Spotlighting Pan-African Poetry

Biography

Centie Ambrose Ngubane

Featured Poem:

Selatsetjulwa

Enlarge poem

Mnaketfu bindz’ ungakhali
Siphelile sikhatsi sekubihlilika
Siphelile sikhatsi sekudzedzesa
Bindza, ubukele, ubukisise
Kut’ ukwati kubikela lasebalala
Ngaloku lokuvilit’ emehleni akho
Ngobe leli selatsetjulwa
Ngobe leli selaphendvuk’ umkhovu
Nembala live lakitsi selatsetjulwa

Kufute ngabe wayibonel’ emantini
Mdlana sitfol’ inkhululeko
Mdlana sigidza kumnandzi
Sibungat’ inkhululeko yesive
Sibungata sibong’ emachawe
Amachawe lebekahlehl’ angatentisi
Nakakhuluma ngelikusasa letfu
Nakakhuluma ngemphilo legcambile
Yami, nawe, sobabili, sonkhe
Lomuhla sikhihla saNandi
Lomuhla sidliwa ngemahloni
Ngobe live selatsetjulwa

Live selatsetjulwa dzadzewetfu
Labangangawe sebahambel’etulu
Basiphalata ngeticatfula letintontomelako
Bagcok’ emapitikoti emini
Bavete tingculu ebaleni
Imilomo yabo imibalabala
Wena lowabona lunwabu

Emashiy’ adwetshwe ngependi lemnyama
Tinkhophe setaba tinsiba tenkhukhu
Batjakadvula njengemahash’ emjako
Kungako ngitsi live selatsetjulwa

Selatsetjulwa laguculwa umkhovu
Labangangawe sebakhululekile
Imini nebusuku kuyefana
Batsi badla busha babo
Batsi kuguga lotsandzako
Ebusuku ubakhandza etitaladini
Bahlibile bahlekisa ngenhlamba
Nawumdzala uvale emehlo
Uvale emehlo usaba inhlamba
Nembala live selasetjulwa

Babodvwa labadla lamphonjwane
Bawahube ekuseni lite liyawulala
Babodvwa labahosha timphushana
Letigandvwe tashukwa tacoliseka
Labanye batitsela emphumulweni
Labanye batikhotsa ngelulwini
Batsimule baphume emafinyila
Kukhishelwane imikhwa kugwazwanwe
Kucitseke ingati kugcwale emadliza
Hayi bo! Live litsetjuliwe

Ngikhuluma labanye sebantfwabesiganga
Makhehla sekaphendvuke emahobosha
Balala bambetse tinkwayindane
Etulu eJozi ngisho kubandza
Phasi eKapa liyitsela
Batfwana batsengiswa ngubomake
Kute batfole lokuya etfunjini
Lifile leMaswati, afile emakholwa
Afile makholwa, ufile nembeza
Afile masontfo, ufile nembeza
Nembala live litsetjuliwe

Ngimele kancane ngikutekele
Kuhushulwa tisu kubulawa tinswani
Bobabe sebalala nebantfwababo
Bomake bacabuze bakhwenyane
Bagamulelane umbila kudliwa
Maketal’ ubopha libhuluku lemkhwenyane
Ayaw’ emabhulukwe libalele
Ngeke lisabuyela emuva
Selitsetjuliwe leli

Khutani Makholwa nani bafundisi
Vukani bogogo nikhalime
Abavuke labaphansi bakhute
Akabuye losemafini ahayite
Ayisekho letfo asikhuteni
Sekwanele kahleni batsakatsi
Kahleni batsakatsi sekwanele
Leli live labokhokho
Musani kulingcunula emini

Translation

This is a sad poem about a dream never realized, a glorious future that never blossomed. Centi comments on the post apartheid South Africa that is ridden with corruption by the government, prostitution, liquor abuse and poverty. Although through out the poem Centi paints such a gloomy and disheartening picture, in the end he seems to still have hope that change will come, that somehow the dream will come to colour. This is poem has a natural African rhythm and one cannot work away without feeling touched and moved by it.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (5)
 • Pride (7)
 • Optimism (2)
 • Anger (3)
 • Delight (1)
 • Inspiration (0)
 • Reflection (3)
 • Captivation (0)
 • Peace (1)
 • Amusement (1)
 • Sorrow (4)
 • Vigour (1)
 • Hope (0)
 • Sadness (3)
 • Fear (1)
 • Jubilation (0)

Comments

 1. This is great staff. In my view, Centi’s poem does give hope to the people….Congrats for this product.

  Dick Ngubane

Your email address will not be published.

Biography

Centie Ambrose Ngubane was born in 1961 in Mpumalanga, South Africa. He has contributed to a number of anthologies which include Ligwalagwala by SS Mahlalela, Timfofo by BS Khanyile and Ingono 2 by MP Mavuso.

Centie Ambrose Ngubane

Biography

Centie Ambrose Ngubane was born in 1961 in Mpumalanga, South Africa. He has contributed to a number of anthologies which include Ligwalagwala by SS Mahlalela, Timfofo by BS Khanyile and Ingono 2 by MP Mavuso.

Featured Poem:

Selatsetjulwa

Enlarge poem

Mnaketfu bindz’ ungakhali
Siphelile sikhatsi sekubihlilika
Siphelile sikhatsi sekudzedzesa
Bindza, ubukele, ubukisise
Kut’ ukwati kubikela lasebalala
Ngaloku lokuvilit’ emehleni akho
Ngobe leli selatsetjulwa
Ngobe leli selaphendvuk’ umkhovu
Nembala live lakitsi selatsetjulwa

Kufute ngabe wayibonel’ emantini
Mdlana sitfol’ inkhululeko
Mdlana sigidza kumnandzi
Sibungat’ inkhululeko yesive
Sibungata sibong’ emachawe
Amachawe lebekahlehl’ angatentisi
Nakakhuluma ngelikusasa letfu
Nakakhuluma ngemphilo legcambile
Yami, nawe, sobabili, sonkhe
Lomuhla sikhihla saNandi
Lomuhla sidliwa ngemahloni
Ngobe live selatsetjulwa

Live selatsetjulwa dzadzewetfu
Labangangawe sebahambel’etulu
Basiphalata ngeticatfula letintontomelako
Bagcok’ emapitikoti emini
Bavete tingculu ebaleni
Imilomo yabo imibalabala
Wena lowabona lunwabu

Emashiy’ adwetshwe ngependi lemnyama
Tinkhophe setaba tinsiba tenkhukhu
Batjakadvula njengemahash’ emjako
Kungako ngitsi live selatsetjulwa

Selatsetjulwa laguculwa umkhovu
Labangangawe sebakhululekile
Imini nebusuku kuyefana
Batsi badla busha babo
Batsi kuguga lotsandzako
Ebusuku ubakhandza etitaladini
Bahlibile bahlekisa ngenhlamba
Nawumdzala uvale emehlo
Uvale emehlo usaba inhlamba
Nembala live selasetjulwa

Babodvwa labadla lamphonjwane
Bawahube ekuseni lite liyawulala
Babodvwa labahosha timphushana
Letigandvwe tashukwa tacoliseka
Labanye batitsela emphumulweni
Labanye batikhotsa ngelulwini
Batsimule baphume emafinyila
Kukhishelwane imikhwa kugwazwanwe
Kucitseke ingati kugcwale emadliza
Hayi bo! Live litsetjuliwe

Ngikhuluma labanye sebantfwabesiganga
Makhehla sekaphendvuke emahobosha
Balala bambetse tinkwayindane
Etulu eJozi ngisho kubandza
Phasi eKapa liyitsela
Batfwana batsengiswa ngubomake
Kute batfole lokuya etfunjini
Lifile leMaswati, afile emakholwa
Afile makholwa, ufile nembeza
Afile masontfo, ufile nembeza
Nembala live litsetjuliwe

Ngimele kancane ngikutekele
Kuhushulwa tisu kubulawa tinswani
Bobabe sebalala nebantfwababo
Bomake bacabuze bakhwenyane
Bagamulelane umbila kudliwa
Maketal’ ubopha libhuluku lemkhwenyane
Ayaw’ emabhulukwe libalele
Ngeke lisabuyela emuva
Selitsetjuliwe leli

Khutani Makholwa nani bafundisi
Vukani bogogo nikhalime
Abavuke labaphansi bakhute
Akabuye losemafini ahayite
Ayisekho letfo asikhuteni
Sekwanele kahleni batsakatsi
Kahleni batsakatsi sekwanele
Leli live labokhokho
Musani kulingcunula emini

Translation

This is a sad poem about a dream never realized, a glorious future that never blossomed. Centi comments on the post apartheid South Africa that is ridden with corruption by the government, prostitution, liquor abuse and poverty. Although through out the poem Centi paints such a gloomy and disheartening picture, in the end he seems to still have hope that change will come, that somehow the dream will come to colour. This is poem has a natural African rhythm and one cannot work away without feeling touched and moved by it.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (5)
 • Pride (7)
 • Optimism (2)
 • Anger (3)
 • Delight (1)
 • Inspiration (0)
 • Reflection (3)
 • Captivation (0)
 • Peace (1)
 • Amusement (1)
 • Sorrow (4)
 • Vigour (1)
 • Hope (0)
 • Sadness (3)
 • Fear (1)
 • Jubilation (0)

Comments

 1. This is great staff. In my view, Centi’s poem does give hope to the people….Congrats for this product.

  Dick Ngubane

Your email address will not be published.