Spotlighting Pan-African Poetry

Biography

Matshedisho Aletta Motimele

Featured Poem:

Lekgeswa Le Hlephile

Enlarge poem

Tsatsanka lesogana seemakamaoto
Lesese lejelakgareng, thupa ke letlile
Mmele o tswere tsa maleba diaparo
Di mo dutse ka maloka le maswanedi
Bothata ke bjoko bo bilogo ditlalapitsana
Madi phatleng, lekgeswa le hlephile

O ganne go bona mosela wa thetho ya makgolo
A kukega maswafo a tshela wa lepogo
A hlabesetsa motsofe ntle le lesoko
A mo subarela ka ditswaro a di tsola
A mo dira tsona tsa phaku, dipshesamare
A ithinyolla letheka ka modimo wa go ja bogobe

Ka mola o hweditse kgarebjana mothepana
A feafea le mehola ya lapa a kibakiba
A mo hlasola ka dirokwana a isa ntlong
A mo thiba molomo ka sekatana sa dihuba
A mo gatlisa fase a mmontsha dikoma
A re go kgeba a mo romela molapomoso

Ke monna mpsana ga a fete sebodu
O gana le go bona lesea ka mongatwana
A bona nke ke motho, a hloka maitshwaro
A kgatamotsa mmejana wa borumerume
A hlagatsa madi ao a se nago molato
Bokamoso bja lesea bja fefeulwa ke phefo

Mehlolo ke dinoga, mesinini ke batho
Lefase le befetswe, le eme ka maoto
Batho ke dibata ba gata ka marofa
Ba tsenwe ke setonamosela ba a gafa
Ba phaya thetho ya dithole, mabotla le meradu
Ke bohlola ruri, bofelo bja lefase bo fihlile

Translation
Matshediso protests against the grave violation of women and girl’s rights. She says, “Ke bohlola ruri, bofelo bja lefase bo fihlile” which means that it must the end of the world if people can commit such inhuman acts. The most terrifying thing for her is the ability these criminals have to roam amongst society as descent people whilst carrying the most evil of intentions. The poet misses the days of her youth when such acts of violence were unheard of. This is a heartbreaking but well crafted poem by Matshediso.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (40)
 • Pride (48)
 • Optimism (15)
 • Anger (15)
 • Delight (14)
 • Inspiration (31)
 • Reflection (8)
 • Captivation (9)
 • Peace (15)
 • Amusement (5)
 • Sorrow (27)
 • Vigour (9)
 • Hope (13)
 • Sadness (25)
 • Fear (8)
 • Jubilation (11)

Comments

Your email address will not be published.

Biography

Matshedisho Aletta Motimele has been writing poetry for over two decades. She is the author of Peu tsa lerato and Re thankgetse. This talented actor and playwright has also written for radio and television productions.

Matshedisho Aletta Motimele

Biography

Matshedisho Aletta Motimele has been writing poetry for over two decades. She is the author of Peu tsa lerato and Re thankgetse. This talented actor and playwright has also written for radio and television productions.

Featured Poem:

Lekgeswa Le Hlephile

Enlarge poem

Tsatsanka lesogana seemakamaoto
Lesese lejelakgareng, thupa ke letlile
Mmele o tswere tsa maleba diaparo
Di mo dutse ka maloka le maswanedi
Bothata ke bjoko bo bilogo ditlalapitsana
Madi phatleng, lekgeswa le hlephile

O ganne go bona mosela wa thetho ya makgolo
A kukega maswafo a tshela wa lepogo
A hlabesetsa motsofe ntle le lesoko
A mo subarela ka ditswaro a di tsola
A mo dira tsona tsa phaku, dipshesamare
A ithinyolla letheka ka modimo wa go ja bogobe

Ka mola o hweditse kgarebjana mothepana
A feafea le mehola ya lapa a kibakiba
A mo hlasola ka dirokwana a isa ntlong
A mo thiba molomo ka sekatana sa dihuba
A mo gatlisa fase a mmontsha dikoma
A re go kgeba a mo romela molapomoso

Ke monna mpsana ga a fete sebodu
O gana le go bona lesea ka mongatwana
A bona nke ke motho, a hloka maitshwaro
A kgatamotsa mmejana wa borumerume
A hlagatsa madi ao a se nago molato
Bokamoso bja lesea bja fefeulwa ke phefo

Mehlolo ke dinoga, mesinini ke batho
Lefase le befetswe, le eme ka maoto
Batho ke dibata ba gata ka marofa
Ba tsenwe ke setonamosela ba a gafa
Ba phaya thetho ya dithole, mabotla le meradu
Ke bohlola ruri, bofelo bja lefase bo fihlile

Translation
Matshediso protests against the grave violation of women and girl’s rights. She says, “Ke bohlola ruri, bofelo bja lefase bo fihlile” which means that it must the end of the world if people can commit such inhuman acts. The most terrifying thing for her is the ability these criminals have to roam amongst society as descent people whilst carrying the most evil of intentions. The poet misses the days of her youth when such acts of violence were unheard of. This is a heartbreaking but well crafted poem by Matshediso.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (40)
 • Pride (48)
 • Optimism (15)
 • Anger (15)
 • Delight (14)
 • Inspiration (31)
 • Reflection (8)
 • Captivation (9)
 • Peace (15)
 • Amusement (5)
 • Sorrow (27)
 • Vigour (9)
 • Hope (13)
 • Sadness (25)
 • Fear (8)
 • Jubilation (11)

Comments

Your email address will not be published.