Spotlighting Pan-African Poetry

Biography

ISIKO

Enlarge poem

Sidukelwa ubuthina silahla amasiko.

Sidukelwa ubuthina silahla amasiko, sekwashonaphi ukudluliswa kombiko?

Inkinga yethu ukuthi sonke la sizungezwe umsindo wokuthula.

Thula, thula.

Isiko lihamba nenhlonipho isiko liyahlonishwa,

Kodwa ngaphami kokuba siqale sihaye sizoke siqale ngokubingelela.

Sanibona bahlonishwa.

Kwakhon’ ukubingelela kuyisiko

Namhlanje sizoke sihlaziy’ isiko ngezindlela zakhona ezahlukene.

Phela thina sathi sikhula sibaningi baningi ababebanga izinto zomhlaba

Abanye bakhetha izindlela ezibheke eceleni bakhetha ukweba.

Thina-ke asebanga asibanganga kepha sawahamba ngendlel’ awethu amabanga.

Ngoba sathi sikhula silibangise ezikoleni sathenga ama-ruler

Okudwebela ezikoleni, babelibangis’ ezipotini, bathenga Amarula.

Ngoba ngiyababona lo mhlaba sebefuna ukuwu-ruler.

Sazidwebela ezethu izimpilo zaqonda saqonda ukuthi siyaphi nempilo.

Uma kungukuthi bona bayakwazi ukuphuza kuze kuse,

Wena uhlulwa yini ukuphuza ukulala ufunde keze kuse?

Ngoba kwathi kuhlwa kubona kwabe kusa kuthina,

Kwathi kusa kuthina kwathi kuhlwa kubona,

Kusa kuhlwa kuhlwa kusa abakubonanga nakanye ukukhanya.

Oh Nkosi! Le nkondlo kubona ayibe ukukhanya.

Ngoba ngezindle basezwa kepha ngezenzo abasakwanzi ukwenza

Mdali benze benze okufanele ngoba kufanele

Singalahlekelwa ubuthina kepha sigcin’ inhlonipho imile njengesiko.

Phela thina sikhule kuthiwa isiko liyigugu liyahlonishwa

Sakhula nelesi sizukulwane sathi isiko isidala

Banikin’ amakhanda abadala emakhaya kwakunemisebenzi esasingayenzi

Yenziwa amantombazane kuphela.

Yafik’ imfundo nokukhyanya yaletha ilanga

Baqala bakhuluma isiLungu kwaze kwashona ilanga

Baphenduka abeLungu bemnyama awubuke Langa…

Kini kwaZulu, saqala saphila impilo yethu ngemibuzo.

Akengibuze Zulu, sebashonaphi ubuthina?

Engani kwafik’ abaMhlophe basithathela konk’ okwethu maqede bakubusa.

Hheyi la bantu bayabusa

Bathatha imali bayimisa kanye nesiko

Ingakho sekubiz’ ukubuyela esikweni.

Kwabanye nanamhlanje emehlweni abo kusavale inkungu emhlophe

Ngenxa yabaMhlophe

Abasenza sakholelwa ekutheni into ukuze ibe yinhle kumele ibemhlophe.

Abanye abaMnyama bathenga izigcobo bagcoba into emnyama yaguquka into yamhlophe.

Basididisa nangemibala imbala bethi asikwazi ukubala.

Hheyi lokho kuthina kwakungelona ubala.

Ngoba uma ngiqala ngibala

Mibili kuphela imibala

Abazama ukusididisa ngayo,

Omhlophe nomnyama.

Bathatha awabo omhlophe bathi owezinhlanhla

Bathatha owethu omnyama bathi owamabhadi.

Mina-ke ngob’ angiboni ngeso lenyama

Kepha ngibona ngeso likamoya ngizokushintsha konke lokho.

Ngizothatha umbala wabo omhlophe ngithi owamabhadi

Bese ngithatha owethu omnyama ngithi owezinhlanhla.

Awubheke nje nam’hlanje ngengamelwe ifu elimnyama okushukuthi ngisenhlanhleni.

Kule mihla kunenqwaba yezifo ezingalapheki ezazingekh’ emandulo.

Phela emandulo izintombi zaziligcina isiko kwazise liyigugu.

Zaziligcina igugu lobuntombi!

Salahla amasiko sakhohlwa ubuthina.

Bathi abanye ngapha bechitha igazi kwamanye

Nabanye ngapha sasichitha ubuciko ephepheni sakha isizwe ngezinkondlo

Ngo-ink ephepheni sibhala sicisha

Amantombazane ebhala ecisha ngonyawo eshayaphansi ephika

Negugu enqaba ewakhombh’ ekhaya amasoka namashede

Awu shwele Msindisi!

Sebashonaphi ubuthini?

Sekwalahlek’ amagugu amantombazane adlala ngenkazimulo

Aphisana ngayo ingcwelengcwele. Oh! Ngcwele Nkosi.

Kwabakholwayo abakholelw’ ekutheni sekuwukubhubha kwawo umhlaba

Njenga nokusho kwencwadi engcwele

Incwadi engcwele?

Yebo! Enama thestamente amabili, elidala nelisha.

Elisha, elalilisha nokhokho besebasha namanje liselisha shintsha ukwenza

Muntu omusha kungenjalo uzofa umusha.

Ngale nkondlo angiqondile ukugxeka noma ukubeka amabala,

Kodwa nami njengembongi ngithi akengiwabeke awami ambalwa.

Sesikhathele ilezi zibalo ezibalwa mihla namalanga.

Zabantu abagulayo nabashonayo, nabaphilayo

Sagijimela okwabezizwe kazi sasithi okwakithi kuyosala nobani?

Sidukelwa ubuthina silahla amasiko.

Sekwashonaphi ukudlulisa kombiko?

Inkinga yethu ukuthi sonke la sizungezwe umsindo wokuthula.

Translations

This poem speaks about the culture and traditions of indigenous South Africans. However, it can be relevant elsewhere in the world. It warns people about the endangerments of neglecting ones roots and rich history of their traditions. This is a very powerful and encouraging piece of art for diverse masses.

Amagcokama Osonkondlo

Featured Poem:

Umazisi

Enlarge poem

Umazise ngoba naye uyakwazisa.

Oh Nkosi! Ngiyazisa.

UMazisi iyona kuphela into ephethe yonke imininingwane ngawe

Waz’ ingaphandle lakho nengaphakathi lakho.

Kuke kwafik’ umbiko othi abantu abahambe baye e “Home Affairs”

Bayobheka ukuthi bayavela yini abab’ oMazisi.

UMazisi.

Umazise ngoba ngoba naye uyakwazisa.

Oh Nkosi Ngiyazisa!

Angiqondil’ ukukubuyesela emandulo,

Kodwa ngith’ awuphathe nje owakho uMazisi, ngesandla.

Umungam’phathanga uMazisi ngesandla okwakho kuyob’ okwezandla.

Qala-ke manje umazise uma’ unezinkinga umazise.

Um’ unezinkinga uziyise kuYise az’ uYise,

UYise abuyise izixazululo. Oh Nkosi! Ngiyazisa.

Ngoba kuyofik’ amaphoyisa kasathane.

La maphoyisa kasathane ezindleni zobumnyama ayob’ ekuyisa.

Yize ayob’ eniyisa nibaningi, kodwa nina ningakhohlwa ukuthi niyamaz’ uYise.

La maphoyisa kasathane uyothi uzihambela endlelen’ avane akuvumbe.

Wena ubovane uveze uMazisi, nakanjani endleleni ayokudedela uyodlula.

La maphoyisa kasathane ngeke wawabona ngeso lenyama,

Kodwa izenzo zayo uyob’ uzibona ngeso lenyama.

Lapho kumuntu esesebenza ngenyama

Sebemuphucile umuntu Ubuntu,

Kodwa abanye abantu bengakwaz’ ukubona

Ukuthi akusekho muntu kuloya muntu akusalanga ngisho Ubuntu.

Isaziso!

Uma ungenawo uMazisi phezu komhlaba impilo yokho ngeke iz’ ibelula.

Noma uMdali izinsuku zakho zokuphila usengazilula,

Kodwa wena ubovane ukwenze kubelula

Ubokhona uMazisi okhonzwa abaziyo ukuthi ukuphila emhlabeni

Kusa okwesikhashana likhona ingunaphakade.

Wena ubovane uvul’ impilo, ungene ngaphakathi empilweni

Ulethe ukuphila epilweni, ubuyise Ubuntu kumuntu.

Noma ngakuthiwa sebesidida ngolaseNtshonalanga

Nxa beth’ alikho iqiniso eliyiyiqiniso

Okwaba yiqiniso, ukuthi iqiniso kwasekuqaleni laliyiqiniso.

Noma laba sebengab’ amaqili phezu kweso baliqile iso

Engani baqol’ iqiniso labakhohlisi.

Babaphatha omazisi abagxotshiwe.

Njengomazisi basemhlabeni abakwenza konke okufunwa inyama,

Kodwa abangaveli ePitoli, uthi pho bayovela ePitoli?

Ubobayeka laba abaphatha omazisi bamanga abazibiza ngamakholwa

Kodwa abasiphikayo kuMazisi.

Wena ubothath’ uMazisi weqiniso umgcin’ enhlizweni.

Usathane uyobawisa ngapha nangapha,

Kowa wena njengensika esandlini sokunene sikaMazisi

Umazise, ubazise bamazi uYise.

Oh Mazisi! Ezinhlizweni zabo uyobusa.

Ngiyis’thunywa, ngithunyiwe ukuba ngizonazisa

Ngalabo bantu abantshontsh’ omazisi.

Abanye benz’ omazisi bomgunyathi,

Nasezulwini bayojeziswa bayobe begudl’ ugu nezinyathi.

Abanye abalahlekelwe omazisi bazithole sebenyamanye nabanye abangabazi.

Angingabazi uyabazi uMazisi.

Engani thina sisadla anhlamvana

Okusho ukuthi thina k’thina sitshala izinhlamvane ze kumile isimilo.

Pho kungani thina kuthina singatshali izwi ze kumil’ isizwe?

Phela uMdali emphinjeni kumina wafaka izwi,

Ingakho ngelami izwi ngimemeza elakhe izwi lizwe izwe.

Engani kuthiwa phela emqondweni uma uke waconsisela into encane nje uyafa nokufa?

Kepha mina namhlanje bengicela ningenze umbulali.

Bengicela ninginike zonke izingqondo zenu ze kuzona ngizoconsisela izwi,

Kepha kungafi nina, kepha kufe impilo engenakho ukuphila.

Bese sidedela impilo enokuphila,

Siyiphile isiphile phela uMdali le mpilo usiphile ingakho kumele siyiphile.

Ngivumeleni uMazisi uwukuphila.

Uwukuphila!

Akothi sebebundlalile bonke ubukhazikhazi basemhlabeni,

Ubokhetha owokuphila uMazisi ungalingisi bona

Abomhlaba abaphilela ukutshel’ abantu ukuthi abaphile iqinisiso,

Kodwa bona besaqhubeka bephila amanga.

Besilutha, besidukisa kodwa bephethe uMthethosisekelo wezulu ngezandla,

Ngamazwi okuphila encwadini engcwele thin’ esingakholwa besiphika kuThixo.

Oh Thixo! Bemubaza bemenz’ izithixo uMazisi.

Oh! Mazisi wokuphila ngihawukele.

Besithembisa ukuphila, ekufeni.

Ezindleleni zobumnyama bedlalw’ izinkanuko begaya impande yesono ngencwadi engcwele.

Oh ngcwele! Mazisi wokuphila ngihawukele.

Ubuse esifubeni somuntu,

Sisidabule simkhiphe unembeza engani vele abaningi abasasebenzi.

Kanti abanye sebakhishwa, ba-arbot(hwa).

Sisi-upgrade isifuba somuntu esikhundleni sikanembeza sifake uMazisi owukuphila

Oyoba isibuko esifubeni somuntu.

Ze mawufika kumuntu ungamuhluleli, kodw’ uzibone wena esifubeni.

Lokho okuyobe kugcwalis’ ubunye ukuthi uMazisi uhlala emzimbeni owedelelekile.

Kanti wena wakhiwe ngomfanekiso wakhe

Yena ukuwe naw’ ukuye nimunye emoyeni nasemphefumulweni.

Iqiniso uMazisi uwukuphila okuphakade!

Translations

The word ‘uMazisi’ in this poem refers to two different things. On one hand, it refers to a normal ‘Identity Document.’ On the other hand, it refers to the Almighty, God. On the ‘human land’ having an Identity Document ‘uMazisi’ is essential for citizenship and to benefit from the country’s government service delivery. Without this document one’s life can prove to be difficult. Biblically, if one does not bow before the Lord ‘uMazisi’ he is destined to Hell and eternal death. Therefore, the poet urges people that they should delight over the world’s resources, but they should not forget about everlasting life. That is to serve the living God.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (7)
 • Pride (14)
 • Optimism (6)
 • Anger (2)
 • Delight (1)
 • Inspiration (8)
 • Reflection (4)
 • Captivation (2)
 • Peace (6)
 • Amusement (1)
 • Sorrow (3)
 • Vigour (4)
 • Hope (9)
 • Sadness (6)
 • Fear (2)
 • Jubilation (1)

Comments

 1. Ahhhhh! Powerful maan, I’m so proud South Africa cab be a better place mabenganda osonkondlo banjengalaba. Unwele olude Magcokama!

  Zama

Your email address will not be published.

Biography

Mthokozisi Gumede and Mtungabantu Myeni are passionate young Zulu poets that came together to form the group Amagcokama Osonkondlo. Their love and passion for their art is evident in their dynamic delivery of their work.

Highlights of their career thus far have been performing at the ceremony where Dr. Kenneth Kaunda received a Mahatma Gandhi International Award at the Durban City Hall and also performing at the UMngeni Municipality Councilor.

They’ve also been featured and performed at numerous events.

Amagcokama Osonkondlo

Biography

Mthokozisi Gumede and Mtungabantu Myeni are passionate young Zulu poets that came together to form the group Amagcokama Osonkondlo. Their love and passion for their art is evident in their dynamic delivery of their work.

Highlights of their career thus far have been performing at the ceremony where Dr. Kenneth Kaunda received a Mahatma Gandhi International Award at the Durban City Hall and also performing at the UMngeni Municipality Councilor.

They’ve also been featured and performed at numerous events.

ISIKO

Enlarge poem

Sidukelwa ubuthina silahla amasiko.

Sidukelwa ubuthina silahla amasiko, sekwashonaphi ukudluliswa kombiko?

Inkinga yethu ukuthi sonke la sizungezwe umsindo wokuthula.

Thula, thula.

Isiko lihamba nenhlonipho isiko liyahlonishwa,

Kodwa ngaphami kokuba siqale sihaye sizoke siqale ngokubingelela.

Sanibona bahlonishwa.

Kwakhon’ ukubingelela kuyisiko

Namhlanje sizoke sihlaziy’ isiko ngezindlela zakhona ezahlukene.

Phela thina sathi sikhula sibaningi baningi ababebanga izinto zomhlaba

Abanye bakhetha izindlela ezibheke eceleni bakhetha ukweba.

Thina-ke asebanga asibanganga kepha sawahamba ngendlel’ awethu amabanga.

Ngoba sathi sikhula silibangise ezikoleni sathenga ama-ruler

Okudwebela ezikoleni, babelibangis’ ezipotini, bathenga Amarula.

Ngoba ngiyababona lo mhlaba sebefuna ukuwu-ruler.

Sazidwebela ezethu izimpilo zaqonda saqonda ukuthi siyaphi nempilo.

Uma kungukuthi bona bayakwazi ukuphuza kuze kuse,

Wena uhlulwa yini ukuphuza ukulala ufunde keze kuse?

Ngoba kwathi kuhlwa kubona kwabe kusa kuthina,

Kwathi kusa kuthina kwathi kuhlwa kubona,

Kusa kuhlwa kuhlwa kusa abakubonanga nakanye ukukhanya.

Oh Nkosi! Le nkondlo kubona ayibe ukukhanya.

Ngoba ngezindle basezwa kepha ngezenzo abasakwanzi ukwenza

Mdali benze benze okufanele ngoba kufanele

Singalahlekelwa ubuthina kepha sigcin’ inhlonipho imile njengesiko.

Phela thina sikhule kuthiwa isiko liyigugu liyahlonishwa

Sakhula nelesi sizukulwane sathi isiko isidala

Banikin’ amakhanda abadala emakhaya kwakunemisebenzi esasingayenzi

Yenziwa amantombazane kuphela.

Yafik’ imfundo nokukhyanya yaletha ilanga

Baqala bakhuluma isiLungu kwaze kwashona ilanga

Baphenduka abeLungu bemnyama awubuke Langa…

Kini kwaZulu, saqala saphila impilo yethu ngemibuzo.

Akengibuze Zulu, sebashonaphi ubuthina?

Engani kwafik’ abaMhlophe basithathela konk’ okwethu maqede bakubusa.

Hheyi la bantu bayabusa

Bathatha imali bayimisa kanye nesiko

Ingakho sekubiz’ ukubuyela esikweni.

Kwabanye nanamhlanje emehlweni abo kusavale inkungu emhlophe

Ngenxa yabaMhlophe

Abasenza sakholelwa ekutheni into ukuze ibe yinhle kumele ibemhlophe.

Abanye abaMnyama bathenga izigcobo bagcoba into emnyama yaguquka into yamhlophe.

Basididisa nangemibala imbala bethi asikwazi ukubala.

Hheyi lokho kuthina kwakungelona ubala.

Ngoba uma ngiqala ngibala

Mibili kuphela imibala

Abazama ukusididisa ngayo,

Omhlophe nomnyama.

Bathatha awabo omhlophe bathi owezinhlanhla

Bathatha owethu omnyama bathi owamabhadi.

Mina-ke ngob’ angiboni ngeso lenyama

Kepha ngibona ngeso likamoya ngizokushintsha konke lokho.

Ngizothatha umbala wabo omhlophe ngithi owamabhadi

Bese ngithatha owethu omnyama ngithi owezinhlanhla.

Awubheke nje nam’hlanje ngengamelwe ifu elimnyama okushukuthi ngisenhlanhleni.

Kule mihla kunenqwaba yezifo ezingalapheki ezazingekh’ emandulo.

Phela emandulo izintombi zaziligcina isiko kwazise liyigugu.

Zaziligcina igugu lobuntombi!

Salahla amasiko sakhohlwa ubuthina.

Bathi abanye ngapha bechitha igazi kwamanye

Nabanye ngapha sasichitha ubuciko ephepheni sakha isizwe ngezinkondlo

Ngo-ink ephepheni sibhala sicisha

Amantombazane ebhala ecisha ngonyawo eshayaphansi ephika

Negugu enqaba ewakhombh’ ekhaya amasoka namashede

Awu shwele Msindisi!

Sebashonaphi ubuthini?

Sekwalahlek’ amagugu amantombazane adlala ngenkazimulo

Aphisana ngayo ingcwelengcwele. Oh! Ngcwele Nkosi.

Kwabakholwayo abakholelw’ ekutheni sekuwukubhubha kwawo umhlaba

Njenga nokusho kwencwadi engcwele

Incwadi engcwele?

Yebo! Enama thestamente amabili, elidala nelisha.

Elisha, elalilisha nokhokho besebasha namanje liselisha shintsha ukwenza

Muntu omusha kungenjalo uzofa umusha.

Ngale nkondlo angiqondile ukugxeka noma ukubeka amabala,

Kodwa nami njengembongi ngithi akengiwabeke awami ambalwa.

Sesikhathele ilezi zibalo ezibalwa mihla namalanga.

Zabantu abagulayo nabashonayo, nabaphilayo

Sagijimela okwabezizwe kazi sasithi okwakithi kuyosala nobani?

Sidukelwa ubuthina silahla amasiko.

Sekwashonaphi ukudlulisa kombiko?

Inkinga yethu ukuthi sonke la sizungezwe umsindo wokuthula.

Translations

This poem speaks about the culture and traditions of indigenous South Africans. However, it can be relevant elsewhere in the world. It warns people about the endangerments of neglecting ones roots and rich history of their traditions. This is a very powerful and encouraging piece of art for diverse masses.

Featured Poem:

Umazisi

Enlarge poem

Umazise ngoba naye uyakwazisa.

Oh Nkosi! Ngiyazisa.

UMazisi iyona kuphela into ephethe yonke imininingwane ngawe

Waz’ ingaphandle lakho nengaphakathi lakho.

Kuke kwafik’ umbiko othi abantu abahambe baye e “Home Affairs”

Bayobheka ukuthi bayavela yini abab’ oMazisi.

UMazisi.

Umazise ngoba ngoba naye uyakwazisa.

Oh Nkosi Ngiyazisa!

Angiqondil’ ukukubuyesela emandulo,

Kodwa ngith’ awuphathe nje owakho uMazisi, ngesandla.

Umungam’phathanga uMazisi ngesandla okwakho kuyob’ okwezandla.

Qala-ke manje umazise uma’ unezinkinga umazise.

Um’ unezinkinga uziyise kuYise az’ uYise,

UYise abuyise izixazululo. Oh Nkosi! Ngiyazisa.

Ngoba kuyofik’ amaphoyisa kasathane.

La maphoyisa kasathane ezindleni zobumnyama ayob’ ekuyisa.

Yize ayob’ eniyisa nibaningi, kodwa nina ningakhohlwa ukuthi niyamaz’ uYise.

La maphoyisa kasathane uyothi uzihambela endlelen’ avane akuvumbe.

Wena ubovane uveze uMazisi, nakanjani endleleni ayokudedela uyodlula.

La maphoyisa kasathane ngeke wawabona ngeso lenyama,

Kodwa izenzo zayo uyob’ uzibona ngeso lenyama.

Lapho kumuntu esesebenza ngenyama

Sebemuphucile umuntu Ubuntu,

Kodwa abanye abantu bengakwaz’ ukubona

Ukuthi akusekho muntu kuloya muntu akusalanga ngisho Ubuntu.

Isaziso!

Uma ungenawo uMazisi phezu komhlaba impilo yokho ngeke iz’ ibelula.

Noma uMdali izinsuku zakho zokuphila usengazilula,

Kodwa wena ubovane ukwenze kubelula

Ubokhona uMazisi okhonzwa abaziyo ukuthi ukuphila emhlabeni

Kusa okwesikhashana likhona ingunaphakade.

Wena ubovane uvul’ impilo, ungene ngaphakathi empilweni

Ulethe ukuphila epilweni, ubuyise Ubuntu kumuntu.

Noma ngakuthiwa sebesidida ngolaseNtshonalanga

Nxa beth’ alikho iqiniso eliyiyiqiniso

Okwaba yiqiniso, ukuthi iqiniso kwasekuqaleni laliyiqiniso.

Noma laba sebengab’ amaqili phezu kweso baliqile iso

Engani baqol’ iqiniso labakhohlisi.

Babaphatha omazisi abagxotshiwe.

Njengomazisi basemhlabeni abakwenza konke okufunwa inyama,

Kodwa abangaveli ePitoli, uthi pho bayovela ePitoli?

Ubobayeka laba abaphatha omazisi bamanga abazibiza ngamakholwa

Kodwa abasiphikayo kuMazisi.

Wena ubothath’ uMazisi weqiniso umgcin’ enhlizweni.

Usathane uyobawisa ngapha nangapha,

Kowa wena njengensika esandlini sokunene sikaMazisi

Umazise, ubazise bamazi uYise.

Oh Mazisi! Ezinhlizweni zabo uyobusa.

Ngiyis’thunywa, ngithunyiwe ukuba ngizonazisa

Ngalabo bantu abantshontsh’ omazisi.

Abanye benz’ omazisi bomgunyathi,

Nasezulwini bayojeziswa bayobe begudl’ ugu nezinyathi.

Abanye abalahlekelwe omazisi bazithole sebenyamanye nabanye abangabazi.

Angingabazi uyabazi uMazisi.

Engani thina sisadla anhlamvana

Okusho ukuthi thina k’thina sitshala izinhlamvane ze kumile isimilo.

Pho kungani thina kuthina singatshali izwi ze kumil’ isizwe?

Phela uMdali emphinjeni kumina wafaka izwi,

Ingakho ngelami izwi ngimemeza elakhe izwi lizwe izwe.

Engani kuthiwa phela emqondweni uma uke waconsisela into encane nje uyafa nokufa?

Kepha mina namhlanje bengicela ningenze umbulali.

Bengicela ninginike zonke izingqondo zenu ze kuzona ngizoconsisela izwi,

Kepha kungafi nina, kepha kufe impilo engenakho ukuphila.

Bese sidedela impilo enokuphila,

Siyiphile isiphile phela uMdali le mpilo usiphile ingakho kumele siyiphile.

Ngivumeleni uMazisi uwukuphila.

Uwukuphila!

Akothi sebebundlalile bonke ubukhazikhazi basemhlabeni,

Ubokhetha owokuphila uMazisi ungalingisi bona

Abomhlaba abaphilela ukutshel’ abantu ukuthi abaphile iqinisiso,

Kodwa bona besaqhubeka bephila amanga.

Besilutha, besidukisa kodwa bephethe uMthethosisekelo wezulu ngezandla,

Ngamazwi okuphila encwadini engcwele thin’ esingakholwa besiphika kuThixo.

Oh Thixo! Bemubaza bemenz’ izithixo uMazisi.

Oh! Mazisi wokuphila ngihawukele.

Besithembisa ukuphila, ekufeni.

Ezindleleni zobumnyama bedlalw’ izinkanuko begaya impande yesono ngencwadi engcwele.

Oh ngcwele! Mazisi wokuphila ngihawukele.

Ubuse esifubeni somuntu,

Sisidabule simkhiphe unembeza engani vele abaningi abasasebenzi.

Kanti abanye sebakhishwa, ba-arbot(hwa).

Sisi-upgrade isifuba somuntu esikhundleni sikanembeza sifake uMazisi owukuphila

Oyoba isibuko esifubeni somuntu.

Ze mawufika kumuntu ungamuhluleli, kodw’ uzibone wena esifubeni.

Lokho okuyobe kugcwalis’ ubunye ukuthi uMazisi uhlala emzimbeni owedelelekile.

Kanti wena wakhiwe ngomfanekiso wakhe

Yena ukuwe naw’ ukuye nimunye emoyeni nasemphefumulweni.

Iqiniso uMazisi uwukuphila okuphakade!

Translations

The word ‘uMazisi’ in this poem refers to two different things. On one hand, it refers to a normal ‘Identity Document.’ On the other hand, it refers to the Almighty, God. On the ‘human land’ having an Identity Document ‘uMazisi’ is essential for citizenship and to benefit from the country’s government service delivery. Without this document one’s life can prove to be difficult. Biblically, if one does not bow before the Lord ‘uMazisi’ he is destined to Hell and eternal death. Therefore, the poet urges people that they should delight over the world’s resources, but they should not forget about everlasting life. That is to serve the living God.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (7)
 • Pride (14)
 • Optimism (6)
 • Anger (2)
 • Delight (1)
 • Inspiration (8)
 • Reflection (4)
 • Captivation (2)
 • Peace (6)
 • Amusement (1)
 • Sorrow (3)
 • Vigour (4)
 • Hope (9)
 • Sadness (6)
 • Fear (2)
 • Jubilation (1)

ISIKO

Enlarge poem

Sidukelwa ubuthina silahla amasiko.

Sidukelwa ubuthina silahla amasiko, sekwashonaphi ukudluliswa kombiko?

Inkinga yethu ukuthi sonke la sizungezwe umsindo wokuthula.

Thula, thula.

Isiko lihamba nenhlonipho isiko liyahlonishwa,

Kodwa ngaphami kokuba siqale sihaye sizoke siqale ngokubingelela.

Sanibona bahlonishwa.

Kwakhon’ ukubingelela kuyisiko

Namhlanje sizoke sihlaziy’ isiko ngezindlela zakhona ezahlukene.

Phela thina sathi sikhula sibaningi baningi ababebanga izinto zomhlaba

Abanye bakhetha izindlela ezibheke eceleni bakhetha ukweba.

Thina-ke asebanga asibanganga kepha sawahamba ngendlel’ awethu amabanga.

Ngoba sathi sikhula silibangise ezikoleni sathenga ama-ruler

Okudwebela ezikoleni, babelibangis’ ezipotini, bathenga Amarula.

Ngoba ngiyababona lo mhlaba sebefuna ukuwu-ruler.

Sazidwebela ezethu izimpilo zaqonda saqonda ukuthi siyaphi nempilo.

Uma kungukuthi bona bayakwazi ukuphuza kuze kuse,

Wena uhlulwa yini ukuphuza ukulala ufunde keze kuse?

Ngoba kwathi kuhlwa kubona kwabe kusa kuthina,

Kwathi kusa kuthina kwathi kuhlwa kubona,

Kusa kuhlwa kuhlwa kusa abakubonanga nakanye ukukhanya.

Oh Nkosi! Le nkondlo kubona ayibe ukukhanya.

Ngoba ngezindle basezwa kepha ngezenzo abasakwanzi ukwenza

Mdali benze benze okufanele ngoba kufanele

Singalahlekelwa ubuthina kepha sigcin’ inhlonipho imile njengesiko.

Phela thina sikhule kuthiwa isiko liyigugu liyahlonishwa

Sakhula nelesi sizukulwane sathi isiko isidala

Banikin’ amakhanda abadala emakhaya kwakunemisebenzi esasingayenzi

Yenziwa amantombazane kuphela.

Yafik’ imfundo nokukhyanya yaletha ilanga

Baqala bakhuluma isiLungu kwaze kwashona ilanga

Baphenduka abeLungu bemnyama awubuke Langa…

Kini kwaZulu, saqala saphila impilo yethu ngemibuzo.

Akengibuze Zulu, sebashonaphi ubuthina?

Engani kwafik’ abaMhlophe basithathela konk’ okwethu maqede bakubusa.

Hheyi la bantu bayabusa

Bathatha imali bayimisa kanye nesiko

Ingakho sekubiz’ ukubuyela esikweni.

Kwabanye nanamhlanje emehlweni abo kusavale inkungu emhlophe

Ngenxa yabaMhlophe

Abasenza sakholelwa ekutheni into ukuze ibe yinhle kumele ibemhlophe.

Abanye abaMnyama bathenga izigcobo bagcoba into emnyama yaguquka into yamhlophe.

Basididisa nangemibala imbala bethi asikwazi ukubala.

Hheyi lokho kuthina kwakungelona ubala.

Ngoba uma ngiqala ngibala

Mibili kuphela imibala

Abazama ukusididisa ngayo,

Omhlophe nomnyama.

Bathatha awabo omhlophe bathi owezinhlanhla

Bathatha owethu omnyama bathi owamabhadi.

Mina-ke ngob’ angiboni ngeso lenyama

Kepha ngibona ngeso likamoya ngizokushintsha konke lokho.

Ngizothatha umbala wabo omhlophe ngithi owamabhadi

Bese ngithatha owethu omnyama ngithi owezinhlanhla.

Awubheke nje nam’hlanje ngengamelwe ifu elimnyama okushukuthi ngisenhlanhleni.

Kule mihla kunenqwaba yezifo ezingalapheki ezazingekh’ emandulo.

Phela emandulo izintombi zaziligcina isiko kwazise liyigugu.

Zaziligcina igugu lobuntombi!

Salahla amasiko sakhohlwa ubuthina.

Bathi abanye ngapha bechitha igazi kwamanye

Nabanye ngapha sasichitha ubuciko ephepheni sakha isizwe ngezinkondlo

Ngo-ink ephepheni sibhala sicisha

Amantombazane ebhala ecisha ngonyawo eshayaphansi ephika

Negugu enqaba ewakhombh’ ekhaya amasoka namashede

Awu shwele Msindisi!

Sebashonaphi ubuthini?

Sekwalahlek’ amagugu amantombazane adlala ngenkazimulo

Aphisana ngayo ingcwelengcwele. Oh! Ngcwele Nkosi.

Kwabakholwayo abakholelw’ ekutheni sekuwukubhubha kwawo umhlaba

Njenga nokusho kwencwadi engcwele

Incwadi engcwele?

Yebo! Enama thestamente amabili, elidala nelisha.

Elisha, elalilisha nokhokho besebasha namanje liselisha shintsha ukwenza

Muntu omusha kungenjalo uzofa umusha.

Ngale nkondlo angiqondile ukugxeka noma ukubeka amabala,

Kodwa nami njengembongi ngithi akengiwabeke awami ambalwa.

Sesikhathele ilezi zibalo ezibalwa mihla namalanga.

Zabantu abagulayo nabashonayo, nabaphilayo

Sagijimela okwabezizwe kazi sasithi okwakithi kuyosala nobani?

Sidukelwa ubuthina silahla amasiko.

Sekwashonaphi ukudlulisa kombiko?

Inkinga yethu ukuthi sonke la sizungezwe umsindo wokuthula.

Translations

This poem speaks about the culture and traditions of indigenous South Africans. However, it can be relevant elsewhere in the world. It warns people about the endangerments of neglecting ones roots and rich history of their traditions. This is a very powerful and encouraging piece of art for diverse masses.

Comments

 1. Ahhhhh! Powerful maan, I’m so proud South Africa cab be a better place mabenganda osonkondlo banjengalaba. Unwele olude Magcokama!

  Zama

Your email address will not be published.