Spotlighting Pan-African Poetry

Biography

Dumisane Magagula

Featured Poem:

Livi Lasimakadze

Enlarge poem

Empini liphilile, linemandla
Phela lona likhaliphe kwendlula tonkhe tikhali
Longaticabanga
Ngani lihlaba llehlukanise umoya nemphefumulo
Lehlukanise umkantja nematsambo
Lehlulele imizindlo nemicabango
Lingumlilo locotfulako
Phela layicotfula inkunzi libitwe nguEliya
Nenkhosi Ahabi ibukile
Lingumbani lawabaneka etintsabeni tase Horebhu
NaPawula uyawati lombane lengikhuluma ngawo
Lisikhali lesihlaba inhlitiyo yalabavumako
Iiyinkemba kaMoya, yakaNkulunkulu

Nawulambile limnandzi emlonyeni
Liyababa esiswini
Phela lambabela Hezekiya
Lambabela naJohane asesichingini sasePhatmose
Lisinkwa sekuphila, lisiyalo lesinyelela umushi
Lingumtfimbo longomai. Logobhota njalo ungancamuki
Lonatsa lona akaphindzi ome
Linjengemfula logola tintsetse busika nehlobo
Mbambambamba liyindlela neliciniso
Kanye nekuphila, liyimbewu
Lolidlako liyachuma limile liphumele ngephandla
Litsele titselo, lebambona ngato umzalwane

Budzala balo, kadze labakhona
Belikhona kwasekucaleni
Kute lokwenteka ngaphandle kwalo
Ngani konkhe kwadalwa ngalo
Belikhona emandvulo, nalamuhla
Lisekhona, liyawuba khona naphakadze
Lisicalo nesiphetfo
Lingu aAlfa naOmega
LinguHaleluya linguAmen

Translation

This is a praise poem to a deity. Dumisane fills this poem with allusions – he describes what he calls the ‘everlasting god’ in innumerable ways to illustrate his presence in everything everywhere. He skilfully quotes some rich Bible verses to accentuate his poem.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (3)
 • Pride (2)
 • Optimism (4)
 • Anger (1)
 • Delight (1)
 • Inspiration (1)
 • Reflection (0)
 • Captivation (0)
 • Peace (1)
 • Amusement (1)
 • Sorrow (0)
 • Vigour (0)
 • Hope (2)
 • Sadness (0)
 • Fear (0)
 • Jubilation (0)

Comments

Your email address will not be published.

Biography

Dumisane Magagula is an accomplished poet based in Mpumalanga, South Africa. His debut poetry recital was in 1981 at a funeral, he has since then performed his work at innumerable stages including at government events. His new poetry album is titled Ngitawuvela. He gets immense gratification from mentoring young writers.

Dumisane Magagula

Biography

Dumisane Magagula is an accomplished poet based in Mpumalanga, South Africa. His debut poetry recital was in 1981 at a funeral, he has since then performed his work at innumerable stages including at government events. His new poetry album is titled Ngitawuvela. He gets immense gratification from mentoring young writers.

Featured Poem:

Livi Lasimakadze

Enlarge poem

Empini liphilile, linemandla
Phela lona likhaliphe kwendlula tonkhe tikhali
Longaticabanga
Ngani lihlaba llehlukanise umoya nemphefumulo
Lehlukanise umkantja nematsambo
Lehlulele imizindlo nemicabango
Lingumlilo locotfulako
Phela layicotfula inkunzi libitwe nguEliya
Nenkhosi Ahabi ibukile
Lingumbani lawabaneka etintsabeni tase Horebhu
NaPawula uyawati lombane lengikhuluma ngawo
Lisikhali lesihlaba inhlitiyo yalabavumako
Iiyinkemba kaMoya, yakaNkulunkulu

Nawulambile limnandzi emlonyeni
Liyababa esiswini
Phela lambabela Hezekiya
Lambabela naJohane asesichingini sasePhatmose
Lisinkwa sekuphila, lisiyalo lesinyelela umushi
Lingumtfimbo longomai. Logobhota njalo ungancamuki
Lonatsa lona akaphindzi ome
Linjengemfula logola tintsetse busika nehlobo
Mbambambamba liyindlela neliciniso
Kanye nekuphila, liyimbewu
Lolidlako liyachuma limile liphumele ngephandla
Litsele titselo, lebambona ngato umzalwane

Budzala balo, kadze labakhona
Belikhona kwasekucaleni
Kute lokwenteka ngaphandle kwalo
Ngani konkhe kwadalwa ngalo
Belikhona emandvulo, nalamuhla
Lisekhona, liyawuba khona naphakadze
Lisicalo nesiphetfo
Lingu aAlfa naOmega
LinguHaleluya linguAmen

Translation

This is a praise poem to a deity. Dumisane fills this poem with allusions – he describes what he calls the ‘everlasting god’ in innumerable ways to illustrate his presence in everything everywhere. He skilfully quotes some rich Bible verses to accentuate his poem.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (3)
 • Pride (2)
 • Optimism (4)
 • Anger (1)
 • Delight (1)
 • Inspiration (1)
 • Reflection (0)
 • Captivation (0)
 • Peace (1)
 • Amusement (1)
 • Sorrow (0)
 • Vigour (0)
 • Hope (2)
 • Sadness (0)
 • Fear (0)
 • Jubilation (0)

Comments

Your email address will not be published.