen’ endoden’ ingashubelanga.
Ingozi yintw’ elungiselelway’ ukuz’ ungahlazeki,
Banyamezel’ abasegoqweni benga ababoni.

Wabizwa uSodyeyisi sel’ engaphaya kwamatye,
Bamdlikidla we phak’ uMay’ esendleleni,
Kant’ imrhecil’ inkanyez’ engaqondi,
Nezo ntonga zimqubulayo zezakuloMosisi.

Yasind’ indod’eligorha ngotulo loomama,
Yathi phaka yabon’ uBenoni esindile…
UZikhali usinde kubaqubuli baphezulu,
Nanku yen’ ephung’ it’ endlini kubaneka nje.

Translation:
A day after the funeral of Mr Sinandile of the Dlomo clan lightning struck the people gathered at the home. One man thought he was being hit with a stick by another. He therefore wants to go home and fetch his stick so as to hit back at the man who hit him when he was not seeing. Those who witnessed this realized he was not aware of what had really struck and therefore tried to revive him to consciousness. The one older man who was lucky not to be struck by the lightning a certain Benoni because he was having tea with the women inside the hut. This is a habit about which he was often mocked

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (1)
 • Pride (0)
 • Optimism (1)
 • Anger (1)
 • Delight (0)
 • Inspiration (1)
 • Reflection (1)
 • Captivation (1)
 • Peace (0)
 • Amusement (0)
 • Sorrow (1)
 • Vigour (0)
 • Hope (0)
 • Sadness (1)
 • Fear (0)
 • Jubilation (1)

Comments

Your email address will not be published.

Biography

Mhlobo Wabantwana Jadezweni was born in Xawuka in Dutywa and spent many years teaching isiXhosa in Stellenbosch. He now teaches isiXhosa literature at Rhodes University in Grahamstown.

Some of his work is published with other poets the anthology Umdiliya wesihobe (Oxford University Press). He has edited numerous isiXhosa literature books and is the author of a children’s book entitled UTshepo Mde/ Tall Enough/ Groot Genoeg (these works have been translated into a few languages).

He runs creative writing workshops for aspiring writers who are still at school in the Northern Cape Province. These workshops are run during the annual Writers’ Festival held in Kimberley.

Mhlobo Wabantwana Jadezweni

Biography

Mhlobo Wabantwana Jadezweni was born in Xawuka in Dutywa and spent many years teaching isiXhosa in Stellenbosch. He now teaches isiXhosa literature at Rhodes University in Grahamstown.

Some of his work is published with other poets the anthology Umdiliya wesihobe (Oxford University Press). He has edited numerous isiXhosa literature books and is the author of a children’s book entitled UTshepo Mde/ Tall Enough/ Groot Genoeg (these works have been translated into a few languages).

He runs creative writing workshops for aspiring writers who are still at school in the Northern Cape Province. These workshops are run during the annual Writers’ Festival held in Kimberley.

UMAKHULU

Enlarge poem

De ndaza kuthi ntimfa kwantombi!
Nokwenza kuXawuk’ ezindaweni.
Washwabul’ umdunakaz’ engenakunceda,
Unyan’ ekhondoz’ impil’ isala,
UThikash’ ungumlwelwe.

Lathimb’ ihomba lakwaTyan’ intomb’ ingenampilo,
Lisal’ ukwenda nentombi ekuphela kwayo,
Nokwenz’ emaXhosen’ iintw’ ezingento.
Ingxaki yinkohla ntombezotsho!
Lo mgqek’ uza kukhula njan’ unin’ egula?

Kufayayo ntombi kaJimayima.
Waphek’ uTyan’ ekhaya kwamandi kwanje,
Wathandaz’ uMav’ usapho lwaphila…
Ngaphaya kweenduli neentaba zaphil’ iintsapho,
Wev’ uSomandla womelel’ uRose.

“Ameni, gogo! Ameni!” satsh’ isilekehlan’ uViw’ eshush’ amadolo,
Kalok’ ugog’ akad’ aye ngaphaya kweenduli neentaba.
Lwamfika khon’ uziph’ ekudala lusebenz’ ukusifika,
De nesizukulwana sesibini sakhula,
Noko ngoku mandigoduke.

Wawufing’ umsebenzi wobumam’ umakhulu,
Wazity’ izity’ ezimnandi zomvuz’ omhle,
Nesizukulwana sesibin’ esikhulisile,
Sihleka mihla le ngolonwab’ ekhaya.
Mhl’ unobubel’ obushush’ umakhul’ ekhaya,
Kumnand’ umakhul’ ethandaza yonk’ imihla.

Translation:
Granny had to bring up her grandchildren because her daughter was sickly. Granny hated the idea of living at her daughter’s place because that is against tradition. She however had no option as her daughter was sickly and her son-in-law insisted on her looking after the children. The grandmother prayed for her daughter and for the grandchildren. This Christian upbringing inspired the grandchildren.

Featured Poem:

NIYANDIQUBULA MADODA?

Enlarge poem

Ngephanyazo lokuqhwanyaza kweliso,
Nako sesithe natya kwezo nkukho zokufa,
Ukufa kuze ngequbuliso lephanyazo,
Ngenkanyez’ endwendwele kwaMadiba.

Bambi basol’ uMagulezinyanga ngentongobhedu,
Yona yaziwa ngokulenyez’ idibiz’ umbane.
Ngumhl’ onzima lo kwaSinandile kaDlomo,
Lo mhlol’ uhlel’ ikhay’ elihlamb’ usapho.

UMaya kaNodas’ uyabila ngumsindo ngokuqutyulwa,
Kaloku ayikhw’ eyayimelana naye esazibeth’ iintonga.
Nankw’ egoduk’ ukuya kuland’ eyakh’ ethukisela,
Akangez’ ade aqutyulwe naze zintwana.

Baphithizel’ aboxakatho benced’ abahanjelwe yiNkosi,
Uphondo lwangen’ endoden’ ingashubelanga.
Ingozi yintw’ elungiselelway’ ukuz’ ungahlazeki,
Banyamezel’ abasegoqweni benga ababoni.

Wabizwa uSodyeyisi sel’ engaphaya kwamatye,
Bamdlikidla we phak’ uMay’ esendleleni,
Kant’ imrhecil’ inkanyez’ engaqondi,
Nezo ntonga zimqubulayo zezakuloMosisi.

Yasind’ indod’eligorha ngotulo loomama,
Yathi phaka yabon’ uBenoni esindile…
UZikhali usinde kubaqubuli baphezulu,
Nanku yen’ ephung’ it’ endlini kubaneka nje.

Translation:
A day after the funeral of Mr Sinandile of the Dlomo clan lightning struck the people gathered at the home. One man thought he was being hit with a stick by another. He therefore wants to go home and fetch his stick so as to hit back at the man who hit him when he was not seeing. Those who witnessed this realized he was not aware of what had really struck and therefore tried to revive him to consciousness. The one older man who was lucky not to be struck by the lightning a certain Benoni because he was having tea with the women inside the hut. This is a habit about which he was often mocked

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (1)
 • Pride (0)
 • Optimism (1)
 • Anger (1)
 • Delight (0)
 • Inspiration (1)
 • Reflection (1)
 • Captivation (1)
 • Peace (0)
 • Amusement (0)
 • Sorrow (1)
 • Vigour (0)
 • Hope (0)
 • Sadness (1)
 • Fear (0)
 • Jubilation (1)

UMAKHULU

Enlarge poem

De ndaza kuthi ntimfa kwantombi!
Nokwenza kuXawuk’ ezindaweni.
Washwabul’ umdunakaz’ engenakunceda,
Unyan’ ekhondoz’ impil’ isala,
UThikash’ ungumlwelwe.

Lathimb’ ihomba lakwaTyan’ intomb’ ingenampilo,
Lisal’ ukwenda nentombi ekuphela kwayo,
Nokwenz’ emaXhosen’ iintw’ ezingento.
Ingxaki yinkohla ntombezotsho!
Lo mgqek’ uza kukhula njan’ unin’ egula?

Kufayayo ntombi kaJimayima.
Waphek’ uTyan’ ekhaya kwamandi kwanje,
Wathandaz’ uMav’ usapho lwaphila…
Ngaphaya kweenduli neentaba zaphil’ iintsapho,
Wev’ uSomandla womelel’ uRose.

“Ameni, gogo! Ameni!” satsh’ isilekehlan’ uViw’ eshush’ amadolo,
Kalok’ ugog’ akad’ aye ngaphaya kweenduli neentaba.
Lwamfika khon’ uziph’ ekudala lusebenz’ ukusifika,
De nesizukulwana sesibini sakhula,
Noko ngoku mandigoduke.

Wawufing’ umsebenzi wobumam’ umakhulu,
Wazity’ izity’ ezimnandi zomvuz’ omhle,
Nesizukulwana sesibin’ esikhulisile,
Sihleka mihla le ngolonwab’ ekhaya.
Mhl’ unobubel’ obushush’ umakhul’ ekhaya,
Kumnand’ umakhul’ ethandaza yonk’ imihla.

Translation:
Granny had to bring up her grandchildren because her daughter was sickly. Granny hated the idea of living at her daughter’s place because that is against tradition. She however had no option as her daughter was sickly and her son-in-law insisted on her looking after the children. The grandmother prayed for her daughter and for the grandchildren. This Christian upbringing inspired the grandchildren.

Comments

Your email address will not be published.