Spotlighting Pan-African Poetry

Biography

Ndifunise

Enlarge poem

Ubudlelwane nesingcolo senjongo andinazo
Ixesha lokubhadula ndijikelez’umbandela ndingade ndingen’emxhilweni andinalo
Andinayo intliziyo evutha umlilo ize namalahl’akhazimlisa ubuxoki bothando
Akho nkanga idubula ingidi
Nam kwesis’hlandlo ndipheth’owam umphako

Ubudlelwane nesingcolo senjongo andinazo
Ixesha lokubhadula ndijikelez’umbandela ndingade ndingen’emxhilweni andinalo
Andinayo intliziyo evutha umlilo ize namalahl’akhazimlisa ubuxoki bothando
Akho nkanga idubula ingidi
Nam kwesis’hlandlo ndipheth’owam umphako

Ndifub’ezi zathath’unomdade zamhlohl’umoy’omdaka
Zamqhatha ngamagam’anganyanisekanga
Zamnyhala amabakala aliqela zaze zamtyhalela kude qelele phayaa zakuthi xaka
Ziphi? Ndifuna ezi zamlukuhla zamhlukuhla wayingxubevange yobuyena namamyala
Zathi okugqiba azamnaka
Ziphi? Ndifuna ezi zazifudula zimhlabelela iculo zithi
“Ndizamisa umngqusho ndixhoxhe iitapile”
Zamenza utywala besintu zisithi “ Sukuma ndawonye hamba bhekile”
Indoda nganye ingcamle igqithe zamshiy’ebolile

Ziphi? Ndifuna ezi zamcenga into esis’neke
Zithetha zophele zisithi “Ntombazana ndithembe”
“Ukuba’unothandana nam akhonto imbi iyoze ikwehlele”
Suke wazivulel’intliziyo zayimosha ngokwenene
Zakugqiba zambiz’ifele
Ziphi? Ndifuna ezi zamthath’ezihlelele zamxobul’uboya
Zamenz’into yokhuphingqele
Zamkhuph’amaqhel’engqiqo yokwenene
Zamfunxa ngenene
Zamshiy’elizwele , ephalele, eyekelele thefelele
Zakugqiba zambiza into engenaxabiso zathi “Khwela sowubhatele”

Ziphi? Ndifun’ezi zamnyhala zamchana walakahla
Zambona umnatha labhabha ezintanjeni
Zakugqiba zaphika izisu nabantwana abangumthwalo emagxeni
Ziphi? Ndifuna ezi zamkhupha esikolweni esaxhinkxa amabanga
Azabhatala tyala le morsag ezayidlala kwasekukhuleni komntana
Azinandima zayidlala
Ziphi? Ndifuna ezi zasoloko zimsmaka zamthatha eliqum qum elinencasa
Zamhlafuna waphel’ismaka zagqiba zamlahlela qelele phaya
Njengo tshungama

Ziphi? Ndifuna ezi zindlongondlongo zambeka wabokoboko okwegxokogxoko
“Zakugqiba zathi akukho ntombi apha ngumdlalo wamabhokobhoko”
Ziphi? Ndifuna ezi zamthatha entofontofo zambuyisa engudinci
Ezi zamkhupha injili zamshiya eligobhogobho suka waziva emncinci
Ndifuna ezi zamkhupha endleleni yakhe ethe tye zamjolis’endexe
Zamrwayisa izipeqe ngokumenz’isiyatha kulamakrexe
Zathi “lasti” kanti zidlala unjenje zamgeca wangumkhexe
Zakugqiba zazibona zingcono kunaye
Zona mazishenxe

Ubudlelwane nesingcolo senjongo andinazo
Ixesha lokubhadula ndijikelez’umbandela ndingade ndingen’emxhilweni andinalo
Andinayo intliziyo evutha umlilo ize namalahl’akhazimlisa ubuxoki bothando
Akho nkanga idubula ingethi
Nam kwesis’hlandlo ndipheth’owam umphako

Translation
The title means “Help Me Find”. The poet is on a quest to find those who’ve committed injustice towards women. He tells stories of women who were promised love and were instead left broken. Others who were left with children to raise on their own while they themselves had not recovered from the heartache they experienced. His poem highlights all the things women have to endure from their partners.

Dyongman Nqontsonqa

Featured Poem:

Ugawulayo

Enlarge poem

Yinqwelo le madoda
Yinqwelo ntaka
Hayi yinqwelo moya
Ingakhethe bani

Ayibhubhis’iyawacisa
Noko thin’iyasimangalisa
Kuba iyasoyikisa
Ayinagqirha
Ayinachiza

Umathunga ndimncamile
Uzifozonke akayonto
Sendibuy’eSulenkama
Apho kukh’uNojikeleza
Naye nok’uyathingaza

Yaphela yonk’iAfrika
Laphela lonk’ihlabathi
Nguwe gawulayo mtshabalalisi
Ngenene wena ulutshaba
Kub’usiqubul’usichwechwele

Baphi na abameli bangomso?
Baphi na abaphathi bangomso?
Kuba ugawul’ulutsha!
Ngoba uthath’umlisela
Ngoba wen’ugawul’umthinjana

Baw’umthetho siwaphule
Kuba wen’utshil’ukuthu
“Uze ungakrexezi”
Noko thina asananza
Namhla siyahamba

Ayahamb’amaAfrika
Aya kwaMasonganawana
Ngenxa yokwaphul’umthetho
Umthetho kaSomandla
USomandl’uQamat’ekwelesithathu iZulu

Bawo singabantwana bakho
Noko sonileyo
Nyenyis’isohlwayo sakho
Zelusind’usapho lwakho
Kweli krele libinzayo

Kuba noko mna ndiyazi
Noko oko yintando yakho
Wen’uthanda ungakuphelisa
Oku kufa kungaka
Ukuchile ukubhebhethe

Translation

Gawulayo is a term used to refer to HIV/AIDS in isiXhosa. Directly translated, it means “One who slays down”. In this poem, the poet talks about the disease and the impact it has on our continent.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (32)
 • Pride (32)
 • Optimism (6)
 • Anger (4)
 • Delight (1)
 • Inspiration (6)
 • Reflection (2)
 • Captivation (1)
 • Peace (6)
 • Amusement (1)
 • Sorrow (5)
 • Vigour (4)
 • Hope (15)
 • Sadness (22)
 • Fear (6)
 • Jubilation (2)

Comments

 1. Ndawkwenjenjalo ukukufunisa Nqontsonqa mntanegazi. Hay uyabusisa kumkani yam! camagu!

  Siphe Zenani
 2. nqontsonqa to me you are a living legend. when i listen to your songs i become well motivated my brother. you are the reason why i love poetry ndithi ngxatsho nto yakuthi ngalo mazwi

  lonwabo

Your email address will not be published.

Biography

Dyongman aka “Nqontsonqa” hails from Grahamstown South Africa. He has released two albums in his burgeoning career. His debut album was Nantso ke Into Yakho and his latest offering, Ayindim Ndenzeni Compilation, comprises eight tracks.

Dyongman Nqontsonqa

Biography

Dyongman aka “Nqontsonqa” hails from Grahamstown South Africa. He has released two albums in his burgeoning career. His debut album was Nantso ke Into Yakho and his latest offering, Ayindim Ndenzeni Compilation, comprises eight tracks.

Ndifunise

Enlarge poem

Ubudlelwane nesingcolo senjongo andinazo
Ixesha lokubhadula ndijikelez’umbandela ndingade ndingen’emxhilweni andinalo
Andinayo intliziyo evutha umlilo ize namalahl’akhazimlisa ubuxoki bothando
Akho nkanga idubula ingidi
Nam kwesis’hlandlo ndipheth’owam umphako

Ubudlelwane nesingcolo senjongo andinazo
Ixesha lokubhadula ndijikelez’umbandela ndingade ndingen’emxhilweni andinalo
Andinayo intliziyo evutha umlilo ize namalahl’akhazimlisa ubuxoki bothando
Akho nkanga idubula ingidi
Nam kwesis’hlandlo ndipheth’owam umphako

Ndifub’ezi zathath’unomdade zamhlohl’umoy’omdaka
Zamqhatha ngamagam’anganyanisekanga
Zamnyhala amabakala aliqela zaze zamtyhalela kude qelele phayaa zakuthi xaka
Ziphi? Ndifuna ezi zamlukuhla zamhlukuhla wayingxubevange yobuyena namamyala
Zathi okugqiba azamnaka
Ziphi? Ndifuna ezi zazifudula zimhlabelela iculo zithi
“Ndizamisa umngqusho ndixhoxhe iitapile”
Zamenza utywala besintu zisithi “ Sukuma ndawonye hamba bhekile”
Indoda nganye ingcamle igqithe zamshiy’ebolile

Ziphi? Ndifuna ezi zamcenga into esis’neke
Zithetha zophele zisithi “Ntombazana ndithembe”
“Ukuba’unothandana nam akhonto imbi iyoze ikwehlele”
Suke wazivulel’intliziyo zayimosha ngokwenene
Zakugqiba zambiz’ifele
Ziphi? Ndifuna ezi zamthath’ezihlelele zamxobul’uboya
Zamenz’into yokhuphingqele
Zamkhuph’amaqhel’engqiqo yokwenene
Zamfunxa ngenene
Zamshiy’elizwele , ephalele, eyekelele thefelele
Zakugqiba zambiza into engenaxabiso zathi “Khwela sowubhatele”

Ziphi? Ndifun’ezi zamnyhala zamchana walakahla
Zambona umnatha labhabha ezintanjeni
Zakugqiba zaphika izisu nabantwana abangumthwalo emagxeni
Ziphi? Ndifuna ezi zamkhupha esikolweni esaxhinkxa amabanga
Azabhatala tyala le morsag ezayidlala kwasekukhuleni komntana
Azinandima zayidlala
Ziphi? Ndifuna ezi zasoloko zimsmaka zamthatha eliqum qum elinencasa
Zamhlafuna waphel’ismaka zagqiba zamlahlela qelele phaya
Njengo tshungama

Ziphi? Ndifuna ezi zindlongondlongo zambeka wabokoboko okwegxokogxoko
“Zakugqiba zathi akukho ntombi apha ngumdlalo wamabhokobhoko”
Ziphi? Ndifuna ezi zamthatha entofontofo zambuyisa engudinci
Ezi zamkhupha injili zamshiya eligobhogobho suka waziva emncinci
Ndifuna ezi zamkhupha endleleni yakhe ethe tye zamjolis’endexe
Zamrwayisa izipeqe ngokumenz’isiyatha kulamakrexe
Zathi “lasti” kanti zidlala unjenje zamgeca wangumkhexe
Zakugqiba zazibona zingcono kunaye
Zona mazishenxe

Ubudlelwane nesingcolo senjongo andinazo
Ixesha lokubhadula ndijikelez’umbandela ndingade ndingen’emxhilweni andinalo
Andinayo intliziyo evutha umlilo ize namalahl’akhazimlisa ubuxoki bothando
Akho nkanga idubula ingethi
Nam kwesis’hlandlo ndipheth’owam umphako

Translation
The title means “Help Me Find”. The poet is on a quest to find those who’ve committed injustice towards women. He tells stories of women who were promised love and were instead left broken. Others who were left with children to raise on their own while they themselves had not recovered from the heartache they experienced. His poem highlights all the things women have to endure from their partners.

Featured Poem:

Ugawulayo

Enlarge poem

Yinqwelo le madoda
Yinqwelo ntaka
Hayi yinqwelo moya
Ingakhethe bani

Ayibhubhis’iyawacisa
Noko thin’iyasimangalisa
Kuba iyasoyikisa
Ayinagqirha
Ayinachiza

Umathunga ndimncamile
Uzifozonke akayonto
Sendibuy’eSulenkama
Apho kukh’uNojikeleza
Naye nok’uyathingaza

Yaphela yonk’iAfrika
Laphela lonk’ihlabathi
Nguwe gawulayo mtshabalalisi
Ngenene wena ulutshaba
Kub’usiqubul’usichwechwele

Baphi na abameli bangomso?
Baphi na abaphathi bangomso?
Kuba ugawul’ulutsha!
Ngoba uthath’umlisela
Ngoba wen’ugawul’umthinjana

Baw’umthetho siwaphule
Kuba wen’utshil’ukuthu
“Uze ungakrexezi”
Noko thina asananza
Namhla siyahamba

Ayahamb’amaAfrika
Aya kwaMasonganawana
Ngenxa yokwaphul’umthetho
Umthetho kaSomandla
USomandl’uQamat’ekwelesithathu iZulu

Bawo singabantwana bakho
Noko sonileyo
Nyenyis’isohlwayo sakho
Zelusind’usapho lwakho
Kweli krele libinzayo

Kuba noko mna ndiyazi
Noko oko yintando yakho
Wen’uthanda ungakuphelisa
Oku kufa kungaka
Ukuchile ukubhebhethe

Translation

Gawulayo is a term used to refer to HIV/AIDS in isiXhosa. Directly translated, it means “One who slays down”. In this poem, the poet talks about the disease and the impact it has on our continent.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (32)
 • Pride (32)
 • Optimism (6)
 • Anger (4)
 • Delight (1)
 • Inspiration (6)
 • Reflection (2)
 • Captivation (1)
 • Peace (6)
 • Amusement (1)
 • Sorrow (5)
 • Vigour (4)
 • Hope (15)
 • Sadness (22)
 • Fear (6)
 • Jubilation (2)

Ndifunise

Enlarge poem

Ubudlelwane nesingcolo senjongo andinazo
Ixesha lokubhadula ndijikelez’umbandela ndingade ndingen’emxhilweni andinalo
Andinayo intliziyo evutha umlilo ize namalahl’akhazimlisa ubuxoki bothando
Akho nkanga idubula ingidi
Nam kwesis’hlandlo ndipheth’owam umphako

Ubudlelwane nesingcolo senjongo andinazo
Ixesha lokubhadula ndijikelez’umbandela ndingade ndingen’emxhilweni andinalo
Andinayo intliziyo evutha umlilo ize namalahl’akhazimlisa ubuxoki bothando
Akho nkanga idubula ingidi
Nam kwesis’hlandlo ndipheth’owam umphako

Ndifub’ezi zathath’unomdade zamhlohl’umoy’omdaka
Zamqhatha ngamagam’anganyanisekanga
Zamnyhala amabakala aliqela zaze zamtyhalela kude qelele phayaa zakuthi xaka
Ziphi? Ndifuna ezi zamlukuhla zamhlukuhla wayingxubevange yobuyena namamyala
Zathi okugqiba azamnaka
Ziphi? Ndifuna ezi zazifudula zimhlabelela iculo zithi
“Ndizamisa umngqusho ndixhoxhe iitapile”
Zamenza utywala besintu zisithi “ Sukuma ndawonye hamba bhekile”
Indoda nganye ingcamle igqithe zamshiy’ebolile

Ziphi? Ndifuna ezi zamcenga into esis’neke
Zithetha zophele zisithi “Ntombazana ndithembe”
“Ukuba’unothandana nam akhonto imbi iyoze ikwehlele”
Suke wazivulel’intliziyo zayimosha ngokwenene
Zakugqiba zambiz’ifele
Ziphi? Ndifuna ezi zamthath’ezihlelele zamxobul’uboya
Zamenz’into yokhuphingqele
Zamkhuph’amaqhel’engqiqo yokwenene
Zamfunxa ngenene
Zamshiy’elizwele , ephalele, eyekelele thefelele
Zakugqiba zambiza into engenaxabiso zathi “Khwela sowubhatele”

Ziphi? Ndifun’ezi zamnyhala zamchana walakahla
Zambona umnatha labhabha ezintanjeni
Zakugqiba zaphika izisu nabantwana abangumthwalo emagxeni
Ziphi? Ndifuna ezi zamkhupha esikolweni esaxhinkxa amabanga
Azabhatala tyala le morsag ezayidlala kwasekukhuleni komntana
Azinandima zayidlala
Ziphi? Ndifuna ezi zasoloko zimsmaka zamthatha eliqum qum elinencasa
Zamhlafuna waphel’ismaka zagqiba zamlahlela qelele phaya
Njengo tshungama

Ziphi? Ndifuna ezi zindlongondlongo zambeka wabokoboko okwegxokogxoko
“Zakugqiba zathi akukho ntombi apha ngumdlalo wamabhokobhoko”
Ziphi? Ndifuna ezi zamthatha entofontofo zambuyisa engudinci
Ezi zamkhupha injili zamshiya eligobhogobho suka waziva emncinci
Ndifuna ezi zamkhupha endleleni yakhe ethe tye zamjolis’endexe
Zamrwayisa izipeqe ngokumenz’isiyatha kulamakrexe
Zathi “lasti” kanti zidlala unjenje zamgeca wangumkhexe
Zakugqiba zazibona zingcono kunaye
Zona mazishenxe

Ubudlelwane nesingcolo senjongo andinazo
Ixesha lokubhadula ndijikelez’umbandela ndingade ndingen’emxhilweni andinalo
Andinayo intliziyo evutha umlilo ize namalahl’akhazimlisa ubuxoki bothando
Akho nkanga idubula ingethi
Nam kwesis’hlandlo ndipheth’owam umphako

Translation
The title means “Help Me Find”. The poet is on a quest to find those who’ve committed injustice towards women. He tells stories of women who were promised love and were instead left broken. Others who were left with children to raise on their own while they themselves had not recovered from the heartache they experienced. His poem highlights all the things women have to endure from their partners.

Comments

 1. Ndawkwenjenjalo ukukufunisa Nqontsonqa mntanegazi. Hay uyabusisa kumkani yam! camagu!

  Siphe Zenani
 2. nqontsonqa to me you are a living legend. when i listen to your songs i become well motivated my brother. you are the reason why i love poetry ndithi ngxatsho nto yakuthi ngalo mazwi

  lonwabo

Your email address will not be published.