Spotlighting Pan-African Poetry

Biography

Ubuni bam, isni sam, ndim

Enlarge poem

Ubosabela ndiyabulisa nam ndingumntu sundicekisa

Iyafana leyam nale yakho akhomahluko sukuziqhatha okho nguquko

Elam iphawu lisithele isini samsivelile ubutabane bam bubhaqiwe

Kudala ndibufihlile nemizwa yam indilindile nentloni zindibambile nobudoda

Bam bundiqumile

Ubuni ban, isini sam, ndim

Andiziphiki kakade lento ayifiki ubuth’ iqalwa sithi zutyilibhayibhile ujonge

Abasefilipi ubuye nge gomoro nesodom kwi genesisi

Ugxekwa nguwe akozondinceda nobuni bam awunobumela ubandilala nabani

Ayikufuni ndiyakucela bhekela suyingena

Ukugxekw nguwe ukuzondinceda icebo kuziveza ndiphume’gusheni

Indod’endifunayo ndizoyilind’ezingubeni

Ndizobe ndinqgengqe emqamelweni nesibane ndisilayitile ekameli ndilindel;u

Kungenakwayo ekamereni.

Kaloku ubni bam nesini sam ndim

Nakuye londinaye sibanye sibanye ngemizwa uthando lwethu bayalifanisa

Kodwa ubudoda bethu babenz’intoyokuhlekisa

Wofika amanye amdoda esinyelisa esithi iztabane ayaziqalekisa ngongathi

Indalo kathixo angayeyisa.

Ubanithi yimikhuba nani yohlukanani nobango ben ten kula mgriza

No sugar daddy niyasibhidisa.

Uthando lwendoda kwenye lufana nolwakho kowakho sudlisela ngoyihlaba

Enxebeni nam ndiyi faka esikrobeni

Nolota wabalek;ulalanendoda egomoro wasinda edangatyeni kanti

Uzakulala nentombi zakhe eainqgaqeni.

Ngomphi obhetele kubamna ndilala nendoda emathandweni andenzi mikhuba

Emanyaleni.

Bayandinyola, bayandisola bathi ndiyisisi xandidlula batsho nge ntsini, kanti

Abayazi uthixo yena akanasini, bayasicalula njengegushea ezibhokweni

Bayasohlula kodwa akusenani lebyenz and gayz bayazixuluba.

Benzisiqgezu ngo Casta semenya bayasimenya kumasiko nethethe

Bayasikhetha nasepalamente bayasihleba.

Bathi akhomntu ukumila kunje indoda ayibinjena nebhinqa alibinjena izikhundla

Azifunywana ngabantu abanjena.

Namapolisa awanaxesha lelethu igazi athi size talasi amadoda aqgweth’ibhatyi.

Kanti ubuni bam nesini sam ndim

Lendiyiyo zange ndiyicele noba ndandinemali ngendingazange ndiyithenge

Kubayona ifunumntu azayimele namadoda atsho akudelele..

Isini sam asinsthintshi ubangu anele ozintozakhe’makazenzele nesini sakhe

Asimele, asilwele asithethelele ade asiphumelele

Lento kum injenge thumba emqaleni kaloku bayasinyelisa ekuhlaleni nentatheli

Aziyeki kubhala emaphepheni zithetha ngobuni bethu esidlangalaleni.

Yakufika besijonga ezimpahleni, beshumayela ngathi ezicaweni, behleba ngathi nasetywaleni

Kaloku lento ayikhanyeleki, ayifihle, ayichitheki,ayiqhekeki, ayipheli uthando

Lwesini esinye malungacinazeleki nendlela zethu mazingavaleki.

Uthuthu lunye madoda nanimabhinqa uba naqinqgwa mna ndabunjwa.

Ndim ngabuni ndingenagama ngaphandle kwesithuko namazwi onyeliso

Uthando lwabanqgamane ngesini,yakufika behethu lwimi besithi ayifunwa lento

Emazulwini kodwa bayayivumela ebalungwini, nakumabonakude

Bayayibukela kodwa xa isenziwam ndim bayayicaphukela kanti asizozifihla

Ebumnyameni nathi singabantu sizaku hambe elukhanyweni

Kuba ubuni bam nesini sam ndim.

Translation

The poem ububnibam (my gender) centres on homosexuality and the different perceptions of homosexuality in the community.

Anele

Featured Poem:

Undosulele

Enlarge poem

Ngentliziyo yam yonke iphela bendimtandanda

ndakhe ndamona futhi kwamna ndazisola

ndizamile ukuxolisa nothando nmdal’phokoza lwathi kratya

nasempefumlweni lwathi chatha yena wathi cwaka kum kwavela kwathi qatha

uAdam wadliswa nguEfa emyezweni, nabantu baqala bath’undiphehla eyezeni

kaloku undibetha ngoncumo kuvalekubuhenyu kuvele ububhelu,ndivume nobayiyo

ngokundikhathazwa yimpilo yena apho akhoyo inoba uhlelingezililo

bendingamthatheli nqgalelo xa esithi masisebenzise idyasi kubandandisazi xasithe sabila samanzi

uzayinyothula ngokwakhe kumhlaba ongezantsi,intlungu andinike zona zezomphe lulwamvila lombulo indlele’bheka engcwabeni ndikuyo aphokungayi libuyayo kuyo.

Kaloku undosulele nesifo undiphanthele ikamvalam ulibulele kaloku uthando lwakhe kum ibilelobumenemene

bebendityhola ngokuthandintombi kodwa kum azitshomi nguyeyedwa ebendizakumenza umakoti

ewe ngokubendisakhula bendidlala naye kublack toti futhi ndibengutata nakonopopi.

Ndingan dingabhala ngaye ndibalise,ndiqalise ngobuhle bakhe ndibucacise ndinibonise.

Mna naye besiqubhela enyeleni emanyaleni sibonanebumnyameni ndimkhupha ekuseni nasekutakeni

suka wandenzela phantsi ibhedi zikhona wandifaka intshoolongwane ngokundiphila nelogciwane

xandi hamba ndiyadinwa liphika nempahla ndiyayoleka ngathi kusebusika nesisifo asinachiza batshilo kum oqgira,ndimxelele ngoludaba ndambuza waphika suka walila mna ndahlala phantsi ndacinga undosulele isifo undiphathele ikamvalam ulibelele kaloku uthandolwakhe kum ibilelobumenemene

ndothuke kwabanda omongo ndakuzi fumana iziphumo zengxilongo nekamva lamfiliba andabinathemba lakuphila,ndiyile esiguqweni ndafika ndathandaza ingalozam zam ndazolula esibingelelweni ndamangala,uJeremaya ishumi elinesixhenxe ivesi lishumi elinesine ndiphilise nkosi ndophiliswa ndisindise nkosi ndosindiswa, lamazwi kum aphindaphinda yangathi unyango luzakuvela noThixo uzakundamnkela, kanti ndiyaphazama ndikude nezulu inzulu yemfihlakalo senzekile lona umonakalo, sendidyobhile ngencindi yesilonda somphefumlo kodwa sakuze sidibane kuba inyawo alinampumlo, kaloku undosulele isifo undiphandele ikamva lam ulibulele kaloku uthando lwakhe kum ibilelobumenemene

Thina besiphathaphathana simuncamuncana sibhojabhojana kanti siyosulelana lomhlaba sakuwushiya singenabantwana,indlela ebheka esibelekweni isethambekeni ofuna uyakhona usekungciphekweni,mna ndathi mazilime ziyetyeni jonga ngoku ndixingedakeni kungekudala ndizanimemela emngcwabeni,zangendamkrokrela ngothando ebendikhokela kwizanzulu zobusuku ebendifowunela esithi sawufa silahlane kanti uyayolela,ebethanda nondincokolela esithi xa uphoxwe luthando kunzima ukuxolelela

Ooh madoda ndidanile lomntana undiqhathile undibhanxile bendisithi uthando undinikile kanti yintshologwne uyifakile,ebendibambe genqgondo ndingawufumani nomkhondo sukaseza sona isifo ngesondo, tshotsho angafi mna ndizakuzila kuthixo ndingatyi azangathi lomthandanzo ngowekrakratshi,enkosi bawo ngondityhilela ebengazondixelela ukuba lonke elixesha uyandijolela kaloku undosulele

Translation

Ndosulele is a poem of HIV and AIDS with a focus on trust. Many people are gettting infected with the virus because they trust their partners. However, trust is not a good protection against the virus only safe sex is.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (13)
 • Pride (7)
 • Optimism (3)
 • Anger (6)
 • Delight (4)
 • Inspiration (7)
 • Reflection (4)
 • Captivation (2)
 • Peace (2)
 • Amusement (1)
 • Sorrow (5)
 • Vigour (1)
 • Hope (6)
 • Sadness (4)
 • Fear (3)
 • Jubilation (4)

Comments

 1. yhuu uyayenza into yakho andinamona. ntinga ntakandini uyakunqandwa ziinkwenkwezi

  Andisiwe Sankqela

Your email address will not be published.

Biography

Anele is a 28 year old poet raised in East London, South Africa but now based in Cape Town. Dead Prez and Tupac Shakur have been his main inspiration throughout his career.

Anele is well known for his witty poetry recited in his mother tongue Xhosa. He has been performing with Lingua Franca since its first Naked Word Poetry Session. In 2013 he performed at the Zabalaza Mini festivals, and he was a headlining act with Lingua Franca during the Naked Slam Poetry 2013. Anele is also part of a Floetry project run by Nanziwe Mzuzu under Bozza.mobi. He won the Cape Town leg of DFL Lover + Another Poetry Challenge in 2013 and was placed fourth at the Nationals.

In 2012 he wrote and performed a poetry production called People from no People at the Black Box Theatre in Delft.

Anele

Biography

Anele is a 28 year old poet raised in East London, South Africa but now based in Cape Town. Dead Prez and Tupac Shakur have been his main inspiration throughout his career.

Anele is well known for his witty poetry recited in his mother tongue Xhosa. He has been performing with Lingua Franca since its first Naked Word Poetry Session. In 2013 he performed at the Zabalaza Mini festivals, and he was a headlining act with Lingua Franca during the Naked Slam Poetry 2013. Anele is also part of a Floetry project run by Nanziwe Mzuzu under Bozza.mobi. He won the Cape Town leg of DFL Lover + Another Poetry Challenge in 2013 and was placed fourth at the Nationals.

In 2012 he wrote and performed a poetry production called People from no People at the Black Box Theatre in Delft.

Ubuni bam, isni sam, ndim

Enlarge poem

Ubosabela ndiyabulisa nam ndingumntu sundicekisa

Iyafana leyam nale yakho akhomahluko sukuziqhatha okho nguquko

Elam iphawu lisithele isini samsivelile ubutabane bam bubhaqiwe

Kudala ndibufihlile nemizwa yam indilindile nentloni zindibambile nobudoda

Bam bundiqumile

Ubuni ban, isini sam, ndim

Andiziphiki kakade lento ayifiki ubuth’ iqalwa sithi zutyilibhayibhile ujonge

Abasefilipi ubuye nge gomoro nesodom kwi genesisi

Ugxekwa nguwe akozondinceda nobuni bam awunobumela ubandilala nabani

Ayikufuni ndiyakucela bhekela suyingena

Ukugxekw nguwe ukuzondinceda icebo kuziveza ndiphume’gusheni

Indod’endifunayo ndizoyilind’ezingubeni

Ndizobe ndinqgengqe emqamelweni nesibane ndisilayitile ekameli ndilindel;u

Kungenakwayo ekamereni.

Kaloku ubni bam nesini sam ndim

Nakuye londinaye sibanye sibanye ngemizwa uthando lwethu bayalifanisa

Kodwa ubudoda bethu babenz’intoyokuhlekisa

Wofika amanye amdoda esinyelisa esithi iztabane ayaziqalekisa ngongathi

Indalo kathixo angayeyisa.

Ubanithi yimikhuba nani yohlukanani nobango ben ten kula mgriza

No sugar daddy niyasibhidisa.

Uthando lwendoda kwenye lufana nolwakho kowakho sudlisela ngoyihlaba

Enxebeni nam ndiyi faka esikrobeni

Nolota wabalek;ulalanendoda egomoro wasinda edangatyeni kanti

Uzakulala nentombi zakhe eainqgaqeni.

Ngomphi obhetele kubamna ndilala nendoda emathandweni andenzi mikhuba

Emanyaleni.

Bayandinyola, bayandisola bathi ndiyisisi xandidlula batsho nge ntsini, kanti

Abayazi uthixo yena akanasini, bayasicalula njengegushea ezibhokweni

Bayasohlula kodwa akusenani lebyenz and gayz bayazixuluba.

Benzisiqgezu ngo Casta semenya bayasimenya kumasiko nethethe

Bayasikhetha nasepalamente bayasihleba.

Bathi akhomntu ukumila kunje indoda ayibinjena nebhinqa alibinjena izikhundla

Azifunywana ngabantu abanjena.

Namapolisa awanaxesha lelethu igazi athi size talasi amadoda aqgweth’ibhatyi.

Kanti ubuni bam nesini sam ndim

Lendiyiyo zange ndiyicele noba ndandinemali ngendingazange ndiyithenge

Kubayona ifunumntu azayimele namadoda atsho akudelele..

Isini sam asinsthintshi ubangu anele ozintozakhe’makazenzele nesini sakhe

Asimele, asilwele asithethelele ade asiphumelele

Lento kum injenge thumba emqaleni kaloku bayasinyelisa ekuhlaleni nentatheli

Aziyeki kubhala emaphepheni zithetha ngobuni bethu esidlangalaleni.

Yakufika besijonga ezimpahleni, beshumayela ngathi ezicaweni, behleba ngathi nasetywaleni

Kaloku lento ayikhanyeleki, ayifihle, ayichitheki,ayiqhekeki, ayipheli uthando

Lwesini esinye malungacinazeleki nendlela zethu mazingavaleki.

Uthuthu lunye madoda nanimabhinqa uba naqinqgwa mna ndabunjwa.

Ndim ngabuni ndingenagama ngaphandle kwesithuko namazwi onyeliso

Uthando lwabanqgamane ngesini,yakufika behethu lwimi besithi ayifunwa lento

Emazulwini kodwa bayayivumela ebalungwini, nakumabonakude

Bayayibukela kodwa xa isenziwam ndim bayayicaphukela kanti asizozifihla

Ebumnyameni nathi singabantu sizaku hambe elukhanyweni

Kuba ubuni bam nesini sam ndim.

Translation

The poem ububnibam (my gender) centres on homosexuality and the different perceptions of homosexuality in the community.

Featured Poem:

Undosulele

Enlarge poem

Ngentliziyo yam yonke iphela bendimtandanda

ndakhe ndamona futhi kwamna ndazisola

ndizamile ukuxolisa nothando nmdal’phokoza lwathi kratya

nasempefumlweni lwathi chatha yena wathi cwaka kum kwavela kwathi qatha

uAdam wadliswa nguEfa emyezweni, nabantu baqala bath’undiphehla eyezeni

kaloku undibetha ngoncumo kuvalekubuhenyu kuvele ububhelu,ndivume nobayiyo

ngokundikhathazwa yimpilo yena apho akhoyo inoba uhlelingezililo

bendingamthatheli nqgalelo xa esithi masisebenzise idyasi kubandandisazi xasithe sabila samanzi

uzayinyothula ngokwakhe kumhlaba ongezantsi,intlungu andinike zona zezomphe lulwamvila lombulo indlele’bheka engcwabeni ndikuyo aphokungayi libuyayo kuyo.

Kaloku undosulele nesifo undiphanthele ikamvalam ulibulele kaloku uthando lwakhe kum ibilelobumenemene

bebendityhola ngokuthandintombi kodwa kum azitshomi nguyeyedwa ebendizakumenza umakoti

ewe ngokubendisakhula bendidlala naye kublack toti futhi ndibengutata nakonopopi.

Ndingan dingabhala ngaye ndibalise,ndiqalise ngobuhle bakhe ndibucacise ndinibonise.

Mna naye besiqubhela enyeleni emanyaleni sibonanebumnyameni ndimkhupha ekuseni nasekutakeni

suka wandenzela phantsi ibhedi zikhona wandifaka intshoolongwane ngokundiphila nelogciwane

xandi hamba ndiyadinwa liphika nempahla ndiyayoleka ngathi kusebusika nesisifo asinachiza batshilo kum oqgira,ndimxelele ngoludaba ndambuza waphika suka walila mna ndahlala phantsi ndacinga undosulele isifo undiphathele ikamvalam ulibelele kaloku uthandolwakhe kum ibilelobumenemene

ndothuke kwabanda omongo ndakuzi fumana iziphumo zengxilongo nekamva lamfiliba andabinathemba lakuphila,ndiyile esiguqweni ndafika ndathandaza ingalozam zam ndazolula esibingelelweni ndamangala,uJeremaya ishumi elinesixhenxe ivesi lishumi elinesine ndiphilise nkosi ndophiliswa ndisindise nkosi ndosindiswa, lamazwi kum aphindaphinda yangathi unyango luzakuvela noThixo uzakundamnkela, kanti ndiyaphazama ndikude nezulu inzulu yemfihlakalo senzekile lona umonakalo, sendidyobhile ngencindi yesilonda somphefumlo kodwa sakuze sidibane kuba inyawo alinampumlo, kaloku undosulele isifo undiphandele ikamva lam ulibulele kaloku uthando lwakhe kum ibilelobumenemene

Thina besiphathaphathana simuncamuncana sibhojabhojana kanti siyosulelana lomhlaba sakuwushiya singenabantwana,indlela ebheka esibelekweni isethambekeni ofuna uyakhona usekungciphekweni,mna ndathi mazilime ziyetyeni jonga ngoku ndixingedakeni kungekudala ndizanimemela emngcwabeni,zangendamkrokrela ngothando ebendikhokela kwizanzulu zobusuku ebendifowunela esithi sawufa silahlane kanti uyayolela,ebethanda nondincokolela esithi xa uphoxwe luthando kunzima ukuxolelela

Ooh madoda ndidanile lomntana undiqhathile undibhanxile bendisithi uthando undinikile kanti yintshologwne uyifakile,ebendibambe genqgondo ndingawufumani nomkhondo sukaseza sona isifo ngesondo, tshotsho angafi mna ndizakuzila kuthixo ndingatyi azangathi lomthandanzo ngowekrakratshi,enkosi bawo ngondityhilela ebengazondixelela ukuba lonke elixesha uyandijolela kaloku undosulele

Translation

Ndosulele is a poem of HIV and AIDS with a focus on trust. Many people are gettting infected with the virus because they trust their partners. However, trust is not a good protection against the virus only safe sex is.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (13)
 • Pride (7)
 • Optimism (3)
 • Anger (6)
 • Delight (4)
 • Inspiration (7)
 • Reflection (4)
 • Captivation (2)
 • Peace (2)
 • Amusement (1)
 • Sorrow (5)
 • Vigour (1)
 • Hope (6)
 • Sadness (4)
 • Fear (3)
 • Jubilation (4)

Ubuni bam, isni sam, ndim

Enlarge poem

Ubosabela ndiyabulisa nam ndingumntu sundicekisa

Iyafana leyam nale yakho akhomahluko sukuziqhatha okho nguquko

Elam iphawu lisithele isini samsivelile ubutabane bam bubhaqiwe

Kudala ndibufihlile nemizwa yam indilindile nentloni zindibambile nobudoda

Bam bundiqumile

Ubuni ban, isini sam, ndim

Andiziphiki kakade lento ayifiki ubuth’ iqalwa sithi zutyilibhayibhile ujonge

Abasefilipi ubuye nge gomoro nesodom kwi genesisi

Ugxekwa nguwe akozondinceda nobuni bam awunobumela ubandilala nabani

Ayikufuni ndiyakucela bhekela suyingena

Ukugxekw nguwe ukuzondinceda icebo kuziveza ndiphume’gusheni

Indod’endifunayo ndizoyilind’ezingubeni

Ndizobe ndinqgengqe emqamelweni nesibane ndisilayitile ekameli ndilindel;u

Kungenakwayo ekamereni.

Kaloku ubni bam nesini sam ndim

Nakuye londinaye sibanye sibanye ngemizwa uthando lwethu bayalifanisa

Kodwa ubudoda bethu babenz’intoyokuhlekisa

Wofika amanye amdoda esinyelisa esithi iztabane ayaziqalekisa ngongathi

Indalo kathixo angayeyisa.

Ubanithi yimikhuba nani yohlukanani nobango ben ten kula mgriza

No sugar daddy niyasibhidisa.

Uthando lwendoda kwenye lufana nolwakho kowakho sudlisela ngoyihlaba

Enxebeni nam ndiyi faka esikrobeni

Nolota wabalek;ulalanendoda egomoro wasinda edangatyeni kanti

Uzakulala nentombi zakhe eainqgaqeni.

Ngomphi obhetele kubamna ndilala nendoda emathandweni andenzi mikhuba

Emanyaleni.

Bayandinyola, bayandisola bathi ndiyisisi xandidlula batsho nge ntsini, kanti

Abayazi uthixo yena akanasini, bayasicalula njengegushea ezibhokweni

Bayasohlula kodwa akusenani lebyenz and gayz bayazixuluba.

Benzisiqgezu ngo Casta semenya bayasimenya kumasiko nethethe

Bayasikhetha nasepalamente bayasihleba.

Bathi akhomntu ukumila kunje indoda ayibinjena nebhinqa alibinjena izikhundla

Azifunywana ngabantu abanjena.

Namapolisa awanaxesha lelethu igazi athi size talasi amadoda aqgweth’ibhatyi.

Kanti ubuni bam nesini sam ndim

Lendiyiyo zange ndiyicele noba ndandinemali ngendingazange ndiyithenge

Kubayona ifunumntu azayimele namadoda atsho akudelele..

Isini sam asinsthintshi ubangu anele ozintozakhe’makazenzele nesini sakhe

Asimele, asilwele asithethelele ade asiphumelele

Lento kum injenge thumba emqaleni kaloku bayasinyelisa ekuhlaleni nentatheli

Aziyeki kubhala emaphepheni zithetha ngobuni bethu esidlangalaleni.

Yakufika besijonga ezimpahleni, beshumayela ngathi ezicaweni, behleba ngathi nasetywaleni

Kaloku lento ayikhanyeleki, ayifihle, ayichitheki,ayiqhekeki, ayipheli uthando

Lwesini esinye malungacinazeleki nendlela zethu mazingavaleki.

Uthuthu lunye madoda nanimabhinqa uba naqinqgwa mna ndabunjwa.

Ndim ngabuni ndingenagama ngaphandle kwesithuko namazwi onyeliso

Uthando lwabanqgamane ngesini,yakufika behethu lwimi besithi ayifunwa lento

Emazulwini kodwa bayayivumela ebalungwini, nakumabonakude

Bayayibukela kodwa xa isenziwam ndim bayayicaphukela kanti asizozifihla

Ebumnyameni nathi singabantu sizaku hambe elukhanyweni

Kuba ubuni bam nesini sam ndim.

Translation

The poem ububnibam (my gender) centres on homosexuality and the different perceptions of homosexuality in the community.

Comments

 1. yhuu uyayenza into yakho andinamona. ntinga ntakandini uyakunqandwa ziinkwenkwezi

  Andisiwe Sankqela

Your email address will not be published.